# سازمان_ملل_خواستار_پس_دادن_مالیات_بلوکه_شده_فلسطین