آیین اخلاق و رفتار حرفه ای

آیین اخلاق و رفتار حرفه ای News مقدمه: با توجه به تنوع امورجاری و رفتار ومراودات اجتماعی و مالی نیروی انسانی شاغل در سازمان امورمالیاتی کشور، رعایت الگوهای مناسب دینی و فرهنگی می تواند هماهنگی و انسجام لازم را برای اجرای وظایف قانونی به نحو مطلوب ایجاد کند. اهمیت وظایف کارکنان این سازمان و شأن و منزلت شغلی آنان و نیل به اهداف اساسی سازمان ایجاب می نماید که بسیاری از نکات مربوط به رفتار حرفه ای مناسب و اصول اخلاقی را رعایت نمایند. آئین اخلاق ورفتار حرفه ای شامل ارزشها و اصولی پایدار و محوری است که کارکنان سازمان موظف به رعایت آن در محیط کار ودر ارتباط با آحاد جامعه و مؤدیان و ذینفعان می باشند. هدف از تدوین این آئین ارائه رهنمودهای لازم به همکاران برای دستیابی به بهترین روشها در جهت حفظ و ارتقاء سلامت نظام مالیاتی و نیل به اهداف اساسی سازمان امورمالیاتی کشور می باشد. آیین اخلاق ور فتار حرفه ای این آیین درتاریخ 12/2/1387 به تأیید وتصویب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده و کلیه کارکنان شاغل این سازمان که با توجه به شرح وظایف سازمانی دارای اختیار ومسئولیت شغلی بوده و متناسب با این مسئولیت و اختیار موظف به ایفاء تکالیف مقرر شغلی می باشند متعهد و مکلف به رعایت مفاد این آیین خواهند بود. الف)اصول وارزشهای بنیادی: 1- تکریم ارباب رجوع کارکنان سازمان باید با نهایت حسن خلق،فروتنی،ادب،با اشتیاق و بدون منت امور مربوط به مؤدیان را انجام داده و در جهت تکریم ایشان و همچنین جلب رضایت ارباب رجوع از هیچ کوششی دریغ ننماید. رسول اکرم(ص):هرچه برای خود نمی پسندی به غیرخود مپسند و آنچه برای خود دوست داری برای برادرت دوست دار. حضرت علی علیه السلام:هر کس برادر با ایمانش را با گفتن کلامی ملاطفت آمیز و غم زدا مورد تکریم قرار دهد تا وقتی او شادمان است گوینده آن سخن همواره در سایه رحمت گسترده الهی به سر می برد. حضرت علی علیه السلام:زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید. حضرت محمد(ص):آیا شما را خبر دهم که مسلمان کیست؟مسلمان کسی که مسلمان از دست و زبانش آسوده باشند. حضرت رسول اکرم(ص):کسی که در حالی صبح کند که به امور مسلمانان بی فکر واهتمام باشد بهره ای از اسلام نبرده است و هرکس شاهد فریاد خواهی و کمک طلبیدن مردی باشد که مسلمانان رابه یاری می طلبد اما پاسخی به او ندهد از مسلمانان نیست. حضرت رضا(علیه السلام):خداوند را در روی زمین ، بندگانی است که کارشان تلاش برای رفع نیاز و حاجت مردم است آنان روز قیامت ایمن و آسوده اند. رسول خدا(ص):بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند. 2- پایبندی به قانون ? کارکنان سازمان باید رعایت اصل قانون مندی و تبعیت از مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مرتبط، قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق دهند اگر قانون برخلاف خودشان هم حکمی کرد،باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند،آن وقت است که کشور؛کشور قانون می شود. (صحیفه امام-جلد14-ص415) امام خمینی(ره):در اسلام حتی پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله در مقابل قانون،بی امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است.(صحیفه امام-جلد14-ص221) 3- آموزش پذیری : کارکنان سازمان با توجه به ویژگیهای شغلی و اهمیت وظایف محوله و تغییرات قانون ومقررات مالیاتی همواره آمادگی برای آموزش پذیری و کسب دانش داشته ودر جریان تحولات جدید قرار گیرند. حضرت رسول اکرم(ص):دانش را بجوئید اگر چه در چین باشد زیرا طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است و فرشتگان بال خویش را برای طالب علم پهن می کنند زیرا از آنچه وی در طلب ان است خشنود هستند. حضرت رسول اکرم(ص):ساعتی اندیشیدن بهتر از شصت سال عبادت کردن است. حضرت علی علیه السلام :هر که مرا حرفی بیاموزد،مرا بنده خود قرار داده است. حضرت رسول اکرم(ص):هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر به وسیله دین یا عمل شایسته. 4- انضباط اداری: کارکنان سازمان به منظور برقراری نظم و ترتیب در محیط کار و جلوگیری از آشفتگی امور،ضمن ادای احترام به مقامات مافوق درچارچوب ضوابط ومقررات قانونی باید از دستورات آنها اطاعت نموده واقدام لازم را به عمل آورند. و آن کس که ازمقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا وتمایلات نفسانی بازدارد،قطعاً جایگاه او بهشت است.(سوره نازعات-آیه 40) شما را به پرهیزکاری و نظم در کارها سفارش کنم.(امام علی علیه السلام) 5- تهذیب نفس و وجدان کاری: کارکنان سازمان باید با تلاش در جهت افزایش آگاهی و رشد معرفت دینی و همچنین اهتمام مجدانه برای تزکیه و تهذیب نفس با وجدان کاری و عمل صالح خود به عنوان کارگزاری نمونه در جامعه متجلی گردند. 6- حفظ سلامت محیط اداری: کارکنان سازمان هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی چنانچه مواردی از تخلف و عدم رعایت ضوابط ومقررات قانونی را مشاهده نمایند،به منظور حفظ سلامت محیط کار باید مراتب را کتبی به مقام مافوق گزارش نمایند. (تبصره ماده 13 قانون ارتقاء سلامت اداری)-هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه های متبوع خود مطلع شوند،مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسئول بالاتر خود ویا واحد نظارتی گزارش کند.در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می شود. ب)اصول و ارزشهای حرفه ای : 1- رازداری: 1-1- کارکنان سازمان باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امورمالیاتی مؤدیان به دست می آورند محرمانه تلقی کنند و مجاز به افشای آن نیستند مگر در امر تشخیص درآمد و تعیین مالیات نزد مراجع ذیصلاح و در حد نیاز که قانون ارائه یا افشای آن اطلاعات را تجویز نماید. 2-1- اصل رازداری محدود به عدم افشای اطلاعات نمی شود بلکه کارکنان سازمان را ملزم می کند که از اطلاعات گردآوری شده به نحو مناسب حفاظت کنند.اطلاعات مزبور را درجهت منافع خود یا اشخاص ثالث،علیه مؤدی ذیربط و کارکنان و بستگان وی استفاده نکنند و ازتهدیدوتظاهر به استفاده از این اطلاعات خودداری نمایند. امام صادق علیه السلام:دوست خودرا از اسرار زندگی ات آگاه مکن. امام علی علیه السلام:به کسی که تو را امین قرارداده است ، خیانت مکن هر چند به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز اگر چه او راز تو را فاش کرده باشد.(بحار-جلد77-ص8) امام علی علیه السلام:راز تو اسیر توست ،اگر آشکارش ساختی ،تو اسیر آن شده ای. 2- بیطرفی: 1-2- کارکنان سازمان باید بیطرف باشند و نباید اجازه دهند هرگونه پیشداوری،جانبداری،احساسات و سلائق شخصی ویا نفوذ دیگران،بیطرفی آنان را در قضاوت و ارائه خدمات خدشه دار سازد. 2-2-کارکنان سازمان نباید وابسته به مسائلی شوند که قضاوت آنها را در پرونده های مالیاتی تحت تأثیر قرار دهد و در انتخاب روش کار به منظور رعایت بیطرفی باید عوامل زیر را به نحو مناسب مورد توجه قرار دهند: الف)کارکنان سازمان باید از ایجاد روابطی که امکان نفوذ دیگران،پیشداوری یا تمایلات جانبدارانه را فراهم میکند، به طور کلی پرهیز نمایند. ب)کارکنان سازمان باید از پایبندی همکاران تحت نظر خود به رعایت اصل بیطرفی،اطمینان یابند. ج)کارکنان سازمان باید از پذیرفتن یا قبول هدایا که عرفاً احتمال دارد تأثیر نامناسب بر قضاوت ور فتار حرفه ای آنان بگذارد،خودداری کنند. هدیه گرفتن امیر نارواست و رشوه گرفتن قاضی کفر است.(107) اما بعد،چرا کسی که ما کاری را به او سپاریم وقتی از مأموریت خود بیاید گویند اینها را برای شما وصول کردم و اینها را به من هدیه داده اند چرا درخانه خود ننشست تا ببیند هدیه ای به او می دهند یانه!.(539) 3- استقلال: کارکنان سازمان در انجام مسئولیتهای قانونی و وظایف محوله باید استقلال کامل داشته واز انجام اموری که به نحوی استقلال آنها را آسیب پذیر کند،به ویژه موارد ذیل اجتناب نمایند: 1-3- کسب منافع مالی مستقیم یا غیر مستقیم از بنگاه اقتصادی مؤدی. 2-3- دریافت هرگونه تسهیلات مالی از مؤدی. 3-3- برقراری هرگونه ارتباط تجاری با مؤدی. 4-3- برقراری هرگونه روابط شخصی و خانوادگی نامتعارف با مؤدی. 5-3- خریدکالا یاخدمات با شرایط ویژه ونامتعارف ازمؤدی و استفاده از تسهیلات یا امتیازات خاص در این مورد. رسول اکرم(ص):رشوه دهنده و گیرنده در آتشند. رسول اکرم(ص):لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گیر باد. رسول اکرم(ص):خدا رشوه ده و رشوه گیر را با آنکه میان آنها واسطه می شود لعنت کند. رسول اکرم(ص):هر گروهی که ربا میانشان رواج گیرد به "قحطی" مبتلا شوند و هر گروهی رشوه میانشان رواج گیرد به "ترس" دچار شوند. رسول اکرم(ص):خدا رحمت کند کسی را که کسب حلال کند و به اعتدال خرج کند و مازاد آن را روز تنگدستی و حاجت از پیش فرستد. 4- صداقت و درستکاری: 1-4- کارکنان سازمان در انجام خدمات خود باید صادق ودرستکار بوده و کلیه وظایفی را که در برابر قانون، مردم و مسئولین برعهده دارندبا صداقت کامل اجرا کنند و با مؤدیان به گونه ای رفتار نمایندکه هیچگونه شبهه و شائبه، توقع نامتعارف و رفتار خلاف قانون،در ذهن آنان متبادر نشود. 2-4- کارکنان سازمان باید از رفتار خلاف شئونات اداری که اصالت و صداقت حرفه ای را مخدوش می کند پرهیز نمایند تا موجبات سلب اعتماد مؤدی به کارکنان و سازمان امورمالیاتی کشور فراهم نشود. رسول خدا(ص):نزدیک ترین شما به من در موقع قیامت،کسی است که راستگوتر،امانت دارتر و با وفاتر به پیمان باشد 5- کیفیت ارائه خدمت و رفتار حرفه ای: کارکنان سازمان در اجرای وظایف قانونی و ارائه خدمات باید شایسته ترین روش حرفه ای انتخاب نموده و به منظورحفظ وارتقاءکیفی خدمات خود همواره موارد زیر را رعایت نمایند: 1-5- خدمات خود را به نحو شایسته وبا کیفیت مطلوب و در زمان مقرر و تعیین شده به مؤدیان مالیاتی و مقامات مافوق حسب مورد ارائه نمایند. 2-5- ارائه خدمات بارعایت استانداردها،قوانین،مقررات،اصول و ضوابط متعارف با شغل صورت پذیرد. 3-5- در ارائه خدمات به مؤدیان به گونه ای رفتار نمایند که موجب افزایش اعتماد متقابل شود. 4-5- در ارائه خدمات به مؤدیان رفتار محترمانه داشته وبه گونه ای عمل نمایند که موجبات ارتقاء اعتبار حرفه ای و شخصیت اجتماعی و عمومی همکاران و مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم نمایند. 5-5- درانجام وظایف محوله و ارائه خدمات به مؤدیان،شهامت و جسارت لازم برای اذعان به اشتباه و رفع آن در جهت استیفای حقوق مؤدیان را دارا باشند. 6- صلاحیت حرفه ای: کارکنان سازمان باید صلاحیت حرفه ای و تخصص لازم در حوزه فعالیت خود برخوردار باشند.لذا همواره موظفند دانش ومهارت وتوانائیهای حرفه ای خود رابه روز نموده وبه طور مستمربا حساسیت نسبت به تغییروتحولات حرفه، از جمله قوانین و مقررات مالی،مالیاتی،سازمانی و تشکیلاتی تحقیق و بررسی نمایند و برای نیل به این هدف رعایت موارد زیر الزامی است: 1-6- مطالعه و تدقیق مستمر کلیه قوانین،مقررات،بخشنامه ها،آئین نامه ها و دستورالعملهای موضوعه. 2-6-شرکت در همایش ها،کارگاهها و دوره های آموزشی تخصصی. 3-6- آموزش عملی و تجربی کارکنان زیردست. 4-6- استعلام نظر از مقامات مافوق وحسب مورد مراجع ذیربط نسبت به ابهامات ومسائل اجرایی. 5-6- انعکاس مسائل و مشکلات اجرایی قوانین ومقررات و دستورالعملها با رعایت سلسله مراتب اداری به مقامات مافوق و ارائه پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح آنها. 7- پایبندی به منافع ملی: کارکنان سازمان بنا به ماهیت شغلی تشخیص درآمد و وصول مالیات همیشه باید با رعایت قوانین و مقررات موضوعه منافع ملی را بر منافع خود و مؤدیان مالیاتی ترجیح دهند. 8- راهنمایی مؤدیان: 1-8-کارکنان سازمان برای شناخت تکالیف و وظایف و انجام صحیح امور مالیاتی مؤدیان باید ایشان را صادقانه راهنمایی نمایند. 2-8- کارکنان سازمان موظفند سئوالات مؤدیان را در چارچوب مسائل پرونده امر با درایت و سعه صدر و براساس قوانین ومقررات موضوعه پاسخ دهند. 3-8- کارکنان سازمان هنگام بروز اختلاف نظر،باید حداکثر مساعی خویش را در جهت تبیین و تفهیم موضوع و رفع ابهام مربوط به استنباط متفاوت مؤدیان از احکام قانونی به کار گیرند و درصورت لزوم از راهنمایی مقامات مافوق نیز بهره مند شوند. 9- پوشش و آراستگی: 1-9-کارکنان سازمان باید همواره به آراستگی ظاهر خود توجه نموده و از پوشش متعارف و متناسب با مسئولیت شغلی خود استفاده نمایند. 2-9- کارکنان سازمان باید همواره آداب معاشرت و اصول اخلاق اسلامی را در سخن گفتن و مراودات خود رعایت نمایند. رسول اکرم(ص):هرکه ادب ندارد،عقل ندارد. رسول اکرم(ص):لباس نو بپوش و نیک نام بزی. رسول اکرم(ص):حیا تمام دین است. رسول اکرم(ص):اساس عقل پس از ایمان به خدا حیا و نیکخویی است. 1392/12/25 15:27

/ 0 نظر / 109 بازدید