سوالات درس مدیریت سرمایه گذاری

به نام خدا

سوالات درس مدیریت سرمایه گذاری

1-    از شما خواسته اند در مورد سرمایه گذاری مبلغ 1000000000 ریال نظر مشورتی خود را ارائه دهید. چه عوامل و فاکتورهایی را در این اظهار نظر مورد توجه قرار می دهید؟ توضیح دهید.

2-    انواع داراییهای که می توان برای سرمایه گذاری انتخاب کرد را مختصرا شرح دهید.

3-    سرمایه گذاریهای غیر مستقیم به چه نوع سرمایه گزاریهایی اطلاق می گردد؟

4-    ریسک پذیری سرمایه گذار چطور بر فر آیند و نتیجه سرمایه گذاریها تاثیر می گذارد؟ شرح دهید.

5-    تفاوت عمده سرمایه گذاری و سفته بازی چیست؟

6-    انواع بازارهای مالی کدامند و در فرآیند سرمایه گذاری چه اهمیتی دارند؟

7-    انواع صندوقهای مشترک سرمایه گذاری کدامند؟ وجه تمایز آنها را توضیح دهید.

8-    برای تجزیه و تحلیل وضعیت یک شرکت جهت خرید سهام آن چه روشهایی وجود دارند و شما کدامیک را پیشنهاد می کند؟ چرا؟

9-    از شما خواسته شده است به عنوان یک تحلیلگر مالی وضعیت یک شرکت را تحلیل کنید. به چه اطلاعاتی نیاز دارید و چگونه به تحلیل می پردازید و اصولا هدف از تحلیل وضعیت یک شرکت چه می تواند باشد؟

10- جریانات نقدی را تعریف کرده تفاوت آن را بین دیدگاههای حسابداری و مالی شرح داده و اجزاء آنرا بنویسید.

11-چطور می توان افزایش نسبتهای اهرمی شرکتها را به عنوان نشانی از وضعیت مطلوب آنها تحلیل کرد؟ توضیح دهید.

12-نسبت حاشیه سود خالص شرکتی 15/0 و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  آن 11/0 بوده است. ضریب مالکانه در این شرکت 4/1 است. به نظر شما نسبتهای بدهی و گردش داراییها چقدر بوده اند؟ شما وضعیت این شرکت را خوب ارزیابی می کنید؟

13- به نظر شما چه عواملی موجب ایجاد ریسک در سرمایه گذاری خواهد شد و ریسک یک سرمایه گذاری چگونه بر تصمیم سرمایه گذار می تواند موثر باشد؟

14- چند نمونه از انواع ریسک را که در تصمیم گیریهای مالی موثرند توضیح دهید؟

15-فرآیند مدیریت ریسک را شرح دهید.

16-چرا، چگونه، چه کسی و تا چه حدی باید در تصمیم گیریهایش ریسک کند؟ توضیح دهید.

17- قیمت هر سهم شرکت کویر تایر در 8/1/79 28400 ریال، DPS آن در 24/4/79 1250 ریال و قیمت آن در 28/12/79 3330 ریال بوده است. شرکت در تاریخ 14/4/79 اقدام به افزایش سرمایه به میزان 300 درصد از محل اندوخته و در تاریخ 23/12/79 به میزان 100 درصد از محل اندوخته و 100 درصد  از محل آورده نقدی نموده است. مبلغ پرداخت نقدی برای هر سهم 1000 ریال بوده است. بازده این سهم را برای خریدار محاسبه کنید.

18- بازده مورد انتظار پورتفوی زیر را حساب کنید:

سهام                   قیمت خرید          تعداد سهام خریداری شده         قیمت انتظاری آخر سال

سیمان ارومیه       8500 ریال                           500 سهم                                 9150 ریال

شیشه قزوین        4730 ریال                           1280 سهم                               6300 ریال

بانک پارسیان      3560 ریال                           2400 سهم                              5250 ریال

19- تئوری پورتفوی هری مارکویتز بر چه مفروضاتی استوار است و چه هدفی را دنبال می کند؟ توضیح دهید.

20-یک پورتفوی چه نوع ریسکهایی را می تواند کاهش دهد. توضیح دهید.

21- عواملی را که در اندازه ریسک یک پورتفوی موثرند توضیح دهید.

22- با توجه به اطلاعات زیر بازدهی، ریسک کل و بتای  پورتفویی از سهام A، B و C را محاسبه کنید.

سهام              میانگین بازده         انحراف معیار       بتا          مبلغ سرمایه گذاری

A                          15%                     8%              2/1            520000000 ریال

B                          21%                     14%            9/0            340000000 ریال

C                           9%                      6%              75/0           140000000 ریال

ضریب همبستگی سهام A وB  6/0، سهام A و C  85/0 و سهام B و C  55/0- بوده است.

23- تاثیر عامل بتا بر ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری را توضیح دهید.

24- اگر بازده سهام الف 20 درصد و بازده سهام ب 10 درصد باشد، انحراف معیار الف 4/0 و انحراف معیار ب 2/0  و درصدهای سرمایه گذاری در این دو سهم به ترتیب 80 و 20 بوده باشند، حداقل و حداکثر ریسک پورتفوی چقدر است؟ در چه صورت ریسک این پورتفوی صفر خواهد شد؟

25- مرز کارآی سرمایه گذاری را توضیح دهید.

26- ارتباط همبستگی بین سهام یک پورتفوی، مرز کارآ و منحنیهای بی تفاوتی سرمایه گذار چگونه بر تصمیمات سرمایه گذاری موثرند؟

27- منحنی SML چه چیزی را توضیح می دهد، ارتباط آن را با ارزش یک سرمایه گذاری توضیح دهید.

28- نرخ بازدهی سپرده گذاری در اوراق خزانه 8%، متوسط بازدهی بازار سرمایه در سال گذشته 17% ، انحراف معیار شاخص بازار 7/0 و کوواریانس بین شاخص بازار و سهام شرکت ایران خودرو 458/0 بوده است. اگر شخصی بخواهد سهام ایران خودرو را بخرد حداقل بازده مورد انتظارش چقدر خواهد بود؟

29- مدل قیمت گذاری آربیتراژ را توضیح دهید.

30- ارتباط نرخ بازده داخلی و NPV یک طرح را توضیح دهید.

31- شرکتی تصمیم به جایگزینی تجهیزات قدیمی خود دارد و از شما خواسته است در قالب یک طرح سرمایه گذاری آن را ارزیابی کنید. مشخصات این تجهیزات به قرار زیرند:

                                                     تجهیزات قدیمی               تجهیزات جدید

قیمتهای تمام شده                            55000000 ریال             86000000 ریال

عمر مفید باقیمانده                                    8 سال                            8 سال

قیمت فروش حال حاضر                  12000000 ریال                 --------

جریانات نقدی ورودی                    14000000 ریال              23000000 ریال

ارزش اسقاط                                    4000000 ریال                6500000 ریال

نرخ مالیاتی شرکت 15 درصد، نرخ استهلاک 20 درصد و نرخ بهره بازار 18 درصد است.

32- اثر تورم را در ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری توضیح دهید.

33- اوراق قرضه را به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری بلندمدت تعریف کرده و ریسکهای مرتبط با آن را شرح دهید.

34- ارتباط ریسک نرخ بهره و سررسید قرضه را توضیح دهید.

35-شرکتی اوراق قرضه خود را با قیمت 45000 ریال منتشر کرده است. نرخ بهره کوپن 18 درصد و سررسید قرضه 12 سال است. بهره هر 6 ماه یکبار پرداخت می شود. ارزش اسمی قرضه 20000 ریال بوده است. اگر نرخ بازده بدون ریسک 10 درصد و صرف ریسک 7 درصد باشد، مطلوبست:

الف) حداکثر قیمتی را که شما برای خرید قرضه حاضر به پرداخت آن هستید.

ب) بازده تا سررسید قرضه

ج) شاخص دیرش

د) با افزایش نرخ بهره بازار به 19 درصد ارزش این قرضه چقدر تغییر می کند؟

36- 5 مورد از ویژگیهای سهام ممتاز را بنویسید.

37- سهام ممتاز قابل بازخرید و مشارکتی و وجوه استهلاکی آن را توضیح دهید.

38- دلایل انتشار سهام ممتاز از دیدگاه شرکت منتشر کننده و مزایای آن از دیدگاه خریدار را توضیح دهید.

39- سهام ممتاز شرکتی به قیمت 50000 ریال به فروش می رسد. نرخ سود ثابت این سهم 18% است. اگر ارزش اسمی این سهم 25000 ریال باشد،ارزش ذ اتی آن و نرخ بازده تا سررسید آن چقدر خواهد بود؟

40- برای سرمایه گذاری مبلغ 20000000 ریال در اوراق قرضه دولتی با بهره کوپن4 درصد و مبلغ 60000000 ریال در قرضه شرکتی با بهره 15 درصد برای مدت 4 سال انتظار چقدر بازدهی وجود دارد؟

 

 

 

لطفا پس از مطالعه موارد تدریس شده به دقت به سوالات پاسخ دهید.  موفق باشید.

 

دکتر اسعدی

ویرایش :حمید رضا اعتمادی

 

/ 0 نظر / 21 بازدید