رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

.

نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۳۹۳ KB

نویسنده : دکتر جعفر باباجانی ، مجید عبدی

منبع فایل : مجله‌ی پژوهش‌های حسابداری مالی

رمز فایل : www.accfile.com

 

 

  در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده‌های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده‌های مالیاتی ۸۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق، بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت‌هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت‌هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند، بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکت‌ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.

لینک دانلود : رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

یکی ازمنابع لاتین استفاده شده در این مقاله :

File Size: 195 KB

Author: Nicola Sartori

 

Download:  Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance

/ 0 نظر / 52 بازدید