تاثیر نمایش میم مثل مالیات بر فرهنگ سازی مالیاتی

موضوع: تاثیر نمایش میم مثل مالیات بر فرهنگ سازی مالیاتی

متن: استفاده از تئاتر برای آموزش در دنیای امروز امری بسیار متداول است تا جایی که منجر به شکل گیری شاخه ای در ارتباطات تحت عنوان «تئاتر برای توسعه» شده است. ویژگی سرگرم کننده تئاتر سبب می شود، افراد در مواجهه با آن مجذوب جذابیت های بصری و روایی نمایش شده و مقاومت کمتری در برابر پیام های اقناعی آن داشته باشند. همچنین وجود این جذابیت ها سبب می شود، پیام بیش از زمانی که به طور مستقیم به مخاطب ارائه می شود، در ذهن او باقی بماند. استفاده از این ابزار به گروه سنی خاصی محدود نیست، ولی پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند، کودکان بیش از سایر گروه ها، مستعد آموزش و فراگیری از طریق محتوای نمایشی هستند. نمایش می تواند قوه تخیل کودکان را فعال کند و در صورتی که پیام ها به صورت ضمنی در نمایش گنجانده شوند، در جریان تخیل و تجزیه و تحلیل کودک، به بخشی از سیستم منطقی وی تبدیل می شوند. این متقاعد شدن در درازمدت و در صورتی که سایر پیام هایی که از محیط دریافت می دارند، در تضاد با ایده اولیه مطرح شده در محتوای نمایشی نباشد، سبب شکل گیری رفتارهای توسعه محور در بزرگسالی می شود. تعهد درونی برای پرداخت مالیات در ازای دریافت خدمات اجتماعی و کسب و کار در سایه امنیتی که دولت فراهم می کند، در زمره مهمترین رفتارهای توسعه محور است که به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن تلاش برای جایگزینی  درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی و اداره کشور از طریق این درآمدها اهمیت بیشتری نیز  پیدا کرده است.    مفاهیم مالیاتی نیز در زمره مفاهیم نسبتاً پیچیده ای هستند که دادن قالب نمایشی و سرگرم کننده به آن، سبب می شود مخاطبان توجه بیشتری به آن مبذول دارند و از سوی دیگر، درک این مفاهیم در یک چارچوب روایی برای آنها آسانتر می شود. در حقیقت، با استفاده از نمایش، مفاهیم مالیاتی این امکان را می یابند که به صورتی جذاب و ساده شده به مخاطبان خود عرضه گردند و به تحقق یکی از مهمترین اهدافی که در تلاش برای توسعه فرهنگ مالیاتی از طریق تئاتر متصور است، یعنی  ارتقای فرهنگ مالیاتی کشور در گذار نسلی، نیز  یاری برسانند. به این ترتیب، نسل جدید، آینده خود را نه مبتنی بر درآمدهای ناشی از خام فروشی بلکه بر پایه رونق کسب و کار و درآمدهای مالیاتی برآمده از آن تصور خواهد کرد که این خود نوید حرکت جامعه به سمت عقلانیت اقتصادی است. «میم مثل مالیات» را باید یکی از جدی ترین تلاش ها برای آموزش مفاهیم مالیاتی دانست و از آنجایی که این آموزش برای سنین دبستان در نظر گرفته شده، در صورتی که مفاهیم درستی برای آموزش به دانش آموزان در این قبیل نمایش ها انتخاب شود و شیوه مناسبی برای عرضه آنها در نظر گرفته شود، به ارتقای فرهنگ مالیاتی در نسل آینده می انجامد. در صورت موفقیت چنین تلاش هایی می توان امیدوار بود که نسل آینده به تعهد شهروندی خود برای پرداخت مالیات پایبند باشند یا دستکم، فرار مالیاتی را به عنوان یک بزه و یک کژکارکرد اجتماعی بنگرد که مستوجب نکوهش است.        

/ 0 نظر / 52 بازدید