ارایه فصل سوم و چهارم درس تصمیم گیری در مسایل مالی توسط دانشجویان

ارایه فصل سوم و چهارم  در تصمیم گیری در مسایل مالی توسط دانشجویان محترم آقای

حسین یوسفی (نرخ های بهره و ارزیابی اوراق قرضه) و خانمها معصومه نوروزی نوده و حکیمه احمدی (ارزشیابی سهام عادی و ممتاز)

[   ] اوراق22 اصلی22.pptx 2.0M  نرخ های بهره و ارزیابی اوراق قرضه [   ] m.ppsx 597K ارزشیابی سهام عادی و ممتاز 

/ 0 نظر / 9 بازدید