برگزاری کارگاه تخصصی آموزش مدرسین پروژه استاندارد سازی فرایندهای مالیاتی

کارگاه تخصصی 5 روزه تربیت مدرس/ ارزیاب فرایندهای مالیاتی استاندارد شده با حضور 16 نفر از نمایندگان منتخب 7 اداره کل امور مالیاتی برگزار شد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در راستای پیاده‌سازی فرایندهای مالیاتی استاندارد شده در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور، پس از پیاده‌سازی موفق پروژه در ادارات امور مالیاتی شهر تهران و استان‌های اصفهان و کرمانشاه، اکنون پیاده‌سازی در ادارات امور مالیاتی مرحله اول اجرای ملی شامل استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، قم و مرکزی در حال اجرا می‌باشد. در این خصوص، کارگاه تخصصی 5 روزه تربیت مدرس / ارزیاب فرایندهای مالیاتی استاندارد شده با حضور 16 نفر از نمایندگان منتخب 7 اداره کل امور مالیاتی فوق‌الذکر از 13 الی 17 مهر ماه در محل ستاد طرح جامع مالیاتی برگزار گردید. بر اساس این گزارش، هدف از برگزاری این دوره تربیت مربی برای برگزاری دوره های آموزشی فرایندهای مالیاتی استاندارد شده (PSD) در ادارات کل مرحله دوم پیاده سازی طرح و نیز عملیاتی نمودن برنامه اجرایی پیاده‌سازی سراسری و اجرای بهینه فرایندهای مالیاتی طبق برنامه مصوب می‌باشد. گفتنی است، در اولین روز برگزاری این دوره مهندس آریا رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر طرح جامع مالیاتی در مورد طرح جامع مالیاتی و اهمیت اجرای پروژه PSD به عنوان پیش نیاز اجرای پروژه سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS) توضیحاتی را ارائه دادند. وی اجرای این پروژه را گام بسیار پر اهمیت و پیچیده ای در اجرای طرح جامع مالیاتی دانسته و بر اهمیت اصلاح فضای فیزیکی، تفکیک وظایف و آموزش محتوای دوره تاکید و اشاره نمود که در صورتیکه این مهم به درستی انجام نپذیرد پیاده سازی طرح جامع مالیاتی با مشکل اجرا مواجه خواهد شد. مدیر طرح جامع مالیاتی در پایان بر ضرورت و اهمیت اجرای این دوره تاکید و مشارکت فعال اعضای کمیته اجرایی و مدرسین دوره آموزشی در فرایند پیاده سازی ادارات کل را شرط موفقیت اجرای طرح جامع مالیاتی دانست.
تاریخ خبر:1392/07/20

/ 0 نظر / 17 بازدید