استاندارد های حسابرسی

استانداردهای حسابرسی


1. بررسی اجمالی

  بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ایی توسط حسابرس مستقل واحد تجاری دانلود

  ♦ بررسی اجمالی صورتهای مالی دانلود

2. حسابرسی

  • استفاده از خدمات دیگران

     ♦ ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی دانلود

     ♦ استفاده از نتایج کار کارشناسی دانلود

  • اصول و مسئولیتهای کلی

     ♦ ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی دانلود

     ♦ قرارداد حسابرسی دانلود

     ♦ کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی - تجدید نظر شده 1386 دانلود

     ♦ مستند سازی - تجدید نظر شده 1386 دانلود

     ♦ مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در حسابرسی صورتهای مالی - تجدید نظر شده 1384  دانلود  

     ♦ هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی - تجدید نظر شده 1386دانلود

  • برآورد خطر و برخورد با خطرهای ارزیابی شده

     ♦ ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی دانلود

     ♦ اهمیت در  حسابرسی دانلود

     برنامه ریزی  دانلود

     ♦ روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی  دانلود

     ♦ شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت  دانلود

  • زمینه های تخصصی موارد خاص

    ♦ گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص  دانلود

  • شواهد حسابرسی

    ♦ اشخاص وابسته دانلود

    ♦ تایید خواهی برون سازمانی - تجدید شده  1383دانلود

    ♦ تاییدیه مدیراندانلود

    ♦ تداوم فعالیت - تجدید نظر شده 1383دانلود

    ♦ حسابرسی برآوردهای حسابداریدانلود

    ♦حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره دانلود

    ♦ روشهای تحلیلیدانلود

    ♦ رویدادهای پس از تاریخ تراز نامه دانلود

    ♦ شواهد حسابرسی - اقلام خاصدانلود

    ♦ شواهد حسابرسی - تجدید نظر شده 1384دانلود

    ♦ نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون - تجدید نظر شده 1383دانلود

  • گزارشگری حسابرسی و نتایج نهایی

    ♦ اطلاعات مقایسه اییدانلود

    ♦ سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده دانلود

    ♦ گزارش حسابرس مستقل در باره صورتهای مالی- تجدید نظر شده 1384دانلود

  • ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای حسابرسی

    ♦ ارتباطات با مدیرت دانلود

    ♦ حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک دانلود

3. خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و برسی اجمالی

    ♦ رسیدگی به اطلاعات مالی آتی - 1384دانلود

4. خدمات مرتبط

    ♦ اجرای روشهای توافقی به اطلاعات مالی دانلود

    ♦ تنظیم اطلاعات مالی دانلود

5. کنترل کیفیت

    ♦ کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبطدانلود

/ 0 نظر / 20 بازدید