پاور پوینت های استاندارد های حسابداری

پاور پوینت های استاندارد های حسابداری

توجه : کلیه مطالب این بخش در فرمت پاورپوینت می باشد .


1. استانداردهای حسابداری شماره 1 - نحوه ارائه صورتهای مالیحسابداری

2. استانداردهای حسابداری شماره 2 - صورت جریان وجوه نقدحسابداری

3. استانداردهای حسابداری شماره 3 - درآمد عملیاتیحسابداری

4. استانداردهای حسابداری شماره 4 - حسابداری ذخایر، بدهیهای احتمالی و درآمدهای احتمالیحسابداری

5. استانداردهای حسابداری شماره 5 - حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامهحسابداری

6. استانداردهای حسابداری شماره 6 - گزارش عملکرد مالیحسابداری

7. استانداردهای حسابداری شماره 7 - حسابداری مخارج تحقیق و توسعه حسابداری

8. استانداردهای حسابداری شماره 8 - حسابداری موجودی مواد و کالاحسابداری

9. استانداردهای حسابداری شماره 9 - حسابداری پیمانهای بلند مدتحسابداری

10. استانداردهای حسابداری شماره 10 - حسابداری کمکهای بلا عوض دولت حسابداری

11. استانداردهای حسابداری شماره 11 - حسابداری داراییهای ثابت مشهودحسابداری

12. استانداردهای حسابداری شماره 12 - افشای اطلاعات در خصوص افراد وابسته حسابداری

13. استانداردهای حسابداری شماره 13 - حسابداری مخارج تامین مالیحسابداری

14. استانداردهای حسابداری شماره 14 - حسابداری نمونه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاریحسابداری

15. استانداردهای حسابداری شماره 15 - حسابداری سرمایه گذاریها حسابداری

16. استانداردهای حسابداری شماره 16 - تسعیر ارزحسابداری

17. استانداردهای حسابداری شماره 17 - حسابداری داراییهای نامشهودحسابداری

18. استانداردهای حسابداری شماره 18 - صورتهای مالی تلفیقیحسابداری

19. استانداردهای حسابداری شماره 19 - حسابداری ترکیب واحدهای تجاریحسابداری

20. استانداردهای حسابداری شماره 20 - حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابستهحسابداری

21. استانداردهای حسابداری شماره 21 - حسابداری اجاره ها حسابداری

22. استانداردهای حسابداری شماره 22 - گزارشگری مالی میان دوره ایحسابداری

23. استانداردهای حسابداری شماره 23 - حسابداری مشارکتهای خاصحسابداری

24. استانداردهای حسابداری شماره 24 - گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداریحسابداری

25. استانداردهای حسابداری شماره 25 - گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلفحسابداری

26. استانداردهای حسابداری شماره 26 - فعالیتهای کشاورزیحسابداری

27. استانداردهای حسابداری شماره 27 - طرحهای مزایای بازنشستگیحسابداری

/ 0 نظر / 138 بازدید