دانلود مجموعه مقالات ارائه شده در نهمین همایش سراسری حسابداری ایران در دانشگاه س

دانلود مجموعه مقالات ارائه شده در نهمین همایش سراسری حسابداری ایران در دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان)

برخی مقالات ارائه شده در این همایش:

حرفه گرایی در فضای ناپایدار اقتصادی

تأثیر مذهب در جهانی سازی استانداردهای حسابداری

عدالت اجتماعی در حسابداری

بررسی مؤلفه های مؤثر بر ساختار سرمایه با توجه به تئوری های توازی ایستا و سلسله مراتبی

نگرشی انتقادی به شالودههای پاسخ گویی و اخلاق در تئوری اقتصاد و الگوی غالب حسابداری
بررسی تأثیر تغییرات زمانی ریسک در ارزیابی قدرت پیشبینیکنندگی ریسک بازار توسط سهام رشدی و قیمتی در بورس

بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی دیدگاه حسابرسان و مدیران، نسبت به ضرورت انجام حسابرسی عملیاتی

بررسی تأثیر مالکیت عمومی و خصوصی بر کیفیت سود

بررسی تأثیر جهت گیری اخلاقی و تعهد حرفه ای بر رفتار مدیریت سود

ارایه مدلی برای افزایش قابلیت فهم اطلاعات مندرج در صورت های مالی با استفاده از هنرهای تجسمی

دیرینه وتبار حسابداری با تأکید بر دیدگاه میشل فوکو

نقش مخارج تحقیق و توسعه و تصمیمات بودجه بندی سرمایهای در شرکت های با تکنولوژی بالا

کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری

استانداردهای حسابداری و کیفیت اطلاعات حسابداری

بررسی رابطه اندازه شرکت با بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران

تجزیه و تحلیل فرهنگی کاربرد حسابداری مدیریت در ایران

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی حسابداری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های منتخب ایران

مطالعه موردی ارزیابی کیفیت سود(گروه مواد و محصولات دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه سیمان، آهک و گچ)

مطالعه رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

در بورس B/M و EVA/M بررسی مقایسه ای عملکرد پرتفوهای ایجاد شده با استفاده از نسبت های

مطالعه رابطه میان سرمایهگذاران نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد حرفه ای و سازمانی حسابداران سازمان های دولتی شهرستان زاهدان

رابطه ویژگی های غیرمالی شرکت ها با افشای اطلاعات از طریق اینترنت در شرکت های پذیرفته شده بورس

سنجش میزان مطلوبیت هزینه های قانونی و حسابداری: مطالعه بازار فرابورس ایران

حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفتهشده در بورس

به کارگیری یک الگوریتم ژنتیک دومرحله ای برای انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بورس

و اوراق مرکب اسلامی (با تأکید بر اوراق مشارکت) IPO مقایسه بازدهی

بررسی تأثیر تغییر میزان سهام شناور آزاد بر حجم معاملات

بررسی رابطه سود باقیمانده، ارزش دفتری و جریانهای نقدی عملیاتی با ارزش بازار شرکتهای بورس

مروری بر عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای سنجش آن در تحقیقات بازار سرمایه

کاربرد تئوری تصمیم گیری بیز در حسابداری

نقدشوندگی سهام، استراتژی مهم برای افزایش ارزش شرکت

بررسی رابطه جریانهای نقدی سرمایهگذاری و بازده غیر عادی سهام با درنظر گرفتن فرصتهای سرمایهگذاری

بررسی تاریخ آموزش حسابداری ایران در سال های 1300 تا 1330

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

/ 0 نظر / 23 بازدید