فرهنگ سازی مالیاتی ، پشتوانه فردا

فرهنگ سازی مالیاتی ، پشتوانه فردا News مالیات به عنوان مهم ترین ابزار سیاست مالی دولت در تدوین سیاست های اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه نظام مالیاتی درکلیه جوامع ابزاری تعیین کننده درچگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی، وسازمان دهی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به عبارت دیگر نظام مالیاتی علاوه بر تامین منابع دولت می بایستی در خدمت تولید وتشویق سرمایه گذاری توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه وفراهم کننده رفاه عمومی بیشتر باشد. پرداختن به مقوله مالیات مستلزم ایجاد بستر وفرهنگ سازی مناسب است باید پذیرفت تا زمانی که افراد یک کشور ازا همیت مالیات وکارکرد های آن غافل باشند؛ هرگز نمی توان انتظار داشت که آنان انگیزه کافی برای پرداخت داشته باشند. پایبندی مودیان به تکالیف قانونی خود، هدفی است که همه نظام های مالیاتی جهان در آرزوی تحقق آنند.تحقق این مهم درگرو اشاعه فرهنگ مالیات وفرهنگ داوطلبانه پرداخت آن می باشد. درواقع میزان همکاری افراد با نظام مالیاتی وتمایل آنان به پرداخت مالیات، به درجه رشد اجتماعی واعتماد مردم نسبت به رسالت نظام مالیاتی بستگی دارد. فرهنگ سازی در عرصه ی مالیات فقط به مردم مربوط نمی شود بلکه دولت نیز در این زمینه وظایفی دارد.در هر کشوری مردم و دولت دوطرف نظام مالیاتی هستند وبرای این که نظام مالیاتی با حداکثر کارآمدی واثر بخشی همراه شودبا ید دوطرف از یکدیگر شناخت جامعی داشته باشند وبه طور مستقیم وغیر مستقیم بتوانند رفتار یکدیگر را ارزیابی واعتماد سازی کنند واگر به دنبال پیشرفت اقتصادی ، اجتماعی هستیم می بایست این امر با مشارکت عمومی صورت بگیرد وبرای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی می بایست سطح فرهنگ پرداخت مالیات را درجامعه به گونه ای ارتقا داد که مالیات دادن برای مردم مانند انجام عبادت، پرداخت خمس مال باشد.اطلاع رسانی و در کنار آن عنصر آموزش نیز به عنوان یک اصل کاربری وزیر بنایی محور بر نامه های استراتژی نظام مالیاتی کشوردر امر فرهنگ سازی مالیاتی محسوب می شود. آگاه ساختن مردم از آثار مثبت پرداخت مالیات درجامعه وجلب اعتماد متقابل بین مودی و نظام مالیاتی ، ایجاد اطمینان از هزینه کرد مالیات پرداختی در گسترش رفاه اجتماعی از جمله عوامل گسترش فرهنگ مالیاتی در راستای اجرای سیاست مذکور است. اگر چنین حسی در مردم به وجود آید که گرفتن مالیات به وسیله دولت تنها برای ساختن فردایی بهتر برای آن ها وفرزندانشان است ، آن وقت معضلی به نام فرار مالیاتی برای دولت وکابوسی به نام مالیات برای مودیان وجود ندارد.( فاطمه مالکی )

/ 0 نظر / 132 بازدید