حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳٠

فصل سیزدهم تئوری حسابداری شباهنگ              سیدمحمد مهدی یوسف زاده _ رسول یاسمن

فصل پانزدهم تئوری حسابداری شباهنگ                فتح ا... نوروزی

فصل شانزدهم تئوری حسابداری شباهنگ              محمد محمدیان جزی _ احسان صابری

فصل هفدهم تئوری حسابداری شباهنگ                حسین ابراهیمی جویباری _ عباس رودنشین

فصل هفدهم تئوری حسابداری شباهنگ                عدنان مرادیان

فصل نوزدهم تئوری حسابداری شباهنگ                 زینب عمواوبائی _ مریم یاوری

فصل بیستم تئوری حسابداری شباهنگ                 مسعود شجری _ ناصر خان زاده

فصل بیستم تئوری حسابداری شباهنگ                 علی محمدی _ علی اصغر نظامی

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :