حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ

 

استانداردهای حسابرسی - استانداردهای مصوب 

 

استانداردهای حسابرسی،سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط
شماره استاندارد موضوع
 
1-99
100-1999
2000-2999 استانداردهای بررسی اجمالی
3000-3999 استانداردهای خدمات اطمینان‌بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی
4000-4999 استانداردهای خدمات مرتبط
 
حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :