حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ

 

استانداردهای حسابداری - استانداردهای مصوب

 

پیوست الکترونیک 2

پیوست الکترونیک 1

شماره استاندارد

عنوان استاندارد

mafahim.pdf

Mafahim (Kamel) .doc

 

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

m1.pdf

m1.doc

 

مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری

1.pdf

standard1.doc

1

نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

2.pdf

standard2.doc

2

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

3.pdf

standard3.doc

3

درآمد عملیاتی

4.pdf

standard4.doc

4

ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی- تجدیدنظر شده 1384

5.pdf

standard5.doc

5

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384

6.pdf

standard6.doc

6

گزارش‌ عملکرد مالی

8.pdf

standard8.doc

8

حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا

9.pdf

standard9.doc

9

حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت

10.pdf

standard10.doc

10

حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌

11.pdf

standard11.doc

11

داراییهای ثابت مشهود - تجدید نظر شده 1386

12.pdf

standard12.doc

12

افشای اطلاعات اشخاص وابسته - تجدید نظر شده 1386

13.pdf

standard13.doc

13

حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌

14.pdf

standard14.doc

14

نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری

15.pdf

standard15.doc

15

حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها

16.pdf

standard16.doc

16

تسعیر ارز

17.pdf

standard17.doc

17

داراییهای نامشهود- تجدید نظر شده 1386

18.pdf

standard18.doc

18

صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی - تجدیدنظر شده 1384

19.pdf

standard19.doc

19

ترکیبهای تجاری - تجدیدنظر شده 1384

20.pdf

standar 20.doc

20

‌ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته - تجدیدنظر شده 1389

21.pdf

standard21.doc

21

حسابداری‌ اجاره‌ها

22.pdf

standard22.doc

22

گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

23.pdf

standard23.doc

23

حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌

24.pdf

standard24.doc

24

گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری

25.pdf

standard25.doc

25

گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف

26.pdf

standard26.doc

26

فعالیتهای‌ کشاورزی‌

27.pdf

standard27.doc

27

طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌

28.pdf

standard28.doc

28

فعالیتهاى بیمه عمومى

29.pdf

standard29.doc

29

فعالیتهای ساخت املاک

30.pdf

standard30.doc

30

سود هر سهم

31.pdf

standard31.doc

31

داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

32.pdf

standard 32.doc

32

کاهش ارزش داراییها

 

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :