حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

بررسی عوامل مؤثر بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی

مقاله 6، دوره 18، شماره 65، زمستان 1390، صفحه 115-130  XML اصل مقاله (251 K)
نویسندگان
1محمد حسین قائمی؛ 2علی بیات؛ 3طاهر اسکندرلی
1عضو هیئت علمی دانشگاه بین¬المللی امام خمینی، قزوین، ایران
2کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین¬المللی امام خمینی،
3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، ایران
چکیده
این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر واکنش بازار به اعلان سودهای فصلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1383 تا سه ماهه اول سال1386 می‌پردازد. 5 عامل زمان اعلان، اندازه شرکت، نوع صنعت، تعداد اعلان های سود و تعداد سایر اطلاعیه‌های شرکت با داده‌های مرتبط با 523 مورد اعلان سود فصلی توسط 94 شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. براساس روش شناسی رویدادپژوهی، واکنش بازار در قالب تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام از 20 روز قبل تا20 روز پس از روز اعلان سود فصلی (دوره رویداد) ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد، هرچه سودهای فصلی زودتراعلان شود محتوای اطلاعاتی بیشتری خواهد داشت. نوع صنعت و تعداد سایر اطلاعیه‌ها در دوره رویداد بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی مؤثر است.همچنین هرچه تعداد اعلان‌های سود توسط شرکت‌ها کمتر باشد، بار اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی کمترخواهد بود.
کلیدواژگان
اعلان سود فصلی؛ بازده سهام؛ حجم معاملات؛ محتوای اطلاعاتی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 82
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,336
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

کاربرد الگوریتم ژنتیک در پیش‌بینی ورشکستگی و مقایسه آن با مدل Z آلتمن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله 5، دوره 18، شماره 65، زمستان 1390، صفحه 99-114  XML اصل مقاله (166 K)
نویسندگان
1محمود فیروزیان؛ 2داریوش جاوید؛ 3نرگس نجم الدینی
1دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، تهران، ایران
2مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران
3دانش¬آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران
چکیده
پیش‎بینی ورشکستگی یکی از موضوع‌های اصلی طبقه‌بندی ورشکستگی شرکت‌ها است. سرمایه‌گذاران، مالکان، مدیران، اعتباردهندگان و مؤسسات دولتی علاقه‌مند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند؛ زیرا درصورت ورشکستگی هزینه‌های زیادی به آن‌ها تحمیل می‌شود. امروزه مدل‌های مختلفی برای پیش‎بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش درصدد پیش‎بینی ورشکستگی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های Z آلتمن و الگوریتم ژنتیک است. نمونه تحت بررسی شامل 36 شرکت ورشکسته و 36 شرکت غیر ورشکسته طی دوره مالی 5 ساله 84-88 است. متغیرهای نهایی مورد استفاده در مدل الگوریتم ژنتیک و مدل Z آلتمن 5 متغیر است که شامل نسبت‌های مالی است. درنهایت نتایج این 2 مدل با هم مقایسه شده است. مدل الگوریتم ژنتیک توانست به‌طور میانگین در یک سال و دو سال قبل از سال مبنا به ترتیب دقتی معادل 90 و 5/91 درصد داشته باشد و مدل Z آلتمن دقتی معادل 83.32 و83.32 درصد دارد با توجه به نتایج مدل الگوریتم ژنتیک دقت بیشتری در پیش‎بینی ورشکستگی دارد؛ درنتیجه ابزار مناسب‌تری برای پیش‎بینی محسوب می‌شود.
کلیدواژگان
الگوریتم ژنتیک؛ پیش‎بینی ورشکستگی؛ مدلZ آلتمن؛ ورشکستگی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 133
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,810
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

مقایسه‌ی اظهار نظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی در پیش‌بینی ورشکستگی

مقاله 4، دوره 18، شماره 65، زمستان 1390، صفحه 63-78  XML اصل مقاله (278 K)
نویسندگان
1مسعود بختیاری؛ 2احمد زنده دل؛ 3مهدی اسماعیل¬زاده باغ سیاهی
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، گروه حسابداری، نیشابور، ایران
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، گروه آمار، نیشابور، ایران
3دانش¬آموخته¬ی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، گروه حسابداری، نیشابور، ایران
چکیده
یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهره‌گیری مناسب از فرصتهای سرمایه‌گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش‌بینی درماندگی مالی است. از این‌رو، ارزیابی اثربخشی گزارشهای حسابرسی در شناسایی شرکتهای ورشکسته و مقایسه‌ی آن با توان پیش‌بینی ورشکستگی توسط متغیرهای مالی میتواند مفید باشد.. فرضیه زیربنایی به این شرح است: اظهارنظر حسابرس مستقل در شرایط ابهام در مورد تداوم فعالیت (گزارش تعدیل شده) میتواند ورشکستگی در دوره مالی بعد را بهتر از متغیرهای مالی به‌صورت توأم پیش‌بینی کند. فرضیه گفته شده با استفاده از یک نمونه شامل 60 شرکت تولیدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 الی 1387 (7 سال) توسط مدل آماری لجستیک و آزمون مک نمار مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه پژوهش بیانگر این بود که متغیرهای مالی به‌صورت توأم و اظهارنظر حسابرس مستقل، هر دو توانایی پیش‌بینی ورشکستگی در دوره مالی آتی را دارند اما اظهار نظر حسابرس مستقل دارای برتری معناداری نسبت به متغیرهای مالی بود.
کلیدواژگان
تداوم فعالیت؛ شرکت ورشکسته؛ گزارش تعدیل شده حسابرسی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 98
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,831
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر میزان دقت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه

مقاله 3، دوره 18، شماره 65، زمستان 1390، صفحه 41-62  XML اصل مقاله (286 K)
نویسندگان
1حمید حقیقت؛ 2مسعود بختیاری؛ 3محمد تقی بهشتی پور
1استادیار دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
2کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
3کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، ایران
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که دریابیم چه عواملی و تا چه اندازه بر میزان دقت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه مؤثر هستند. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران از ابتدای سال 1384تا پایان سال 1387 است. با بررسی متغیرهای مستقل این پژوهش شامل افق زمانی پیش‌بینی(کوتاه‌مدت یا بلندمدت)، دفعات تجدیدنظر گزارش سود پیش‌بینی شده سال گذشته، نوع اظهارنظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال گذشته، نوع صنعت و اندازه شرکت از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و ضریب تعیین به این نتیجه دست یافتیم که از بین عوامل گفته شده، افق پیش‌بینی زمانی و نوع صنعت بر دقت پیش‌بینی سود شرکت‌ها مؤثرند و میزان اثرگذاری این دو عامل بر متغیر وابسته به‌ترتیب اولویت، نوع صنعت و سپس افق زمانی پیش‌بینی تعیین شده است. بین سایر عوامل با دقت پیش‌بینی سود رابطه معناداری مشاهده نشده است.
کلیدواژگان
افق زمانی پیش‌بینی؛ اندازه شرکت؛ پیش‌بینی سود؛ نوع اظهارنظر حسابرس؛ نوع صنعت
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 94
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,829
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

بررسی ارتباط بین معیارها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد منتخب در ارزیابی عملکرد شرکت‏های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله 2، دوره 18، شماره 65، زمستان 1390، صفحه 19-40  XML اصل مقاله (376 K)
نویسندگان
1رضا تهرانی؛ 2آمنه حصبایی؛ 3حامد احمدی‌نیا
11. دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
2کارشناس ارشد حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ایران
3کارشناس ارشد در گروه حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ایران
چکیده
در این پژوهش به ارزیابی عملکرد شرکت‏های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1383- 1388 که پرتفوی سرمایه‌گذاری فعال داشته‌اند. بر اساس معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو پرداخته شده و به‌منظور بررسی دقیق‌تر کارایی شرکت‏های سرمایه‌گذاری از شاخص‌های حجم معاملات، نقدشوندگی، اندازه و متنوع بودن پرتفوی نیز استفاده شده است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه اطلاعات مورد نیاز مشاهده شد که توزیع داده‌ها نرمال نبوده؛ بنابراین از آزمون‌های ناپارامتریک برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. فرضیه اول پژوهش بر اساس آزمون‌های فریدمن و ویلکاکسن نتایج مختلفی در ارتباط با ارزیابی عملکرد شرکت‏های سرمایه‌گذاری بر اساس سه معیار ارزیابی بیان کرد و نشان داد کنترل سطح ریسک سیستماتیک موجود در بازار در این شرکت‏ها بهتر از سطح انحراف معیار نسبت به بازده پرتفوی آن‌ها است. همچنین آزمون تحلیل رگرسیون ترکیبی از بین شاخص‌های پژوهش تأثیر مثبت و معنادار حجم معاملات پرتفوی این شرکت‏ها را بر بازده آن‌ها را آشکار کرد.
کلیدواژگان
شاخص‌های ارزیابی عملکرد؛ شرکت‏های سرمایه‌گذاری؛ معیارهای ارزیابی عملکرد
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 105
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,905
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

بررسی ارتباط بین معیارها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد منتخب در ارزیابی عملکرد شرکت‏های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله 2، دوره 18، شماره 65، زمستان 1390، صفحه 19-40  XML اصل مقاله (376 K)
نویسندگان
1رضا تهرانی؛ 2آمنه حصبایی؛ 3حامد احمدی‌نیا
11. دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
2کارشناس ارشد حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ایران
3کارشناس ارشد در گروه حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، ایران
چکیده
در این پژوهش به ارزیابی عملکرد شرکت‏های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1383- 1388 که پرتفوی سرمایه‌گذاری فعال داشته‌اند. بر اساس معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو پرداخته شده و به‌منظور بررسی دقیق‌تر کارایی شرکت‏های سرمایه‌گذاری از شاخص‌های حجم معاملات، نقدشوندگی، اندازه و متنوع بودن پرتفوی نیز استفاده شده است. پس از جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه اطلاعات مورد نیاز مشاهده شد که توزیع داده‌ها نرمال نبوده؛ بنابراین از آزمون‌های ناپارامتریک برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. فرضیه اول پژوهش بر اساس آزمون‌های فریدمن و ویلکاکسن نتایج مختلفی در ارتباط با ارزیابی عملکرد شرکت‏های سرمایه‌گذاری بر اساس سه معیار ارزیابی بیان کرد و نشان داد کنترل سطح ریسک سیستماتیک موجود در بازار در این شرکت‏ها بهتر از سطح انحراف معیار نسبت به بازده پرتفوی آن‌ها است. همچنین آزمون تحلیل رگرسیون ترکیبی از بین شاخص‌های پژوهش تأثیر مثبت و معنادار حجم معاملات پرتفوی این شرکت‏ها را بر بازده آن‌ها را آشکار کرد.
کلیدواژگان
شاخص‌های ارزیابی عملکرد؛ شرکت‏های سرمایه‌گذاری؛ معیارهای ارزیابی عملکرد
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 105
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,905
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

تحلیل پس‌بهینگی رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران

مقاله 1، دوره 18، شماره 65، زمستان 1390، صفحه 1-18  XML اصل مقاله (336 K)
نویسندگان
1عزت اله اصغری‌زاده؛ 2فرناز حاج‌زوار
1دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
2کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران
چکیده
در دنیای متغیر بورس اوراق بهادار، تعیین شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل آن‌ها امری ضروری به‌نظر می‌رسد. با داشتن شاخص‌های مؤثر و شناخت ضریب اهمیت هریک از آن‌ها، سرمایه‌گذار قادر خواهد بود از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده، انتخاب مناسب را انجام دهد. در این مقاله ما ابتدا شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری را شناسایی کرده و با استفاده از تکنیک TOPSIS، شرکت‌های پذیرفته شده را برحسب شاخص‌‌های گفته شده رتبه‌بندی می‌کنیم سپس با ارایه روشی شاخص‌های حساس را تشخیص داده و حساسیت رتبه‌بندی شرکت‌ها را مبتنی بر تغییرات حساس‌ترین شاخص‌ها می‌سنجیم. نتیجه نشان می‌دهد، پنج شاخص سود ناویژه به فروش، درآمد هر سهم(EPS)، نسبت توزیع سود(DPR)، افزایش تعداد تولید و در آخر پوشش هزینه‌های مالی، شاخص‌های حساس بوده‌اند. از بین این شاخص‌ها EPS به‌دلیل ایجاد کمترین تغییرات، حساس‌ترین شاخص شناخته شده است.
کلیدواژگان
بورس اوراق بهادار تهران؛ تحلیل حساسیت؛ تصمیم‌گیری چندشاخصه؛ سرمایه‌گذاری؛ شاخص‌های مؤثر بر سرمایه‌گذاری
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 89
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,405
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸

سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت

مقاله 5، دوره 19، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 73-96  XML اصل مقاله (983 K)
نویسندگان
1محمد عرب‌مازار یزدی؛ 2ابوالقاسم مسیح‎آبادی؛ 3اعظم پوریوسف
1دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
3مربی دانشگاه پیام نور، مرکز بیرجند، ایران
چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سبک شناختی حسابرسان و حجم اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر آنها در مورد تداوم فعالیت می‌باشد. سؤالات و فرضیه‌های تحقیق بر مبنای تئوری شرودر، درایور و استرافر در مورد پردازش اطلاعات است. طبق این تئوری ، توانایی افراد برای پردازش اطلاعات بستگی به سبک شناختی آنها داشته و با افزایش اطلاعات کاهش می‌یابد. حسابرسان مورد آزمون که مدیران ارشد، مدیران و سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی بودند، تحت دو آزمون شامل "آزمون سبک شناخت" و "آزمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت" قرار گرفتند. داده‌های به‎دست آمده، از طریق مدل تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون طرح اندازه‎های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته‌ها حاکی از آن بود که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرفر پیروی می‌کند: حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی با پردازش اطلاعات بیشتری اشباع می‎شوند و اظهارنظرهای صحیح‎تری دارند.
کلیدواژگان
اضافه بار(اشباع) اطلاعات؛ اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت.؛ سبک شناخت؛ سبک شناخت انتزاعی؛ سبک شناخت عینی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 160
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,375
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸

سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت

مقاله 5، دوره 19، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 73-96  XML اصل مقاله (983 K)
نویسندگان
1محمد عرب‌مازار یزدی؛ 2ابوالقاسم مسیح‎آبادی؛ 3اعظم پوریوسف
1دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
3مربی دانشگاه پیام نور، مرکز بیرجند، ایران
چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سبک شناختی حسابرسان و حجم اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر آنها در مورد تداوم فعالیت می‌باشد. سؤالات و فرضیه‌های تحقیق بر مبنای تئوری شرودر، درایور و استرافر در مورد پردازش اطلاعات است. طبق این تئوری ، توانایی افراد برای پردازش اطلاعات بستگی به سبک شناختی آنها داشته و با افزایش اطلاعات کاهش می‌یابد. حسابرسان مورد آزمون که مدیران ارشد، مدیران و سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی بودند، تحت دو آزمون شامل "آزمون سبک شناخت" و "آزمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت" قرار گرفتند. داده‌های به‎دست آمده، از طریق مدل تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون طرح اندازه‎های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته‌ها حاکی از آن بود که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرفر پیروی می‌کند: حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی با پردازش اطلاعات بیشتری اشباع می‎شوند و اظهارنظرهای صحیح‎تری دارند.
کلیدواژگان
اضافه بار(اشباع) اطلاعات؛ اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت.؛ سبک شناخت؛ سبک شناخت انتزاعی؛ سبک شناخت عینی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 160
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,375
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

بررسی تأثیر برخی ویژگی‎های نظام راهبری شرکت بر تصمیم‎های ساختار سرمایه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله 7، دوره 19، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 123-136  XML اصل مقاله (238 K)
نویسندگان
1عبدالکریم مقدم؛ 2ابوالفضل مؤمنی یانسری
1استادیار دانشگاه پیام نور، گروه حسابداری، تهران، ایران
2کارشناس ارشد حسابداری، پیام نور بهشهر ، ایران
چکیده
در طی چند دهه اخیر، موضوع ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش مورد توجه محققان حوزه ادبیات مالی قرار گرفته است. به باور برخی محققان، نظام راهبری شرکت یکی از این عوامل مؤثر به شمار می‎رود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی‎های هیئت مدیره به‎عنوان یکی از مکانیزم‎های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت‎ها می‎پردازد. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال‎های 1387 -1383به‎عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. در این مطالعه اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به‎عنوان متغیر‎های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به‎عنوان متغیر وابسته در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده‎های تابلویی مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‎ها حاکی از آن است که در شرکت‎هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت‎های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می‎یابد. در حالیکه هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.
کلیدواژگان
داده‎های تابلویی؛ ساختار سرمایه؛ نظام راهبری شرکت
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 196
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,482
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

مسئله‌ی نمایندگی و قیمت‎گذاری خدمات حسابرسی مستقل آزمونی مبتنی بر فرضیه‌ی جریان‌های نقدی آزاد

مقاله 6، دوره 19، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 97-122  XML اصل مقاله (620 K)
نویسندگان
1سیدحسین علوی طبری؛ 2مژگان رباط میلی؛ 2مژگان رباط میلی
1دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
2دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
چکیده
این پژوهش به تأثیر مسائل نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد شرکت‌ها بر قیمت -گذاری خدمات حسابرسی مستقل پرداخته است. به منظور بررسی ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد و حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، شرکت‌های نمونه‌ی تحقیق بر حسب سطوح جریان‌های نقدی و فرصت‌های رشد به چهار گروه تقسیم شدند و سپس ارتباط بین سطح حق‎الزحمه‎ی حسابرسی گروه‌ها و متغیرهای آزمایشی هزینه‌ی نمایندگی مورد سنجش قرار گرفت. تعداد 88 شرکت طی دوره‌ی زمانی 1381 تا 1388 انتخاب و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون تحلیل کوواریانس و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که حق‎الزحمه‎ی حسابرسی در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد آن‌ها بالا و فرصت‌های رشد آن‌ها زیاد می‌باشد، بالاتر از شرکت‌هایی است که جریان‌های نقدی آزاد آن‌ها پایین اما فرصت‌های رشد بالایی دارند. به علاوه در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های رشد آن‌ها بالا باشد، با افزایش میزان بدهی‌ها میانگین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی افزایش می‌یابد. اما بر طبق نتایج حاصل، افزایش میزان سود تقسیمی موجب کاهش مسئله‌ی نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد نمی-شود.
کلیدواژگان
حق الزحمه ی حسابرسی؛ فرصت های رشد؛ فرضیه ی جریان نقد آزاد؛ مسئله ی نمایندگی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 149
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,390
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت

مقاله 5، دوره 19، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 73-96  XML اصل مقاله (983 K)
نویسندگان
1محمد عرب‌مازار یزدی؛ 2ابوالقاسم مسیح‎آبادی؛ 3اعظم پوریوسف
1دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
3مربی دانشگاه پیام نور، مرکز بیرجند، ایران
چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سبک شناختی حسابرسان و حجم اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر آنها در مورد تداوم فعالیت می‌باشد. سؤالات و فرضیه‌های تحقیق بر مبنای تئوری شرودر، درایور و استرافر در مورد پردازش اطلاعات است. طبق این تئوری ، توانایی افراد برای پردازش اطلاعات بستگی به سبک شناختی آنها داشته و با افزایش اطلاعات کاهش می‌یابد. حسابرسان مورد آزمون که مدیران ارشد، مدیران و سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی بودند، تحت دو آزمون شامل "آزمون سبک شناخت" و "آزمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت" قرار گرفتند. داده‌های به‎دست آمده، از طریق مدل تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون طرح اندازه‎های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته‌ها حاکی از آن بود که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرفر پیروی می‌کند: حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی با پردازش اطلاعات بیشتری اشباع می‎شوند و اظهارنظرهای صحیح‎تری دارند.
کلیدواژگان
اضافه بار(اشباع) اطلاعات؛ اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت.؛ سبک شناخت؛ سبک شناخت انتزاعی؛ سبک شناخت عینی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 159
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,375
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸

ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی حسابداری

مقاله 4، دوره 19، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 47-72  XML اصل مقاله (634 K)
نویسندگان
1فریدون رهنمای رودپشتی؛ 1هاشم نیکومرام؛ 2علی اکبر نونهال نهر
1استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، تهران، ایران
2دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده
این پژوهش به ارزیابی تأثیر رویکردهای مختلف زبان‌شناسی بر روی رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه‌گذاران در محیط ایران می‌پردازد. پژوهش های متعددی در سال‎های اخیر به ارزیابی تأثیر لحن (مثبت/منفی) زبان در اطلاعات توضیحی حسابداری پرداخته و همگی آنها از این امر دفاع نموده‌اند. ریلی[40] موضوع تأثیر سطح ساخت (عینی/ انتزاعی) زبان بر تصمیمات سرمایه‌گذاران را در ادبیات حسابداری مطرح نمود. هیلز و همکاران[30] نیز شواهدی از نحوه و زمان تأثیرگذاری میزان صراحت زبان بر قضاوت های سرمایه‌گذاران ارایه نمودند. پژوهش حاضر نیز در راستای تکامل و ادامه این پژوهش‎ها، رویکرد جدیدی را ارایه کرده و نشان می‌دهد که 1) عینی بودن زبان شرط اصلی برای صراحت آن نیست، 2) افزایش صراحت زبان (بدون در نظر گرفتن ساخت و لحن) آن تأثیر معناداری بر رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه‌گذاران دارد؛ 3) در صورتی که اطلاعات عینی به صورت غیر صریح ارایه شده باشد، تأثیر معنی‌داری (بدون توجه به لحن آن) بر قضاوت‎های سرمایه‌گذاران نخواهد داشت؛ و درنهایت، افزایش عملکرد جلب توجه کنندگی در اطلاعات صریح، دارای ارتباط معناداری با تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد است. همچنین این پژوهش، موضوع تأثیر رویکردهای زبان‌شناسی در گزارشگری غیرعددی حسابداری را برای اولین بار در ادبیات حسابداری و مالی ایران مطرح کرده و نوآوری‎هایی نیز از لحاظ روش‌شناسی داشته است.
کلیدواژگان
رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه‌گذاران؛ زبان؛ سطح ساخت زبان؛ صراحت زبان؛ گزارشگری غیرعددی حسابداری؛ لحن زبان
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 159
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,198
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

پیش‎بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله 3، دوره 19، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 31-46  XML اصل مقاله (523 K)
نویسندگان
1رضوان حجازی؛ 2شاپور محمدی؛ 3زهرا اصلانی؛ 4مجید آقاجانی
1دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء، (س)ایران
2دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
3کارشناس ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
4کارشناس ارشد، رشته حسابداری، دانشگاه قم، ایران
چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی دقت پیش‎بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه‎های عصبی و درخت تصمیم‎گیری و مقایسه آن با مدل‎های خطی است. برای این منظور از یازده متغیر تأثیرگذار بر مدیریت سود به‎عنوان متغیرهای مستقل و اقلام تعهدی اختیاری به‎عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 55 شرکت از سال 1385 تا سال 1388 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفت. از روش رگرسیون پنلی جهت مدل خطی و از شبکه عصبی پیشخور تعمیم یافته و درخت تصمیم کارت جهت بررسی از طریق شبکه عصبی و درخت تصمیم استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش شبکه عصبی و درخت تصمیم در پیش‎بینی مدیریت سود نسبت به روش‎های خطی دقیق تر و دارای سطح خطای کمتری است. ضمناً مدیریت سود با متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری دوره قبل و عملکرد شرکت ، اندازه، تداوم سود در هر دو روش دارای بیشترین ارتباط است.
کلیدواژگان
درخت تصمیم.؛ شبکه عصبی؛ مدیریت سود
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 344
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,591
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸

تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی

مقاله 2، دوره 19، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 17-30  XML اصل مقاله (167 K)
نویسندگان
1زهرا پورزمانی؛ 1آزیتا جهانشاد؛ 2عتی محمودآبادی
1استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران
2کارشناس ارشد حسابداری، واحد تهران مرکزی، ایران
چکیده
افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‎ها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت‎های مالی شرکت‎ها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکت‎ها اثر می‎گذارد ولی در صورت‎های مالی ارائه نمی‎شود، ارزش برند، ارزش سرمایه فکری و.. است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‎ها می‎پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 پیشنهاد شد، استفاده شده است . ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده‌ها را اندازه‎گیری می‎کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی )بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای 90 شرکت طی سال‎های 1389-1385 به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می‎دهد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته‌ تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‎ها را تأیید می‌کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون‎های به‎دست آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی( نرخ بازده دارایی‎ها) شرکت دارد.
کلیدواژگان
سرمایه فکری؛ ضریب ارزش افزوده فکری؛ نرخ بازده دارایی‎ها؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 531
تعداد دریافت فایل اصل مقاله:
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢۸
 

بررسی رابطه بین برخی مکانیزم‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی

مقاله 1، دوره 19، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-16  XML اصل مقاله (280 K)
نویسندگان
1رسول برادران حسن زاده؛ 1یونس بادآور نهندی؛ 2قادر حسین بابایی
1استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
2کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی سازوکار‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی است. در این پژوهش، ارزش ایجاد شده برای سهامداران با استفاده از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه‎گیری شده است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بُعد روش‎شناسی از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه‎گیری حذف سیستماتیک، 69 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته‎اند. دوره زمانی پژوهش سال‎های 1385 تا 1389 است. برای آزمون فرضیه‎های صورت‎بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره‎گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی، ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادی رابطه دارند.
کلیدواژگان
ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام؛ ارزش افزوده اقتصادی.؛ حاکمیت شرکتی
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢٧
نام فایل

سرفصل های تئوری حسابداری 2.pdf

آدرس اینترنتی
حجم فایل 72 KB
تعداد دانلود 96
تاریخ انتشار 1391/11/29 12:27 AM
تاریخ آخرین دانلود 1392/06/27 10:22 AM
توضیحات  
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢٧

تئوری حسابداری 2- کلاس خانم دکتر دارابی

 

تئوری حسابداری 1

•  طرح درس تئوری حسابداریحسابرسی2

•  مقالات 

استقرار حسابداری ناب و مشکلات سیستم حسابداری سنتیحسابرسی

اندازه گیری و گزارشگیری سرمایه انسانی حسابرسی

تئوری حسابداری اجتماعی حسابرسی

حسابداری مبتنی بر مبنای ارزشهای جاری حسابرسی

حسابداری تورمی و تأثیر آن بر تصمیم گیری اقتصادی حسابرسی

حسابداری مسئولیت های اجتماعیحسابرسی

حسابداری منابع انسانی حسابرسی

حسابداری منابع انسانی - عبدالرضا تالانه حسابرسی

حسابداری ناب رویکردی نوین در حسابداری حسابرسی

حسابداری ناب سیستم مدیریت کسب و کار ناب حسابرسی

سرمایه فکری حسابرسی

صورت ارزش افزوده و کاربرد آن حسابرسی

گزارشگری سرمایه فکری حسابرسی

همگونی بین المللی گزارش های مالی حسابرسی

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢٧سلام دوستان

آقای حلاج زحمت کشیدن و فصل 20 تئوری حسابداری 2  ( پارادایم ها ) رو خلاصه کردن و بصورت یک جدول خیلی منظم ، در قالب یک برگ A4 تهیه کردن

یعنی یک فصل در یک صفحه A4


مدیافایر

پرشین گیگ

پیکوفایل
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢٧
 
قابل توجه دانشجویان عزیز

فایل مربوط به کتاب تئوری حسابداری جلد دوم تالیف رضا شباهنگ بصورت پی دی اف ارائه می گردد . جهت دانلود کتاب بر روی لینک ذیل کلیک نمائید

تئوری حسابداری

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢٧

خلاصه فصول کتاب تئوری حسابداری یک دکتر شباهنگ بصورت فایل وورد ارائه می گردد جهت دانلود بر روی گزینه های ذیل کلیک نمائید .

 رمز دانلود فایل 100252100252

فصل اول       فصل دوم     فصل سوم       فصل پنجم      فصل ششم      فصل هفتم 

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢٧
 

فایل پاورپوینت با موضوع صورت جریان وجوه نقد جهت استفاده دانشجویان ارائه می گردد . جهت دانلود بر روی عبارت ذیل کلیک نمائید .

رمز دانلود فایل ۱۰۰۲۵۲

صورت گردش وجوه نقد

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢٧
 
نمونه سوالات درس تئوری 2 دکتر اصلانی جهت استقاده دانشجویان عزیز ارائه می گردد .

برای مشاهده بر روی عبارت ادامه مطلب کلیک نمائید .


ادامه مطلب
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢٧

تعدادی از فصول کتاب تئوری حسابداری دو دکتر شباهنگ در قالب پاورپوینت جهت استفاده دانشجویان عزیز ارائه می گردد .  جهت مشاهده بر روی لینک ذیل کلیک نمائید .

 

تئوری حسابداری 2 شباهنگ

رمز دانلود فایل ۱۰۰۲۵۲

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢٧

خلاصه فصول ۱۲ تا ۱۷ کتاب تئوری حسابداری ۲ دکتر شباهنگ در قالب سوال جهت استفاده دانشجویان ارائه می گردد . جهت دانلود بر روی عبارت ذیل کلیک نمائید .

 

رمز دانلود فایل ۱۰۰۲۵۲

 

خلاصه فصول تئوری حسابداری

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢٧

فایل مربوط به ارائه فصل 3 کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ  و نیز خلاصه همین فصل و فصل 1 کتاب حسابداری میانه 1 دکتر همتی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود فایل پاور پوینت فصل 3

دانلود خلاصه فصل 3 و

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٦/٢٧

فصل 4 تئوری 1 شباهنگ

هدفهای حسابداری مالی

هدفهای حسابداری:
در بحث مفروضات بنیادی –اصول تا حدود زیادی مسئله هدفهای حسابداری نادیده گرفته شد اما در سال 1960 در اغلب تحقیقات و بیانیه های مرتبط مطرح شد و اهمیت روز افزونی یافت در فصل جاری از تلاشهای گوناگونی بحث خواهد شد که در مسیر و تعیین هدفهای صورتهای مالی و ارائه چارچوب نظری برای حسابداری وگزارشگری مالی انجام شده است

در نخستین روش برای ارائه تعریفی از هدفهای حسابداری بر محاسبه و گزارش کردن سود خالص حاصل از اعمال مقررات خاص برای تحقق بخشیدن و تطبیق دادن اقلام ترازنامه .که بدان وسیله دوره جاری با دوره های آینده مرتبط می نمود .تاکید می شدو از همین دیدگاه فرایند جمع آوری داده ها وشکل صورتهای مالی مورد تاکید قرار می گرفت برای مثال در خبر نامه شماره یک واژه شناسی حسابداری . حسابداری بدین گونه تعریف شد:
ثبت طبقه بندی و خلاصه کردن رویدادهای مالی و غیر مالی که دست کم دارای ویژگی مالی هستند واین کار باید به روشی معنی دار انجام شود وسرانجام تفسیر نتیجه های حاصل از آن

استدلال دوین در رابطه با اهداف حسابداری:نخستین گام در راه تدوین مبانی نظری برای یک فعالیت خدماتی این است که مقصد و هدفهای این فعالیت تعیین شوند امکان دارد هدفها با گذشت زمان تغییر کنند ولی در هر دوره از زمان باید بتوان آنها را مشخص کرد واتز و زیمرمن مقررات وضع شده (توصیه ها) را بر اساس هدفهای آشکار وپنهانی که اغلب بوسیله نویسندگان مختلف ارائه میشود میدانند ومعتقدند که نه تنها پژوهشگران نمی توانند درباره هدفهای صورتهای مالی به توافق برسند بلکه در مورد روشهایی که باید بدا ن وسیله با توجه به هدفهای مورد نظر به مقررات الزامی دست یافت نیز اختلاف نظر وجود دارد.
به طور کلی رویه های حسابداری وگزارشگری مالی از طریق محیط اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرند اهداف گزارشگری مالی واکنشی به محیط اقتصادی است و شامل موارد استفاده و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی می شود .
اهداف گزارشکری در میات ملل گوناگون متفاوت است بطور مرسوم هدف اصلی حسابداری در بسیاری از کشورهای گروه بندی شده در مدل حسابداری کنتیننتال(اروپای بدون بریتانیا- ژاپن)که بانک تامین کننده اصلی وبالقوه منابع مالی واحد تجاری به شمار میروند ازنزدیک براعمال مدیریت واطلاعات نظارت دارندونیازی به افشاندارند حسابداری بیشتربا قانون سروکاردارد درمقابل هدف اصلی حسابداری درگروه انگلوساکسون (آمریکا انگلیس هلند و...)اساس ارائه اطلاعات برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد.
در ایالات متحده اهمیت تعیین هدفها صورتهای مالی برای نخستین بار بوسیله گزارش ”گروه تحقیق بر روی هدفهای صورتهای مالی ” ابراز گردید. در انگلستان نیز اهمیت این هدفها با انتشار گزارش شرکتها بوسیله ”انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ویلز ” مورد تاکید قرار گرفت اگرچه این تلاشها تقریبا به زمان جدید برمی گردد اما تا حد زیادی

تحت تاثیر فصل 4 از بیانیه چهارهیات اصول حسابداری میباشد. (APB)
تعیین هدفهای حسابداری به حل مشکل تضاد منافع موجود در بازار اطلاعاتی بر می گردد صورتهای مالی در سایه تقابل سه گروه بدست می آیند:شرکتها .استفاده کنندگان از صورتهای مالی . وحرفه حسابداری
نمودار ون زیر رابطه متقابل این سه گروه را نشان میدهد که در آن دایره u نشاندهنده منافع استفاده کنندگان در اطلاعاتی است که برای تصمیم گیری اقتصادی سودمند است
دایره P نشاندهنده اطلاعاتی است که حرفه آنرا تایید کرده ودایره C نمایانگر مجموعه ای از اطلاعات است که شرکت منتشر کرده در شکل زیر منطقه 1 نمایانگر اطلاعات مورد قبول هر سه گروه است

به بیان دیگر در این محدوده داده ها بوسیله شرکت افشا میشوند حسابداران تایید میکنند واستفاده کنندگان مربوط می پندارند. اما منطقه های 2 تا 7 نشاندهنده مناطقی است که تضاد منافع وجود داردبا توجه به این مسئله سه راه برای تعیین هدفها وجود دارد در راه نخست اطلاعاتی مورد توجه اند که شرکت آمادگی افشا دارد(روش سازمانگرا)در راه دوم از این زاویه به اطلاعات نگاه می شود که حرفه توان تایید و اندازه گیری آنها را دارد ومی کوشد برای شرکتها و استفاده کنندگان تسهیلات بوجود آورد(روش حرفه گرا) راه سوم از این زاویه به اطلاعات نگاه می شود که استفاده کنندگان در کانون توجه قرار می گیرند و به دیگران کمک میشود اطلاعات را ارائه یا تایید کنند(روش استفاده کننده گرا) در ایالات متحده راهی که هدف های صورتهای مالی را تعیین میکنند و گروه تهیه کننده ”گزارش شرکت“ در انگلستان روش مبتنی بر استفاده کننده گرا را دنبال می کنند در حالی که بیانیه شماره چهار از روشهای دیگر سود می جوید.

در ادامه به بررسی چند بیانیه در قالب هدفهای حسابداری مالی وصورتهای مالی خواهیم پرداخت.

شرحی از تئوری بنیانی حسابداری(1966AAA(ASOBAT
انجمن حسابداری آمریکا کوششی را در راستای تدوین تئوری حسابداری شروع وهدف زیر را انتخاب کرد:
”تدوین شرح یکپارچه از تئوری بنیانی حسابداری که بتواند راهنمای مدرسین حسابداران حرفه ای و سایر علاقمندان حسابداری باشد“
تعریف حسابداری در تئوری بنیانی حسابداری: حسابداری فرایند تشخیص اندازه گیری وگزارش اطلاعات اقتصادی است به نحوی که برای استفاده کننگان از این اطلاعات امکان قضاوت وتصمیم گیری آگاهانه وجود داشته باشد که تفاوت با تعریفهای قبلی حسابداری ذکر نام استفاده کنندگان است که نشاندهنده اهمیت آن در این تعریف میباشد.

کمیته تدوین تئوری بنیانی حسابداری تئوری را به شرح زیر تعریف کرد :مجموعه پیوسته ای از اصول فرضی ادراکی و عملی که چارچوب و ماخذ کلی دانش مورد بررسی را تشکیل میدهد تعریف ارائه شده به طور مشخص بر تدوین چارچوبی تاکید دارد که بتواند بر ارزیابی رویکردهای سیستماتیک برای ثبت رویدادها وارائه صورتهای مالی با توجه به نیاز استفاده کنندان مفید واقع شود.
هدفهای حسابداری در این تئوری :
1-تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع محدود و تعیین هدفهای واحد انتفاعی: تصمیم گیری معمولا با ارزیابی انتظار وقوع رویدادها در آینده همراه است این ارزیابی ها با روشهایی که مدلهای تصمیم گیری نامیده میشود بدست می آیندظرفیت وتوان ارائه اطلاعات مفید برای فرایند تصمیم گیری مرتبط با آینده رااصطلاحا توان پیش بینی می گویند بنابراین در رویکرد استفاده کنندگان مهمترین هدف حسابداری .تامین وارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است.
2- رهبری وکنترل منابع انسانی و فیزیکی واحد انتفاعی به نحو اثربخش
این هدف به استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری مربوط است در این تئوری نیازهای اطلاعاتی مدیریتی متفاو ت از سایر گروهها در نظر گرفته شده است.
3-ایفای وظیفه مباشرتی وارائه گزارشات مربوط به منابع:

با وجود سرمایه گذاری از طریق تحصیل آسان سهام وعدم حضور سرمایه گذار در شرکت این هدف اهمیت فراوانی یافته است
4-تسهیل ایفای وظایف اجتماعی واعمال کنترل :
این وظیفه دنباله وظیفه مباشرتی است منتها در این جا تعمیم آن به کل جامعه مد نظر است بنابراین مواردی چون مالیات .جلوگیری از تقلب .ومقررات دولتی و گرد آوری اطلاعات وآمار برای مقاصد اندازه گیری فعالیت اقتصادی مورد توجه است ولی در این هدف درباره سازمانی که باید هزینه تهیه این اطلاعات اضافی را تامین کند ذکری به عمل نیامده است.
استاندارهای مربوط به اطلاعات حسابداری در این بیانیه شامل موارد زیر است:
قابلیت تایید پرهیز از جانبداری
قابلیت سنجش مربوط بودن
علاوه بر این استانداردها دراین تئوری پنج رهنمود برای گزارشگری ارائه شده است که شامل:1- مناسبت برای استفاده مورد انتظار 2-افشای ارتباطات بااهمیت3-ارائه اطلاعات محیطی 4-یکنواختی روشها در داخل واحدهای انتفاعی و میان آن واحدها ثبات رویه در طول زمان
چون در این فصل اهداف حسابداری مد نظر است تشریح این موارد خودداری شده است
سایر جنبه های تئوری:
علیرغم انتقادهای که درباره اختصار هدفها ورهنمودها به عمل آمده این بیانیه نفوذ بااهمیتی در بیانیه ها وگزارشهای بعدی مرتبط با تئوری حسابداری داشته است.
در این تئوری امکان پیش بینی درباره اندازه گیری سود وضعیت مالی وتوان بازپرداخت بدهیها در آینده مورد بحث قرار گرفته نکته با اهمیت که در این بیانیه ذکر شده. این است که گزارشات بخودی خود پیش بینی نمی کنند بلکه استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات گزارشات. مدلهای تصمیم یری خود را بدست می آورند.

مفاهیم واصول بنیانی صورتهای مالی واحدهای انتفاعی ):بیانیه شماره4 APB )
در سال 1970 این بیانیه هنگامی انتشار یافت که دوران رویکرد مفروضات بنیادی –اصول خاتمه یافته و دیدگاه هدفها واستاندارد ها مطرح بود این بیانیه باوجود آنکه جنبه توصیفی تشریحی داشت ولی امکان ارائه نخستین چارچوب نظری را کاهش داد وبیانیه مزبور بر تلاشهایی که در راه تعیین هدفهای صورتهای مالی انجام می شد تاثیر به سزایی گذاشت دراین بیانیه حسابداری بدین گونه تعریف شده:فعالیت خدماتی است که وظیفه آن تهیه وارائه اطلاعات کمی درباره واحدهای اقتصادی که بدوا ماهیت مالی دارند وقاعدتا باید برای تصمیم گیریهای اقتصادی مفید واقع گردند.
فصل چهارم این بیانیه هدفها به صورت کلی وکیفی طبقه بندی شد ه است که شامل موارد زیر میباشد:
1-هدفهای مشخص صورتهای مالی این است که آنها بتوانند به صورت مطلوب وطبق اصول پذیرفته شده وضعیت مالی نتیجه عملیات و سایر تغییرات در وضعیت مالی را نشان دهند.
2-هدفهای عام شامل:الف-ارائه اطلاعات قابل اتکا درباره منافع اقتصادی و تعهدات شرکت
ب-در مورد تغییر در خالص منابع که در نتیجه فعالیتهای سود آور شرکت رخ میدهداطلاعات قابل اتکا ارائه نمود
پ-ارائه اطلاعات مالی به گونه ای که بتوان برای بر آورد یا قضاوت درباره توان بالقوه شرکت از نظر سود آوری ارزیابی وقضاوت کرد

ت-ارائه اطلاعات مورد نیاز درباره تغییر در تعهدات ومنابع اقتصادی
ث-باتوجه به نیازهای استفاده کنندگان ازصورتهای مالی افشا سایرطلاعات مربوط
3- هدفهای کیفی حسابداری مالی شامل:مربوط بودن –قابل فهم بودن-قابل تایید بودن –بی طرفی-قابل مقایسه بودن- کامل بودن-به هنگام بودن میباشد.
سایر جنبه های بیانیه شماره 4 واختلاف با بیانیه (ASOBAT)
چنین به نظر میرسد که هدفهای ابراز شده در بیانیه 4 یتوانند برای شکل ومحتوای گزارشگری مالی متداول دلیل منطقی ارائه کنند دراین بیانیه اذعان شده که هدفهای کلی نمیتوانند معرف نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندان باشند وهمچنین هدفهای حسابداری مالی وصورتهای مالی در زمان کنونی دست کم بطور کامل تامین نشده است
برخلاف تئوری قبلی در این بیانیه نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مورد توجه قرار گرفته همچنین تلاش شده است که نیازهای بیشترین تعداداز استفاده کنندگا ن اطلاعات مالی تامین شود ومتذکر شده است که استفاده کنندگان بایستی دانش لازم جهت استفاده از اطلاعات را داشته باشندو قادر به درک ویژگیها ومحدودیتهای صورتهای مالی باشند.
اما همانند تئوری قبلی به تنوع استفاده کنندگان اطلاعات مالی . تضاد بین هدفها. قبول یکنواختی محدود در روشهای حسابداری تاکید شده است

هدفهای صورتهای مالی (Trueblood Report) :
انجمن حسابداران خبره آمریکا در پاسخ به انتقادهایی که بر گزارشگری مالی شرکت ها وارد می آمد وپی بردن به این واقعیت که تدوین یک چارچوب نظری برای حسابداری ضرورت دارد در آوریل 1971 تشکیل دو گروه را اعلام کرد گروه اول گروه که کمیته ویت نام گرفت مسولیت اصلاح فرایند تدوین استانداردهای حسابداری را بر عهده گرفت گزارش این کمیته منجر به تشکیل هیات استانداردهای حساب دار ی شد .
گروه دوم کمیته تروبلاد نام گرفت مسئولیت تعیین هدفهای مالی را بر عهده گرفت.این گرهه متشکل از نُه عضو که همگی از حرفه حسابداری عضو هیات علمی . صنعت و فدراسیون تحلیلگران مالی بودنداین کمیته بر اساس داده های تجربی و نظری جمع آوری شده از گروههای مختلف جامعه دو گزارش منتشر کرد نخستین ومهمترین گزارش گزارش گروه تحقیق در مورد هدفهای صورتهای مالی که شامل نتیجه های اصلی وهدفهای اعلام شده در مورد صورتهای مالی است زارش دوم در برگیرنده منتخبی از مقالاتی است که هنگام نتیجه گیری وارائه هدفهای زارش نخست خود مورد دتوجه قرار داد.
هدفهای صورتهای مالی در گزارش تروبلاد:
1-ارائه اطلاعات مفیدبرای تصمیمگیری های اقتصادی به عنوان هدف اصلی صورتهای مالی در این هدف به صورت مستقیم حسابداری را با تصمیم گیری مرتبط می سازد و سودمند بودن اطلاعات مورد توجه است

2- خدمت به استفاده کنندگانی که توان اختیار یا منابع محدودی برای دریافت اطلاعات دارندوصورتهای مالی تنها منبع اطلاعاتی آنان است این هدف مخاطبان اصلی را مشخص می کند ار ما این هدف را تحت اللفظی تلفظ کنیم استفاده کنندان اصلی سهامداران خواهند بود
3-ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به نحوی که آنان رادر پیش بینی مقایسه وارزیابی گردش آتی وجوه نقد از لحاظ مبلغ زمانبندی ابهامات یاری دهد
4-ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان جهت پیش بینی مقایسه و ارزیابی توان سود آوری واحد انتفاعی در اینجا قدرت سودآوری به در قالب ایجاد وجه نقد تعبیر می شود نه ایجاد سود
5-تامین اطلاعات مفید برای قضاوت درباره توان مدیریت در بکارگیری اثربخش
منابع واحد انتفاعی در دستیابی به هدف اصلی (یک معیار برای ارزیابی وظیفه مباشرتی و فرا مباشرتی مدیر )
6-تامین اطلاعات واقعی و تفسیری درباره معاملات و سایر رویدادهایی که برای پیش بینی مقایسه وارزیابی توان سودآوری واحد مفید است (در این هدف گستره آگاهی تنها اطلاعات عینی یا واقعی رادر بر نمی گیرد بلکه شامل اطلاعات ذهنی هم می شود چون قضاوت شخص نیزمطرح است .)

7-تهیه وارائه صورت وضعیت مالی که برای پیش بینی مقایسه و ارزیابی توان سودآوری واحد انتفاعی مفید است (تاکید بر ترازنامه)
8- ارائه صورت ادواری به نحوی که برای پیش بینی مقایسه وارزیابی توان سودآوری واحد مفید باشد(تاکید بر صورت سود زیان)
9-ارائه صورتی از فعالیتهای مالی به نحوی که برای پیش بینی مقایسه وارزیابی
توان سودآوری واحد مفید باشد(تاکید بر صورت وجوه نقد)
10-ارائه اطلاعات برای فرایند پیش بینی (زمانی این اطلاعات منتشر شوند که بتوانند بطور نسبی بر توان پیش بینی استفاده کنندگان بیافزایند)
11-ارائه اطلاعات مفید برای ارزیابی اثر بخش مدیریت منابع جهت دستیابی به هدفهای سازمانهای دولتی و واحدهای غیر انتفاعی
12-گزارش آندسته از فعالیتهای واحد انتفاعی که بر جامعه تاثیر میگذارد ومیتوان آنها را تعیین تشریح واندازه گیری کرد. ممکن است رابطه شرکت با جامعه یک طرفه یا دو طرفه باشد.
با توجه به اینکه تصور بر این بود که این اهداف در گزارش یکسان باشند ولی نوعی تمایل وگرایش قابل توجیه وجود دارد که این اهداف بر اساس ساختار سلسله مراتبی ارائه شوند تفاوت در تاکید ومیزان وابستگی نسبی بین هدفها این موضوع راتوجیح میکند بر همین اساس از گزارش تروبلاد شش سطح از هدفها می توان استخراج کرد
1- (هدف شماره یک) هدف اصلی
2-هدفهای شماره 2-3-11-12 که استفاده کنندگان گوناگون واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی را مشخص می کند

3-هدفهای 4-5 قدرت سودآوری شرکت وتوانایی پاسخویی مدیریت را به عنوان نوعی اطلاعات مورد نیاز مشخص میکند
4-هدف شماره6 که ماهیت اطلاعات مورد نیاز را به عنوان یک واقعیت قابل تغییر مشخص می نماید
5-هدفهای شماره 7-8-9-10 که صورتهای مالی مورد نیاز را بیان میکند
6-در مورد صورتهای مالی تعدادی توصیه خاص داده می شود تا هر یک از هدفهای 7-8-9-10 پیش تامین شود
سایر جنبه های گزارش تروبلاد:
گزارش تروبلاد حاوی فصل کوتاهی درباره ویژگیها ی کیفی گزارشگری است که عمدتا بر بیانیه شماره چهار هیات اصول و تئوری بنیانی مبتنی است علاوه بر این فصل کوتاه ومفیدی در مورد سیستمهای مختلف اندازرهع یری ارایه شده است.
نکته با اهمیت گزارش تروبلاد تاکید بر اهمیت گردش وجوه نقد وارتباط اندازه گیری توان سود آوری با ایجاد گردش وجوه نقد در آینده است

تئوری حسابداری وپذیرش آن :(SATTA)
در سال 1973 انجمن حساداری آمریکا هیاتی را برای مطالعه ادبیات جاری حسابداری مالی وتهیه زارش در مورد وضعیت موجود حرفه در ارتباط با تئوری بکار گمارد ماموریت این هیات تاحدود زیادی مشابه کمیته تئوری بنیانی بود
تئوری بنیانی حسابداری کوشش کرد که رهنمودهای تئوریک لازم را برای ارزیابی اطلاعات حسابداری وسیستمهای ارزشیابی ارائه کند ازسوی دیگرتئوری ساتا سیستمهای مختلف ارزشیابی را در حسابداری همراه با سایر ملاحظات نظری مورد توجه قرار داد ودلایل عدم امکان تدوین ضوابطی که منجر به انتخاب یک سیستم ارزشیابی توسطحسابداری بشود را برشمرد گزارش ساتا به طور مختصر ومفید سیستمهای مختلف ارزشیابی را طبقه بندی و ردیابی کرد سیستمهای قدیمی باعنوان رویکرد کلاسیک طبقه بندی شده است که اغلب دستوری قیاسی است ونسبت به نیازهای استفاده کنندگان بی تفاوت است در مقابل رویکرد سودمندی در تصمیم گیری هاوجود دارد که از رویکردهای جدید است که تمرکز آن بر استفاده کنندگان میباشد وخود به دو روه مدلهای تصمیم گیری و تصمیم گیرنگان تقسیم میشود
مدلهای تصمیم گیری : چارچوب ریاضی تدوین شده توسط گزارشهای تئوری بنیانی تروبلاد انعکاسی از جهت یابی مدلهای تصمیم گیری است سیستمهای این گروه
1- دستوری وقیاسی هستند زیرا باید ضوابط ریاضی را رعایت کنند

2- مربوط بودن اطلاعات برای تصمیم گیریهای معین توسط استفاده کنندگان موردتاکید است
3- ضابطه مربوط بودن در اندازه گیری خاصه های انتخاب شده برای اندازه گیری داراییهابدهیها وسود .اساسی است
تصمیم گیرندگان: در این رویکرد سیستمها دستوری نیست بلکه میتوان گفت توصیفی است زیرا در این سیستمها کوشش شده اطلاعاتی که عملا مورد استفاده قرار میگیرد یا مطلوب ومورد انتظار است مشخص شودفرض بر این است که اطلاعات مطلوب ومرود انتظار باید به نحوی تامین وارائه شود
رویکرد فزونی منافع بر مخارج: بکارگیری این رویکرد به انتخاب یک سیستم نمی انجامد بلکه در این رویکرد موضوع منافع ومخارج تامین واستفاده از اطلاعات مد نظر قرار میگیردبنابراین اطلاعات به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته می شود که دیدگاه جدیدی می باشد.
پیام اصلی SATTA با ناتوانی تئوری حسابداری در وضعیت فعلی در کمک به انتخاب یکی از سیستمهای ارزشیابی ارتباط دارد

مسئله تنوع استفاده کنندگان جستجو برای تبیین هدفهای استفاده کنندگان رابا مشکل مواجه میسازد در ادامه ابتدا هدفهای اولیه وثانویه صورتهای مالی سپس موضوع ارتباط تنوع استفاده کنندگان با هدفهای مزبور بررسی می شود
هدفهای اولیه شامل موارد زیر است:
1- توان پیش بینی:در بسیاری از تحقیقات اولیه تلاش شده که به بکارگیری اطلاعات حسابداری متغیرهای آینده پیش بینی شود. کانون توجه بسیاری از تحقیقات دیگر بررسی توان پیش بینی سود گزارش شده در دوره های سه ماهه برای پیش بینی سود سالو همچنین بررسی توان نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستی می .
باشد .
2- حسابدهی :حسابدهی در این بخش مفهوم گسترده تری از وظیفه مباشرتی دارد در اینجا منظور مسئولیت مدیر در گزارش مربوط به بکاریری کارآمد واثر بخش منابعواحد انتفاعی است
هدف توان پیش بینی به ارقامی توجه دارد که برای پیش بینی رویدادهای آتی مفید است در حالی که هدف حسابدهی ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی رامد نظر دارد
بااین حال در ادبیات جاری به هدف حسابدهی توجه بیشتری شده است.

هدفهای ثانویه:
معیار حفظ سرمایه ونقدینگی کلی از جمله اهداف ثانویه می باشند که در مقایسه بااهداف اولیه محدودتر وجزئی اند. معیار حفظ سرمایه اطلاعاتی را درباره میزان سود سهامی که می توان توزیع کرد بدون آنکه سرمایه شرکت به سهامداران مسترد گردد ارائه میکند و نقدینگی کلی شرکت از طریق اندازه گیری ارزشهای خروجی داراییها وکسر بدهیهای واحد رابدست می دهد.
تنوع استفاده کنندگان :گروههای مختلف استفاده کنندگان شامل:سهامداران-اعتبار دهندگان- تحلیل گران ومشاوران مالی-تشکلهای کارکنان-اتحادیه های کارگری-مشتریان- فروشندگان- ارگانهای دولتی- گروههای اجتماعی-پژوهشگرانوتدوین کنندگان استانداردها می باشند که به نوبه خود هرکدام به زیر مجموعه های خود تقسیم میشوند
در گزارش SATTA موضوع تنوع استفاده کنندگان به مسئله بکارگیری سیستم ارزشیابی مناسب مربوط شده است سیستمهای مورد توجه گزارش مزبور شامل: ارزش فعلی گردش وجوه نقد –ارزشهای جایگزینی-ارزشهای خروجی-بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده بر مبنای تغییر سطح قیمتها می باشد

به طور کلی در این گزارش اظهار نظر شده که به دلیل تنوع استفاده کنندگان هدفهای مختلف ونیازهای اطلاعاتی آنان نمی توان انتخابی از میان تئوریهای مختلف حسابداری (سیستمهای ارزشیابی)به عمل آورد.

شرح بیانیه“هدفهای گزارشگری مالی یک واحد تجاری ”(بیانیه شماره یک ازمفاهیم حسابداری (FASB
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه گذاران و بستانکاران و سایر استفاده کنندگان حال وآینده مفید واقع شود تا آنها بتوانند بر این اساس تصمیم بخردانه ای اتخاذ نمایند این اطلاعات برای کسانی در مورد فعالیت اقتصادی وتجاری درک معقولی دارند و آنها که می خواهند با آگاهی معقول مطالعه نمایند جامع باشد. گزارشگری مالی باید به استفاده کنندگان کنونی وآینده کمک کند تا آنها بتوانند مبلغ .زمان وریسک وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و... را برآورد نمایند ازآنجا که جریانهای نقدی سرمایه گذاران وبستانکاران به جریانهای نقدی واحد تجاری وابسته است گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا در این راستا به استفاده کنندگان کمک کند که آنها مبلغ زمان ریسک خالص جریان نقدی ورودی آینده به واحد تجاری را بر آورد کنند. گزارشات مالی باید در مورد منابع اقتصادی ادعای نسبت به این منابع ونیز در مورد اثرات ناشی از رویدادهای مالی وغیر مالی و شرایطی که منجر به تغییر منابع وادعای نسبت به منابع میشود اطلاعاتی ارائه کند.

به طور خلاصه در این بیانیه هدفهای زیر مطرح است:
ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری مالی (اطلاعات برای تمام افرادی که درک متعارفی از فعالیت اقتصادی دارند وهمچنین افرادی که تمایل به استفاده مناسب از آنها دارند قابل استفاده باشد)
ارائه اطلاعات در رابطه با جریانهای نقدی(این هدف با منافع سرمایه گذاران و اعتبار دهندان در رابطه با دریافت وجه نقد ارتباط پیدا می کند
ارائه اطلاعات در رابطه با منابع اقتصادی(وادعای نسبت به این منابع وهمچنین درباره ارات مبادلات رویدادها وشرایطی که می تواند سبب تغییر در منابع و ادعا ها شود)
سایر جنبه های بیانیه :
همه گروهها نسبت به هدفهای FASB متقاعد نشدند برخی چنین استدلال کردند که آنها چیز تازه ای به هدف های پیشین اضافه نکردند گروهی دیگر معتقدند که آنها نتوانسته اند برای بهبود حسابداری هیچ رهنمودی ارائه دهند .به تازگی یک مکتب مکتب فکری بر این باور است که میتوان واحد تجاری را به یک مسابقه تشبیه کرد که حسابدارنتیجه آن را نگه می دارد در چنین دنیایی حسابدار نمی تواند هیچ مفهومی جز سیستم ثبت نتیجه بازی مورد توافق دست اندر کاران داشته باشد یک خط فکری دیگر حسابداری را یک اسلحه آرمانی می داند که می توان با آن مسئله تضاد اجتماعی رادر رابطه با توزیع درآمد و ثروت منتفی نمود
خط فکری سوم این است که اگرچه تاکید براستفاده کنندگان از صورتهای مالی در همان وهله اول خوشایند است ولی خالی از اشکال نیست به ویژه در روش مزبور 3 پرسش بی جواب می ماند:
-کدام دسته از استفاده کنندگان ازصورتهای مالی را باید مورد توجه قرار گیرد؟
-هدفهای استفاده کنندگان مختلف تا چه اندازه شبیه هم هستند؟
-آیا باید به خواسته های مدیریت هم توجه کرد ؟
در تمام این موارد باید به این موضوع توجه داشت که انتقاد بسی راحتتر از تعیین یک مجموعه از هدفهاست.

هیات استانداردهای حسابداری مالی بر سر این موضوع که کدام یک از استفاده کنندگان اصلی است بر سرمایه گذاران تاکید بیشتری نموده است در بیانیه شماره یک از مفاهیم حسابداری مالی هم بر موضوع استفاده کنندگان خارجی فاقد قدرت تاکید شده است از طرفی با توجه به اینکه هدفهای استفاده کنندگان متفاوت با یکدیگر است
موضوع دیگر در رابطه با این بیانیه هدفهای استفاده کنندگان می باشد چون تنوع اهداف استفاده کنندگان زیاد است هیات استانداردهای حسابداری مالی استدلال می کند که استفاده کنندگان دارای وجوه مشترک می باشند ونیاز به اطلاعات مشابه دارند واینکه صورتهای مالی هدفهای عمومی را تامین می کند تکافو می کند ولی این به آن معنی نیست که نیازهای خاص گروههای مشخص از استفاذه کنندگان تامین نشود.

منابع:
تئوریهای حسابداری احمد ریاحی بلکویی
تئوریهای حسابداری الدون اس هندریکسن–مایکل اف.ول بدرا
تئوریهای حسابداری دکتر رضا شباهنگ
حسابداری میانه 1 چستین فلاهرتی اوکانر

تهیه کننده فرناز فاطمی

+

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :