حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۱٠/۱٧

نمونه سوالات درس تیوری 2 به همراه خلاصه کلیه فصول

نمونه سوال1        (29/10/90)

 1. برخی از اختلاف نظرهای عمده درباره تعدیل بر حسب تغییر قدرت خرید (تغییر سطح قیمتها)موجب طرح سوالاتی شده است، این سوالات را بیان کنید؟
 2. 5سوال هست : 1)آیا روش ها و تکنیک های اندازه گیری قابلیت اجرادارند؟ 2)آیا ساختار حسابداری که از به کارگیری روش های مختلف به دست می آید منطقی و هم آهنگ است ؟ 3) آیا صورت های مالی که از به کارگیری روش های گفته شده نتیجه می شوندقابلیت تغییر معنی دار را دارند؟ 4)آثار رفتاری تعدیل بر حسب تغییر قیمت ها چیست و ایا این اطلاعات برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مربوط است ؟ 5) آیا منافع اطلاعات گزارش شده بر هزینه های تهیه آن فزونی دارد؟
 3. دلایل موافقین تخصیص مالیاتی را توضیح دهید؟

الف)مقابله هزینه ها با درآمد فروش:فرآیند گزارش هزینه ها براساس ارتباطات علت و معلول با درآمد فروش تبیین مکند این رویکرد اصطلاحاً تخصیص جامع مالیات نیز نامیده می شود.انتقاد های وارده بر این روش:1)مقابله هزینه مالیات با سود قبل از مالیات با مفهوم کلی مقابله هزینه ها با درآمد فروش تفاوت دارد.2)مخارج انتقالی به دوره های آتی به ترتیب نه دارایی است و نه بدهی –در واقع روشی است برای منتقل کردن آثار مالیاتی از یک دوره به دوره بعد

ب)تداوم فعالیت:فرض بر این است که نتایج مالیاتی یک رویداد در خود رویداد پنهان است.(مثل فروش اقساطی)

بدهی مالیاتی =هزینه مالیات بر درآمد > مبلغ واقعی پرداخت مالیات

پیش پرداخت مالیات=هزینه مالیات بر درآمد <  مبلغ واقعی پرداخت مالیات

ج)روشهای مدیریت: مالیات بر درآمد هزینه انجام امور تجاری است-اغلب تصمیم گیری های مدیریت بر اساس سود خالص بعد از کسر مالیات صورت می گیرد. در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و توزیع سود سهام نیز موضوع مالیات لحاظ می شود.

 1. در مورد سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره ،یعنی تلقی اموال استیجاری به عنوان دارایی ، دیدگاههای مختلفی وجود دارد که می توان آنها را در سه رویکرد طبقه بندی کرد، این رویکردها را شرح دهید؟

1)رویکرد حقوقی:این رویکرد موضوع سرمایه ای محسوب کردن احتمالی اجاره های واقعی را نادیده میگیرد.برخی از صاحبنظران عقیده داشته اند که موضوع غیر قابل فسخ بودن قراردادهای اجاره باعث ایجاد حقوق و تعهداتی در مورد اموال استیجاری می شودکه باید در ترازنامه اجاره کننده انعکاس یابد اگر چه این حقوق مستقیماً از مفاد قرارداد اجاره ناشی شده باشد.

 2)حقوق با اهمیت:این رویکرد به معنای اینست که اجاره کننده مبلغ بیشتری را در مقایسه با ارزش اجاره دوره می پردازد ضمناً غیر قابل فسخ بودن قرارداد  اجاره در طول مدت آن که بعضاً دوره ای تقریباً مساوی عمر مفید دارایی را شامل می شود از بحث حقوق با اهمیت پشتیبانی می کند

    3)انتقال مزایا و مخاطرات عمده مالکیت:در قراردادهای اجاره ای که تمامی مزایا و مخاطرات عمده مالکیت را به اجاره کننده منتقل می کند باید بعنوان تحصیل دارایی و تقبل تعهد توسط اجاره کننده و به عنوان فروش همراه با تامین مالی توسط اجاره دهنده تلقی شود.

 1. در مباحث مربوط به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها ، روش رویکرد شخصیت حسابداری جدید و روش تلفیق نسبی را که مورد توجه محافل حسابداری است توضیح دهید؟

رویکرد شخصیت حسابداری جدید:در این رویکرد واحد ترکیبی به عنوان شخصیتی کاملاً جدید تلقی می شود.این رویکرد موجبب می شود که ارزشهای جاری برای تمامی دارائیها و بدهی ها ی همه شرکتهای ترکیب شونده  در تاریخ ترکیب مورد استفاده قرار گیرد.این رویکرد حسابداری برای ترکیب ،در عمل مورد استفاده قرار نمیگیرد.

تلفیق نسبی:در این روش تلفیق دارائیها و بدهی ها به نسبت تحصیل سهام شرکت سرمایه پذیر توسط شرکت سرمایه گذار انجام می شود ،در تلفیق نسبی ،بخشی از دارائیها و بدهی های شرکتهای ترکیب شونده تلفیق می شود در حالی که در تلفیق کامل تمام دارائیها و بدهی ها تلفیق میگردند.

 

 1. مسائل حسابداری مرتبط با طرحهای بازنشستگی متضمن مزایای تعریف شده چیست؟

در طرح هایی که سپرده گذاری کارفرما تعریف شده مسایل پیچیده ای بوجود نمی آید.-در این طرحها بتناسب شرایط قرارداد در هردوره هزینه شناسایی می شود.در اینجا دو سوال مطرح است.1-در هنگامی که مزایای بازنشستگی مستقل از میزان سپرده گذاری کارفرما تعریف گردد:آیا کارفرما در مورد پشتیبانی مالی هزینه پیش بینی شده برای مزایای بازنشستگی متعهد است یا خیر-در جواب باید گفت به ازاء کسری مبالغ سپرده گذاری با مزایای بازنشستگی انباشته بدهی جدید شناسایی می گردد. 2-مربوط به هزینه سالانه طرح است که آیا این هزینه معادل وجه نقد سپرده گذاری شده در صندوق و یا مبتنی بر حسابداری تعهدی و میزان افزایش در مزایای بازنشستگی انباشته می باشد. در اینجا در صورتی که روش تعهدی به کار رود   مسئله پیش روی حسابداری این است که مزایای بازنشستگی چگونه در هر سال انباشته میگردد.

 

 1. تفاوتهای مفهومی بین روشهای بهای تمام شده کامل و کوششهای موفق در حسابداری نفت و گاز را شرح دهید؟

تفاوت ، در نحوه تعریف مرکز هزینه و نحوه برخورد با هزینه های اکتشافی است که منتج به کشف ذخایر نفت و گاز نمی شود.

در روش بهای تمام شده کامل ،برای به دارایی منظور کردن مخارج اکتشاف ،نیازی به برقراری رابطه علت و معلولی بین مخارج انجام شده و ذخایر کشف شده نیست ولی در روش کوششهای موفق ،وجود چنین رابطه ای برای شناخت مخارج به عنوان دارایی الزامی است.

 

بهای تمام شده

(در شرکتهای کوچک و کم سابقه)

کوششهای موفق

(شرکتهای بزرگ و با سابقه)

مخارج اکتشاف

منتج به کشف

سرمایه ای

سرمایه ای

عدم کشف

سرمایه ای

هزینه

بکارگیری هردو روش در نهایت به نتیجه یکسانی میرسد زیرا در هر دوحالت مخارج انجام شده و ذخایر کشف شده یکسان است.اما زمان بندی شناسائی این نتایج در هر یک از روشها متفاوت است.

 

 1. دلایل ارائه شده برای عدم تمایل به افشاء را بیان کنید؟

      دلایل عدم تمایل شرکتها به افشای اطلاعات :

1-             افشای اطلاعات اضافی به نفع رقبا وبه زیان سهامداران است.(ولی نظر به اینکه رقبا می توانند از منابع دیگر اطلاعات کسب کنند درستی این مطلب مورد تردید است .)

2-             افشای کامل اتحادیه های کارگری در مذاکرات مربوط به دستمزد امتیاز بیشتری خواهند داشت (اما افشا جو مذاکرات را بهبود میبخشد)

3-             نظر به عدم درک خط مشی ها وروش های حسابداری توسط اغلب سرمایه گزاران افشای کامل می تواند گمراه کننده باشد (با وجود تحلیل گران این نظریه مورد قبول نیست)

4-             منابع دیگر برای تامین اطلاعات وجود دارد که با هزینه کمتری به ارائه طریق صورتهای مالی قابل قبول تر است انجام شود .

نبود اطلاع درباره نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان (با وجود مدلهای تصمیم گیری و سرمایه گزاری قابل قبول نیست)

 1. در بحث تبدیل صورتهای مالی عملیات در کشورهای خارجی ،منظور از روش موقتی و بکارگیری پول عملیاتی چیست؟

روش موقتی:در این روش تمامی اقلام ترازنامه که بر مبنای ارزشهای جاری یا آتی گزارش شده اند با استفاده از نرخ جاری تبدیل ارز و اقلامی که بر مبنای قیمتهای گذشته گزارش شده اند با استفاده از نرخ تبدیل در زمان تحصیل آن اقلام تسعیر می شوند.اقلام سود و زیان نیز برمبنای نرخ متوسط تبدیل ارز در دوره مورد گزارش تسعیر می شوند.تفوتهای حاصل از تسعیر بر مبنای نرخهای تبدیل نیز به عنوان سود(زیان)تسعیر اقلام ارزی در صورت سود و زیان گزارش میشود.

روش پول عملیاتی:پول رایج در کشور متبوع شرکت فرعی خارجی است که دریافتها و پرداختهای آن  بر حسب آن پول انجام می شود.سود شرکت فرعی که بر حسب  پول عملیاتی محاسبه می شود نیز بر مبنای نرخ متوسط تسعیر ارزطی دوره مالی به پول رایج در کشور متبوع شرکت اصلی تبدیل می گردد.در پایان دوره مالی،تمامی اقلام ترازنامه شرکت فرعی ،بر مبنای نرخ جاری ارز در آخر دوره تسعیرو بر اساس پول عملیاتی شرکت اصلی بیان می شود.

 1. تئوریهای مربوط به پارادایم سود حقیقی –قیاس کدامها هستند؟

الگوها:محققان این پارادایم در مورد پیروی از رویکرد قیاسی-دستوری برای تدوین تئوری حسابداری و محاسبه یک رقم سود برای تمامی گروههای استفاده کننده اتفاق نظر دارند.آنها بر این باورند که ارزشهای جاری در مقایسه با ارزشهای تاریخی ،برای تصمیم گیری های اقتصادی ،اطلاعات مربوط تری محسوب میشوند.

موضوع:موضوع اصلی از دیدگاه پیروان این پارادایم:

1-     تدوین تئوری حسابداری بر اساس استدلالات منطقی و دستوری در یک چارچوب نظری

2-     پیروی از  مفهوم سود ایده آل که مبتنی بر روشهای دیگری غیر از ارزشهای تاریخی نیز باشد.

سود ایده آل از نظرMacNeal:در حسابداری تنها یک تعریف صحیح از سود وجود دارد.سود، افزایش در خالص ثروت و زیان ،کاهش در خالص ثروت است.این تعریف اقتصادی است که آشکار ، قابل درک و از لحاظ ریاضی قابل محاسبه می باشد.

تئوریها:5تئوری استنتاج شده راه حل های دیگری بجز سیستم ارزشهای تاریخی ارائه میکند.که هر یک روشهای متفاوتی را برای ارزشیابی داراییها و محاسبه سود توصیه تا نارسائیهای ب ت شده تاریخی برطرف شود.

1-    حسابداری مبتنی بر تعدیل بر اساس تغییر سطح قیمتها

2-    حسابداری مبتنی برارزشهای جایگزینی

3-    حسابداری مبتنی بر ارزش فقدان

4-    حسابداری مبتنی بر  خالص ارزش بازیافتنی

5-    حسابداری مبتنی بر ارزش فعلی

روشها:پژوهشگران پذیرنده این پارادایم،معمولا ستدلالات تحلیلی را برای توجیه و تدوین تئوری حسابداری بکارگرفته و مزایای دیگر ارزشیابی دارائیها و محاسبه سود را در مقایسهبا حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی برشمرد.آنها کلاً از هدفهاو فرضیات بنیادی حیابداری شروع و روشهای خاص حسابداری را از آن استنتاج میکنند.

 1. در مباحث قیود حسابداری و گزارشگری مالی در مبانی نظری ایران(نشریه113) ،منظور از خصوصیات صنعت چیست؟
 2. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی دارایی و بدهی چگونه تعریف شده است؟
 3. در بیانیه شماره 8 هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا ، ویژگیهای کیفی ارتقاء دهنده شامل چه موردی است  و چه تفاوتی با بیانیه شماره 2دارد؟

 

 

نمونه سوال 2     (27/03/88)

1-               روش حسابداری برحسب ارزشهای جاری را ارزیابی کنید؟

1) معرف مبلغی است که واحد انتفاعی باید در حال حاضر پرداخت نماید تا بتواند دارایی یا خدمات را تحصیل کند که برای مقاصد پیش بینی مفید است .

2)تشخیص سود وزیان غیر عملیاتی برای نگهداری دارایی را امکان پذیر می سازد .

3) ارزش جاری معرف ارزش دارایی از نظر واحد انتفاعی است.

4) جمع کردن دارایی ها برحسب ارزش های جاری بامعنی تر از جمع کردن دارایی ها بر حسب ارزش تاریخی است که هر کدام در مقطعی از زمان خریداری شده است .

5) گزارش سود عملیاتی دوره جاری را امکان پذیر می سازد که در پیش بینی گردش آتی وجوه نقد هم کمک می کند .

معایب روش ارزش جاری نسبت به بهای تمام شده تاریخی :

از دست رفتن ویژگی عینیت ( قابلیت اعتماد ) – ارزش فعلی منافع آتی دارایی ممکن است با ارزش جاری یا جایگزینی آن مساوی نباشد .

2-               دلایل مخالفین مالیات را بیان کنید؟

(1)قابل فهم نبودن:گزارش هزینه مالیات بر درآمد با مبلغ متفاوت از مالیات پرداختی موجب گمراهی استفاده کننده گان می شود.ج: استفاده کنندگان در حد معقول اطلاعات دارند.

(2)مربوط نبودن:گزارشی مبلغی که واقعاً بابت مالیات پرداخت میشود  اطلاعات مربوط تری نسبت به هزینه مالیات میدهد –ج:پیش بینی ها باید بر مبنای سود قبل از مالیات نیز انجام شود.

(3)هزینه نبودن مالیات:این گروه دولت را شریک میدانند –در صورت سود باید مالیات به دولت پرداخت کنیم که همان بدهی در اظهارنامه است.

(4)ابهام:برآورد تعهدات مالیاتی آینده و آثار مالیاتی آن تا حد زیادی با ابهام مواجه است پس تخصیص مالیاتی را کم معنا میسازد.

(5)تخصیص موردی مالیات:به نظر پیروان این نظریه تفاوتهای مالیاتی نباید به دوره های آینده انتقال یابد-ج: هدف اندازه گیری آثار مالیاتی هر رویداد است

(6)تنزیل مبالغ تخصیص یافته:چون تعهدات و مزایای مالیاتی زمانی در آینده تخصیص می یابد  لازم است نرخ تنزیل مناسب برای آنها به کار گرفته شود.

3-               نتایج اقتصادی سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره کدامند؟

2 دیدگاه    1) مخارج قبول و بکارگیری روش سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره است. زیرا اولاً  برای طبقه بندی قراردادهای اجاره بعنوان عملیاتی یا سرمایه ای ، اطلاعات بیشتری برای تحلیل  و نتیجه گیری حسابرسان و حسابداران لازم است،درثانی ، سرمایه ای محسوب کردن قراردادها مستلزم ثبت های پیچیده و زیادتری  در هر دوره مالی است.

2) این نتیجه که بسیار مهم تر است ، که آیا سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره از دیدگاه اجاره کنندگان نقض غرض نیست بسیاری از شرکتها قبل از انتشار استانداردهای اخیر در این زمینه با انعقاد قرارداد اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه به دست می آورندتحقیقات در این زمینه جاکی از این است که دلیل اصلی  انعقاد قراردادهای اجاره اثر آن بر صورت های مالی است. در پی این تحقیقات در کشور استرالیا مشاهده گردید که با سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره به شدت کاهش یافت و روشهای دیگر تامین مالی مثل استقراضی و افزایش حقوق صاحبان سهام بکار گرفته شد. سرمایه ای محسوب نکردن قراردادهای اجاره موجب بهتر شدن نسبت بدهی و نرخ بازده حسابداری می شود.بهر صورت استانداردهای مربوط به قراردادهای اجاره نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی در آینده می باشد.

 

4-               رویکرد درآمد-هزینه و رویکرد دارایی-بدهی در حسابداری طرحهای بازنشستگی را توضیح دهید؟

5-               تفاوت مفهومی بین روش بهای تمام شده کامل و روش کوششهای موفق در حسابداری نفت و گاز و وضعیت جاری حسابداری در این مورد را توضیح دهید؟

تفاوت ، در نحوه تعریف مرکز هزینه و نحوه برخورد با هزینه های اکتشافی است که منتج به کشف ذخایر نفت و گاز نمی شود.

در روش بهای تمام شده کامل ،برای به دارایی منظور کردن مخارج اکتشاف ،نیازی به برقراری رابطه علت و معلولی بین مخارج انجام شده و ذخایر کشف شده نیست ولی در روش کوششهای موفق ،وجود چنین رابطه ای برای شناخت مخارج به عنوان دارایی الزامی است.

 

بهای تمام شده

(در شرکتهای کوچک و کم سابقه)

کوششهای موفق

(شرکتهای بزرگ و با سابقه)

مخارج اکتشاف

منتج به کشف

سرمایه ای

سرمایه ای

عدم کشف

سرمایه ای

هزینه

بکارگیری هردو روش در نهایت به نتیجه یکسانی میرسد زیرا در هر دوحالت مخارج انجام شده و ذخایر کشف شده یکسان است.اما زمان بندی شناسائی این نتایج در هر یک از روشها متفاوت است.

وضعیت جاری حسابداری:

FASBبا همکاری نمایندگان این صنعت و کمیسیون اوراق بهادار مجموعه الزامات افشا را تدوین و منتشرکرد.کمیسیون اوراق بهادار نیز اعلام نمودحسابداری شناخت ذخایر را بعنوان  روشی بالقوه که منتج به انعکاس اطلاعات در صورتهای مالی اساسی بشود نمیشناسد.در1982 استاندارد69تحت عنوان((افشاء درباره فعالیتهای تولید نفت و گاز ))منتشر و لازم الاجرا شد.که از دو لحاظ حائز اهمیت است(1)در مورد شرکتهای غیر بورسی و با فعالیت پایین نفت و گاز لازم الاجرا نبود(فزونی مخارج تهیه اطلاعات بر منافع آن)(2)این استانداردمعرف توسعه دیگری در مفهوم گزارشگری مالی است.(بجهت اضافه شدن افشاء)

6-               موارد و موضوعات افشاء را بیان کنید؟

7-               رابطه مبانی نظری حسابداری و حسابداری بین المللی را توضیح دهید

8-               مفهوم پارادایم چیست؟ پارادایم مدل تصمیم گیری کل بازار در حسابداری را توضیح دهید

پارادایم ، تصویری بنیادی از موضوع یک رشته علمی است و به اینکه چه پرسشهایی مطرح شود و چه قواعدی برای تفسیر پاسخهای دریافت شده مورد استفاده قرار گیرد کمک کرده و گسترده ترین دیدگاه مشترک صاحبنظران یک علم است .

الگوها:برخی از پژوهشگران حسابداری ،سودمندی در تصمیم گیریهای افراد استفاده کننده از اطلاعات حسابداری را بسط و به بررسی واکنش کل بازار سرمایه تعمیم داده اند.بر این اساس واکنش بازار سرمایه نسبت به ارقام حسابداری می تواند محتوای اطلاعاتی این ارقام و روشهای محاسبه آن را تعیین کند.به بیان دیگر واکنش بازار سرمایه میتواند محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری را تعیین کند.(استدلالات مخالفین)(1)این روشها میتواند موجب کاهش کارایی بازار شود.(2)دریافت کنندگان اطلاعات نیز ممکن است به ابراز نوعی واکنش در برابرارقام حسابداری عادت کرده باشند.(در اینصورت این پارادایم بی اثر است)

موضوع:از دیدگاه پذیرندگان،موضضوع اصلی مورد علاقه ،واکنش کل بازار سرمایه نسبت به متغیرهای حسابداری است.انها بر این باورندکهفایده کلی متغیرهای حسابداری را برای تصمیم گیری میتوان از رفتار بازار سرمایه استنتاج کرد.

تئوریها: بر اساس این تئوری بازار سرمایه در صورتی کارآمد است که(1)قیمتهای بازار کاملا اطلاعات منتشرشده را منعکس کند.(2)قیمتهای بازار فوراً نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان دهد.

تئوری پشتیبان1-مدل بازار کارآمد2-فرضیه بازار کارآمد 3- مدل ارزشیابی دارایی های سرمایه ای 4-تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

9-               هدفهای عمده حسابداری طبق مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران کدامند.

10-            هدفهای گزارشگری مالی طبق مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران کدامند.

 

 

 

 

 

نمونه سوال3          (نیمسال دوم 90-91)

1)                  مفاهیم حفظ سرمایه را توضیح دهید.(22و23)

1) حفظ سرمایه مالی  : الف-رویکردسنتی بهای تمام شده تاریخی .ب- ارزش جاری (ریال اسمی )         

        2) حفظ سرمایه بر حسب قدرت خرید عمومی

        3) حفظ سرمایه مادی (توان تولیدی )

 

2)                  در مبحث مالیات بر درآمد تفاوتهای عمده بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده به سهامداران را تحت چند عنوان میتوان طبقه بندی نمود.بیان کنید(40-41)

الف)اختلافات دایم:گرفته شده از قوانین مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از قوانین اداری –سیاسی و...و ربطی به سود خالص حسابداری ندارد(جمع کل مالیاتی که واحد انتفاعی در طول عمر خود پرداخت میکند)

ب) اختلافات موقت:1)تفاوتهای بین دوره ای:تفاوت زمان بندی اقلام بدهکار و بستانکاردر صورت سود و زیان 2)تفاوتهای ارزشیابی:اختلاف بین مبانی مختلف اندازه گیری در حسابداری مالی و مالیاتی 3)تفاوتهای ارزشیابی:اختلاف بین مبانی مختلف اندازه گیری در حسابداری مالی و مالیاتی

3)                  نتایج اقتصادی سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره از دیدگاه شرکتهای تهیه کننده صورتهای مالی را شرح دهید.(77-78)

2 دیدگاه    1) مخارج قبول و بکارگیری روش سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره است. زیرا اولاً  برای طبقه بندی قراردادهای اجاره بعنوان عملیاتی یا سرمایه ای ، اطلاعات بیشتری برای تحلیل  و نتیجه گیری حسابرسان و حسابداران لازم است،درثانی ، سرمایه ای محسوب کردن قراردادها مستلزم ثبت های پیچیده و زیادتری  در هر دوره مالی است.

2) این نتیجه که بسیار مهم تر است ، که آیا سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره از دیدگاه اجاره کنندگان نقض غرض نیست بسیاری از شرکتها قبل از انتشار استانداردهای اخیر در این زمینه با انعقاد قرارداد اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه به دست می آورندتحقیقات در این زمینه جاکی از این است که دلیل اصلی  انعقاد قراردادهای اجاره اثر آن بر صورت های مالی است. در پی این تحقیقات در کشور استرالیا مشاهده گردید که با سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره به شدت کاهش یافت و روشهای دیگر تامین مالی مثل استقراضی و افزایش حقوق صاحبان سهام بکار گرفته شد. سرمایه ای محسوب نکردن قراردادهای اجاره موجب بهتر شدن نسبت بدهی و نرخ بازده حسابداری می شود.بهر صورت استانداردهای مربوط به قراردادهای اجاره نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی در آینده می باشد.

 

4)                  مفهوم رویکرد شخصیت حسابداری جدید در حسابداری ترکیب واحدهای تجاری را بیان کنید.(90)

رویکرد شخصیت حسابداری جدید:در این رویکرد واحد ترکیبی به عنوان شخصیتی کاملاً جدید تلقی می شود.این رویکرد موجبب می شود که ارزشهای جاری برای تمامی دارائیها و بدهی ها ی همه شرکتهای ترکیب شونده  در تاریخ ترکیب مورد استفاده قرار گیرد.این رویکرد حسابداری برای ترکیب ،در عمل مورد استفاده قرار نمیگیرد.

5)                  مسائل حسابداری مرتبط با طرحهای بازنشستگی متضمن مزایای تعریف شده را توضیح دهید(107)

در طرح هایی که سپرده گذاری کارفرما تعریف شده مسایل پیچیده ای بوجود نمی آید.-در این طرحها بتناسب شرایط قرارداد در هردوره هزینه شناسایی می شود.در اینجا دو سوال مطرح است.1-در هنگامی که مزایای بازنشستگی مستقل از میزان سپرده گذاری کارفرما تعریف گردد:آیا کارفرما در مورد پشتیبانی مالی هزینه پیش بینی شده برای مزایای بازنشستگی متعهد است یا خیر-در جواب باید گفت به ازاء کسری مبالغ سپرده گذاری با مزایای بازنشستگی انباشته بدهی جدید شناسایی می گردد. 2-مربوط به هزینه سالانه طرح است که آیا این هزینه معادل وجه نقد سپرده گذاری شده در صندوق و یا مبتنی بر حسابداری تعهدی و میزان افزایش در مزایای بازنشستگی انباشته می باشد. در اینجا در صورتی که روش تعهدی به کار رود   مسئله پیش روی حسابداری این است که مزایای بازنشستگی چگونه در هر سال انباشته میگردد.

6)                  روش حسابداری شناخت ذخایر در صنعت نفت و گاز را شرح دهید(140)

بسیاری از تحلیلگران این صنعت بر این باور بودند که لازم است ارزش ذخایر قابل بازیافت در صورتهای مالی افشا شود که حاکی از این است که در این صنعت اطلاعات مبتنی بر ب ت شده تاریخی برای تصمیم گیریهای اقتصادی کافی نیست و باعث مطرح شدن این روش گردید که دلایل بشرح ذیل است. (1)حسابداری مبتنی بر ب ت شده تاریخی نمیتواند اطلاعات کافی را درباره وضعیت مالی و نتایج عملیات تولید کنندگان نفت و گاز را فراهم و ارائه کند.(2)در کنار صورتهای مالی اساسی لازم است اطلاعات اضافی ارائه تا بتوان وضعیت مالی و نتایج عملیات یک شرکت را ارزیابی و با سایر شرکتها مقایسه کرد.(3)جهت امکان پذیری ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری ها این روش لازم است.

7)                  دلایل عدم تمایل در افشای اطلاعات اضافی توسط شرکتها را ذکر کنید(156)

      دلایل عدم تمایل شرکتها به افشای اطلاعات :

1-            افشای اطلاعات اضافی به نفع رقبا وبه زیان سهامداران است.(ولی نظر به اینکه رقبا می توانند از منابع دیگر اطلاعات کسب کنند درستی این مطلب مورد تردید است .)

2-            افشای کامل اتحادیه های کارگری در مذاکرات مربوط به دستمزد امتیاز بیشتری خواهند داشت (اما افشا جو مذاکرات را بهبود میبخشد)

3-            نظر به عدم درک خط مشی ها وروش های حسابداری توسط اغلب سرمایه گزاران افشای کامل می تواند گمراه کننده باشد (با وجود تحلیل گران این نظریه مورد قبول نیست)

4-  منابع دیگر برای تامین اطلاعات وجود دارد که با هزینه کمتری به ارائه طریق صورتهای مالی قابل قبول تر است انجام شود .

نبود اطلاع درباره نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان (با وجود مدلهای تصمیم گیری و سرمایه گزاری قابل قبول نیست)

8)                  منظور از روش موقتی و روش بکارگیری پول عملیاتی در مورد تبدیل صورتهای مالی عملیات در کشورهای خارجی چیست؟توضیح دهید(183-184)

روش موقتی:در این روش تمامی اقلام ترازنامه که بر مبنای ارزشهای جاری یا آتی گزارش شده اند با استفاده از نرخ جاری تبدیل ارز و اقلامی که بر مبنای قیمتهای گذشته گزارش شده اند با استفاده از نرخ تبدیل در زمان تحصیل آن اقلام تسعیر می شوند.اقلام سود و زیان نیز برمبنای نرخ متوسط تبدیل ارز در دوره مورد گزارش تسعیر می شوند.تفوتهای حاصل از تسعیر بر مبنای نرخهای تبدیل نیز به عنوان سود(زیان)تسعیر اقلام ارزی در صورت سود و زیان گزارش میشود.

روش پول عملیاتی:پول رایج در کشور متبوع شرکت فرعی خارجی است که دریافتها و پرداختهای آن  بر حسب آن پول انجام می شود.سود شرکت فرعی که بر حسب  پول عملیاتی محاسبه می شود نیز بر مبنای نرخ متوسط تسعیر ارزطی دوره مالی به پول رایج در کشور متبوع شرکت اصلی تبدیل می گردد.در پایان دوره مالی،تمامی اقلام ترازنامه شرکت فرعی ،بر مبنای نرخ جاری ارز در آخر دوره تسعیرو بر اساس پول عملیاتی شرکت اصلی بیان می شود.

9)                  پارادایم سود حقیقی –قیاس را بیان کنید.(206-208)

الگوها:محققان این پارادایم در مورد پیروی از رویکرد قیاسی-دستوری برای تدوین تئوری حسابداری و محاسبه یک رقم سود برای تمامی گروههای استفاده کننده اتفاق نظر دارند.آنها بر این باورند که ارزشهای جاری در مقایسه با ارزشهای تاریخی ،برای تصمیم گیری های اقتصادی ،اطلاعات مربوط تری محسوب میشوند.

موضوع:موضوع اصلی از دیدگاه پیروان این پارادایم:

3-     تدوین تئوری حسابداری بر اساس استدلالات منطقی و دستوری در یک چارچوب نظری

4-     پیروی از  مفهوم سود ایده آل که مبتنی بر روشهای دیگری غیر از ارزشهای تاریخی نیز باشد.

سود ایده آل از نظرMacNeal:در حسابداری تنها یک تعریف صحیح از سود وجود دارد.سود، افزایش در خالص ثروت و زیان ،کاهش در خالص ثروت است.این تعریف اقتصادی است که آشکار ، قابل درک و از لحاظ ریاضی قابل محاسبه می باشد.

تئوریها:5تئوری استنتاج شده راه حل های دیگری بجز سیستم ارزشهای تاریخی ارائه میکند.که هر یک روشهای متفاوتی را برای ارزشیابی داراییها و محاسبه سود توصیه تا نارسائیهای ب ت شده تاریخی برطرف شود.

6-    حسابداری مبتنی بر تعدیل بر اساس تغییر سطح قیمتها

7-    حسابداری مبتنی برارزشهای جایگزینی

8-    حسابداری مبتنی بر ارزش فقدان

9-    حسابداری مبتنی بر  خالص ارزش بازیافتنی

10-                       حسابداری مبتنی بر ارزش فعلی

روشها:پژوهشگران پذیرنده این پارادایم،معمولا ستدلالات تحلیلی را برای توجیه و تدوین تئوری حسابداری بکارگرفته و مزایای دیگر ارزشیابی دارائیها و محاسبه سود را در مقایسهبا حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی برشمرد.آنها کلاً از هدفهاو فرضیات بنیادی حیابداری شروع و روشهای خاص حسابداری را از آن استنتاج میکنند.

10)              ضوابط شناخت یک قلم بعنوان یکی از عناصر حسابداری طبق مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران را بیان کنید(76)

11)              عناصر صورتهای مالی را طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران نام برید(461)

12)              ویژگیهای کیفی ارتقاء دهنده طبق بیانیه مفهومی شماره 8 هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا کدام هستند(آخر)

 

 

 

نمونه سوال 4    (30/10/89)

1-مسائل حسابداری مرتبط با طرحهای بازنشستگی متضمن مزایای تعریف شده را بیان کنید؟                                                     در طرح هایی که سپرده گذاری کارفرما تعریف شده مسایل پیچیده ای بوجود نمی آید.-در این طرحها بتناسب شرایط قرارداد در هردوره هزینه شناسایی می شود.در اینجا دو سوال مطرح است.1-در هنگامی که مزایای بازنشستگی مستقل از میزان سپرده گذاری کارفرما تعریف گردد:آیا کارفرما در مورد پشتیبانی مالی هزینه پیش بینی شده برای مزایای بازنشستگی متعهد است یا خیر-در جواب باید گفت به ازاء کسری مبالغ سپرده گذاری با مزایای بازنشستگی انباشته بدهی جدید شناسایی می گردد. 2-مربوط به هزینه سالانه طرح است که آیا این هزینه معادل وجه نقد سپرده گذاری شده در صندوق و یا مبتنی بر حسابداری تعهدی و میزان افزایش در مزایای بازنشستگی انباشته می باشد. در اینجا در صورتی که روش تعهدی به کار رود   مسئله پیش روی حسابداری این است که مزایای بازنشستگی چگونه در هر سال انباشته میگردد.

 1. حسابداری شناخت ذخایر در صنعت نفت و گاز را توضیح دهید و دلایل کمیسیون اوراق بهادار آمریکا برای توصیه این روش رابنویسید     بسیاری از تحلیلگران این صنعت بر این باور بودند که لازم است ارزش ذخایر قابل بازیافت در صورتهای مالی افشا شود که حاکی از این است که در این صنعت اطلاعات مبتنی بر ب ت شده تاریخی برای تصمیم گیریهای اقتصادی کافی نیست و باعث مطرح شدن این روش گردید که دلایل بشرح ذیل است. (1)حسابداری مبتنی بر ب ت شده تاریخی نمیتواند اطلاعات کافی را درباره وضعیت مالی و نتایج عملیات تولید کنندگان نفت و گاز را فراهم و ارائه کند.(2)در کنار صورتهای مالی اساسی لازم است اطلاعات اضافی ارائه تا بتوان وضعیت مالی و نتایج عملیات یک شرکت را ارزیابی و با سایر شرکتها مقایسه کرد.(3)جهت امکان پذیری ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری ها این روش لازم است.
 2. ماهیت و مقصد یادداشتهای همراه صورتهای مالی را شرح دهید؟(167)

هدف:افشای اطلاعاتی که نمی توان به طور مناسب در متن صورتهای مالی آورد.

-نباید از آن بعنوان جایگزین طبقه بندی مناسب یا ارزشیابی و تشریح صورتهای مالی استفاده کرد

-اطلاعات مندرج درآن نباید ناقض اطلاعات مندرج در متن صورتهای مالی باشد

مزایا:1-ارائه اطلاعات غیر کمی بعنوان جزءلاینفک صورتهای مالی

2-افشای مشروط و محدودیتهای مرتبط با اقلام مندرج در صورتهای مالی

3-افشای شرح تفضیلی بیشتری که نمی توان در متن صورتهای مالی آورد

4-ارائه مطالب کمی یا توصیفی که از اهمیت ثانویه برخوردار است.

نقاط ضعف:1-خواندن و درک آن نسبتاً مشکل و ممکن است نادیده گرفته شود.

2-استفاده از آن در مقایسه با تلخیص اطلاعات کمی در صورتهای مالی برای تصمیم گیری مشکلتر است.

3-با افزایش پیچیدگی واحدهای انتفاعی این مخاطره وجود دارد که بجای توسعه اصول لازم جهت انعکاس ارتباطات در متن صورتهای مالی ، از یادداشتهای همراه بیش از اندازه استفاده شود.

متداولترین انواع یادداشتها و مطالب منعکس در آن:

1-     تاریخچه فعالیت واحد انتفاعی          2-توصیف اهم رویه های حسابداری یا تغییر در آنها

2-     شرح حقوق طلبکاران نسبت به دارائیهای خاص یا اولویت حقوق آنها         4- افشای بدهی های احتمالی

5-افشای محدودیتهای اعمال شده بر توزیع سود سهام        6-توصیف رویدادهای تاثیر گذار بر سهام و حقوق سهامداران

7--تشریح قراردادهای تعهد آور       8-رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نمیباشد

 1. موضوع یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در سطح بین الملل را مورد بحث قرار دهید؟(فصل 19)

با توسعه حمل و نقل و ارتباطات دهکده جهانی شکل گرفت.و از انتهای جنگ جهانی دوم و تجارت بین الملل بین کشورها ،نیاز به یکنواختی بین استانداردهای حسابداری احساس شد.یکی از از دلایل آن بالا رفتن اهمیت شرکتهای چند ملیتی است که این یکنواختی کمک زیادی به هماهنگ کردن عملیات آنها میکند.بویژه در شرکتهای اقماری ، تهیه صورتهای مالی ترکیبی و تلفیقی به مراتب آسانتر خواهد شد.بسیاری از شرکتهای حسابرسی ، شعب مختلفی در نقاط مختلف دنیا داشتند و هرچه این یکنواختی بیشتر باشد انجام وظایف آنها نیز آسانتر خواهد بود.همچنین با افزایش تامین مالی فراسوی مرزهای ملی، یکنواختی استاندارد ها باعث افزایش کارایی آنها می شد.در این راستا تحقیقات و پیشرفتهایی با سرعت اندک صورت گرفت اما کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری این سرعت را افزایش داد.این روند با مشکلاتی هم روبرو شد(آلمان و فرانسه بر این باور بودند که منظور از یکنواختی ،تحمیل استانداردهای آمریکائی بر سایر کشورهاست وروشی دوگانه پیش گرفتند(گرازشگری تلفیقی-استاندارد یکنواخت بین الملل و صورتهای مالی ملی-مدل اروپائی))          

 1. تفاوت تئوری و پارادایم را تشریح کنید.(فصل20)
 2. هدفهای عمده حسابداری و هدفهای گزارشگری مالی طبق آنچه در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران آمده است بیان و مقایسه نمائید.
 3. رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی را بصورت نمودار نشان دهید.(طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی که به صورت پیوست استانداردهای حسابداری ایران آمده است)

خلاصه  فصل دوازدهم:           حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها

 1. دلایل عدم لزوم ارائه صورتهای مالی تعدیل شده بر اساس تغییر سطح قیمتها:

(1)اطلاعات تعدیل شده بر اساس تغییر سطح قیمتها می تواند  توسط تحلیل گران مالی راسا تهیه شود در نتیجه نامربوط است.

(2)کاهش نرخ تورم به طور قابل ملاحظه

 1. نرخ تسعیر چیست؟ نرخ تسعیر معرف تغییرات نسبی قیمت  در کشورهای مختلف
 2. تغییر قیمت چه هنگام رخ می دهد و طبقه بندی آن را بنویسید(ماهیت تغییر قیمتها)

هنگامی رخ می دهد که قیمت در بازار خرید یا بازار فروش یا هر دو افزایش یا کاهش یابد

طبقه بندی:1-تغییر سطح عمومی قیمتها.2-تغییر قیمتهای خاص.3-تغییر قیمتهای نسبی

4.تغییر سطح عمومی قیمتها را توضیح دهید؟

معرف افزایش یا کاهش در واحد اندازه گیری بر حسب پول است ، به عبارتی معرف تغییر در ارزش پول در دوره های تورم یا رکود است : درجامعه قیمتها باید با نسبتی یکسان حرکت کنند ولی اگر قیمتها با نرخهای متفاوت تغییر کند می توان تغییر سطح عمومی قیمتها را از طریق محاسبه میانگین موزون یا شاخص قیمت به دست آورد.

5.یکی از اقلام طبقه بندی قیمت ، تغییر قیمتهای خاص است آن را توضیح دهید؟

در صورت نبود تغییردر ارزش واحد اندازه گیری بر حسب پول تغییر در قیمت یک کالای خاص معرف تغییر در ارزش مبلدله آن کالاست.

6.تغییر قیمتهای نسبی را توضیح دهید؟

قیمتهای کالا و خدمات با نرخهای مختلف در جهات مختلف تغییر می کند-به میزانی که قیمتها با نرخ مختلف در جهات مختلف با شاخص عمومی قیمتها حرکت می کند که به این میزان تغییر قیمتهای نسبی می گویند.اثر کامل تغییر قیمتهای نسبی را نمی توان اندازه گیری و افشاء کرد مگر اینکه حسابها به ازاء تغییر قدرت خرید پول و تغییر قیمتهای خاص تعدیل شوند.

7.طبقه بندی اقلام پولی و غیر پولی .

پولی (1)داراییهای پولی :ادعا نسبت به مقدار معینی پول که دچار تغییر نمی شود در حالی که قدرت خرید آن می تواند تغییر یابد.مثل وجه نقد –اسناد دریافتنی(2) بدهی های پولی :تعهدات نسبت به پرداخت مقدار معینی پول در زمان آینده بدون اینکه تغییر قدرت خرید پول مد نظر قرار گیرد. مثل حسابها و اسناد پرداختنی

غیر پولی(1)دارایی غیر پولی:قیمت آن باگذشت زمان تغییر کند . این اقلام در برگیرنده تمامی حقوق نسبت به کالاها و خدمات است.(2)بدهی های غیر پولی:تعنداتی که با مقدار معینی کالاها و خدمات ایفا می شود یا بر حسب مقدار معینی از قدرت خرید بیان شده است.

8)سود و زیان اقلام پولی چیست:

اقلام پولی به ازای تغییر خرید تعدیل و دوباره بر حسب ارزشهای اسمی ارائه می شوند و ممکن است به ارزشهای جاری نزدیک گردند در حالی که اقلام غیر پولی تنها بر مبنای تغییر قدرت خرید تعدیل می شوند.

9)نحوه ی محاسبه شاخص های قیمت را شرح دهید؟

علت محاسبه شاخص قیمت اندازه گیری تغییرسطح قیمت هاست . شاخص قیمت :میانگین موزون قیمت کالا ها و خدمات که با دوره مبنا مقایسه می شود و به این نحو می توان تغییرات حاصل در سطح قیمت ها را تعیین کرد .2نوع شاخص داریم :شاخض عمومی قیمت –شاخص قیمت خاص.

شاخص قیمت خاص :برای بخش خاصی از جامعه اقتصادی در نظر می گیریم برای تعیین تغییر سطح قیمت ها در آن بخش –مثل شاخص  صنعت فولاد

شاخص عمومی قیمت :برای مشاهده و سنجش تمامی تغییرات قیمت کالاها و خدمات به کار می رود .

برای محاسبه هردوشاخص لازم است نمونخه گیری های آماری خاصی انجام گیرد زیرا تعداد کالاها و خدمات بسیار زیاد است و ممکن است خطای آماری ایجاد گردد مخصوصأ اگرموزون کردن آن ها مد نظر باشد –از طریق لاسپیرزو پاشه در استاندارد شماره 33 (fasb) بکارگیری لاسپیرز توجیه نشده است .

10) تعدیل بر حسب تغییر قدرت خرید(تعدیل اقلام غیرپولی )رامختصرأنام برده و شرح دهید ؟

1) ریال ثابت :مبلغی که بر اساس قدرت خرید پول تعدیل می شوند.

2) بهای تمام شده تاریخی –ریال ثابت :ارزشهای تاریخی که بر حسب قدرت خرید پول تعدیل می شوند.

3)ارزش جاری – ریال ثابت : ارزش جاری   که بر حسب قدرت خرید پول تعدیل می شوند.

11)مدل های تعدیل براساس تغییرات قیمت رانام ببرید ؟

1)تعدیل بر مبنای سطح عمومی قیمت ها

2)تعدیل بر مبنای تغییر قیمت های نسبی

3) تعدیل برمبنای تغییر قیمت های خاص

12)معنی اصطلاح (قدرت خرید ) چیست؟

توان خرید کالا ها و یا خدمات با مبلغ معینی پول در مقایسه با کالاها و خدمات با همان مبلغ پول در یک دوره گذشته که قابل خریداری بوده است .

13) برخی از اختلاف نظر های عمده درباره تعدیل بر حسب تغییرقدرت خرید (تغییر سطح قیمت ها ) موجب سوالاتی شده است .سوالات چه هستند؟

5سوال هست : 1)آیا روش ها و تکنیک های اندازه گیری قابلیت اجرادارند؟ 2)آیا ساختار حسابداری که از به کارگیری روش های مختلف به دست می آید منطقی و هم آهنگ است ؟ 3) آیا صورت های مالی که از به کارگیری روش های گفته شده نتیجه می شوندقابلیت تغییر معنی دار را دارند؟ 4)آثار رفتاری تعدیل بر حسب تغییر قیمت ها چیست و ایا این اطلاعات برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مربوط است ؟ 5) آیا منافع اطلاعات گزارش شده بر هزینه های تهیه آن فزونی دارد؟

14) سود را تعریف کنید و مفاهیم حفظ سرمایه را نام ببرید ؟

سود : مبلغی که واحد انتفاعی می توان میان سهام داران خود توزیع کند و در آخر دوره همان رفاه اول دوره را داشته باشد.

رفاه : 1) حفظ سرمایه مالی  : الف-رویکردسنتی بهای تمام شده تاریخی .ب- ارزش جاری (ریال اسمی )          

        2) حفظ سرمایه بر حسب قدرت خرید عمومی

        3) حفظ سرمایه مادی (توان تولیدی )

15) مزایای روش ارزش جاری نسبت به بهای تمام شده :

1) معرف مبلغی است که واحد انتفاعی باید در حال حاضر پرداخت نماید تا بتواند دارایی یا خدمات را تحصیل کند که برای مقاصد پیش بینی مفید است .

2)تشخیص سود وزیان غیر عملیاتی برای نگهداری دارایی را امکان پذیر می سازد .

3) ارزش جاری معرف ارزش دارایی از نظر واحد انتفاعی است.

4) جمع کردن دارایی ها برحسب ارزش های جاری بامعنی تر از جمع کردن دارایی ها بر حسب ارزش تاریخی است که هر کدام در مقطعی از زمان خریداری شده است .

5) گزارش سود عملیاتی دوره جاری را امکان پذیر می سازد که در پیش بینی گردش آتی وجوه نقد هم کمک می کند .

معایب روش ارزش جاری نسبت به بهای تمام شده تاریخی :

از دست رفتن ویژگی عینیت ( قابلیت اعتماد ) – ارزش فعلی منافع آتی دارایی ممکن است با ارزش جاری یا جایگزینی آن مساوی نباشد .

16) در مورد استاندارد شماره 33 هیئت استاندارد های حسابداری مالی هر چه می دانید بنویسید ؟

مبنای تهیه صورت های مالی ارزش های تاریخی اسمی است ،آثار تغییرقیمت به عنوان اطلاعات مکمل آورده شود ، گزارش اطلاعات مکمل بر مبنای قدرت خرید ثابت پول و ارزش های جاری می باشد و هرکدام از این 2 روش افشائیات خاص خود را دارند-البته این استاندارد به 2 علت با موفقیت روهرو نشد :1) نرخ تورم در کشورهای مربوط به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت .2) مسایل اندازه گیری کماکان مطرح و قابلیت درک و سودمندی این اطلاعات از لحاظ مقاصد پیش بینی مورد سوال بود. 

 

17.تبدیل ارز چیست؟ 2 پرسش اساسی آنرا نوشته و رویکردهای آن را نام برید؟

تبدیل مبالغ دارایی ها و بدهی ها بر حسب پول رایج کشوری که بیشترین استفاده کنندگان صورت های مالی در آن سکونت دارند.

پرسش 1:نرخ تسعیری که مورد استفاده قرار می گیرد کدام است.  پرسش 2:ماهیت سود و زیان تسعیر ارز چیست

1-رویکرد اقلام پولی –غیر پولی       2-رویکرد جاری-غیر جاری  3- رویکرد موقتی 4- رویکرد جاری(خالص سرمایه گذاری)

               

 

 خلاصه  فصل سیزدهم:                    مالیات بر درآمد در حسابداری مالی

 1. تفاوت عمده بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده به سهامداران را بنویسید؟

الف)اختلافات دایم:گرفته شده از قوانین مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از قوانین اداری –سیاسی و...و ربطی به سود خالص حسابداری ندارد(جمع کل مالیاتی که واحد انتفاعی در طول عمر خود پرداخت میکند)

ب) اختلافات موقت:1)تفاوتهای بین دوره ای:تفاوت زمان بندی اقلام بدهکار و بستانکاردر صورت سود و زیان 2)تفاوتهای ارزشیابی:اختلاف بین مبانی مختلف اندازه گیری در حسابداری مالی و مالیاتی 3)تفاوتهای ارزشیابی:اختلاف بین مبانی مختلف اندازه گیری در حسابداری مالی و مالیاتی

 1. دلایل موافقین تخصیص مالیاتی را نام برده و مختصراً شرح دهید؟

الف)مقابله هزینه ها با درآمد فروش:فرآیند گزارش هزینه ها براساس ارتباطات علت و معلول با درآمد فروش تبیین مکند این رویکرد اصطلاحاً تخصیص جامع مالیات نیز نامیده می شود.انتقاد های وارده بر این روش:1)مقابله هزینه مالیات با سود قبل از مالیات با مفهوم کلی مقابله هزینه ها با درآمد فروش تفاوت دارد.2)مخارج انتقالی به دوره های آتی به ترتیب نه دارایی است و نه بدهی –در واقع روشی است برای منتقل کردن آثار مالیاتی از یک دوره به دوره بعد

ب)تداوم فعالیت:فرض بر این است که نتایج مالیاتی یک رویداد در خود رویداد پنهان است.(مثل فروش اقساطی)

بدهی مالیاتی =هزینه مالیات بر درآمد > مبلغ واقعی پرداخت مالیات

پیش پرداخت مالیات=هزینه مالیات بر درآمد <  مبلغ واقعی پرداخت مالیات

ج)روشهای مدیریت: مالیات بر درآمد هزینه انجام امور تجاری است-اغلب تصمیم گیری های مدیریت بر اساس سود خالص بعد از کسر مالیات صورت می گیرد. در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و توزیع سود سهام نیز موضوع مالیات لحاظ می شود.

 1. دلایل مخالفین تخصیص مالیاتی را بنویسید؟

(1)قابل فهم نبودن:گزارش هزینه مالیات بر درآمد با مبلغ متفاوت از مالیات پرداختی موجب گمراهی استفاده کننده گان می شود.ج: استفاده کنندگان در حد معقول اطلاعات دارند.

(2)مربوط نبودن:گزارشی مبلغی که واقعاً بابت مالیات پرداخت میشود  اطلاعات مربوط تری نسبت به هزینه مالیات میدهد –ج:پیش بینی ها باید بر مبنای سود قبل از مالیات نیز انجام شود.

(3)هزینه نبودن مالیات:این گروه دولت را شریک میدانند –در صورت سود باید مالیات به دولت پرداخت کنیم که همان بدهی در اظهارنامه است.

(4)ابهام:برآورد تعهدات مالیاتی آینده و آثار مالیاتی آن تا حد زیادی با ابهام مواجه است پس تخصیص مالیاتی را کم معنا میسازد.

(5)تخصیص موردی مالیات:به نظر پیروان این نظریه تفاوتهای مالیاتی نباید به دوره های آینده انتقال یابد-ج: هدف اندازه گیری آثار مالیاتی هر رویداد است

(6)تنزیل مبالغ تخصیص یافته:چون تعهدات و مزایای مالیاتی زمانی در آینده تخصیص می یابد  لازم است نرخ تنزیل مناسب برای آنها به کار گرفته شود.

 

 

 

خلاصه  فصل چهاردهم:                    قراردادهای اجاره

 

1-در مقایسه قراردادهای اجاره با ترکیبات خرید،اجراه را تعریف نمائید سپس ترتیبات خرید و شرایط آن را نام برید؟

اجاره: سندی است که بر اساس آن در یک دوره ثابت استفاده از مال معینی در قبال اجاره و یا ما به ازای دیگری به اجاره کننده واگذار می گردد.ترتیبات خرید شامل:1)خرید نقدی 2)خرید نسیه  3) خرید اقساطی 4) نسیه با تضمین و یا مشروط که در سه تای اول مالکیت مال انتقال می یابد ولی در مورد 4 در زمان  پرداخت آخرین قسط مالکیت انتقال می یابد.

2- در مورد سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره از دیدگاه اجاره کننده و اجاره دهنده فقط نام برید

از دیدگاه اجاره کننده: الف) توافق اجاره(اجاره عملیاتی)        ب)معادل خرید همراه با تامین مالی از طریق استقراضی (اجاره سرمایه ای)

از دیدگاه اجاره دهنده:الف) توافق اجاره(اجاره عملیاتی)       ب)1-معادل فروش همراه با تامین مالی استقراضی(سرمایه ای)

                                                                                    2 -معادل اعطای وام   (سرمایه ای)

3- علت سرمایه ای محسوب کردن توسط اجاره کنندگان چیست؟

14 مورد است که به 5 مورد اشاره میکنیم:1-اجاره کننده حقوق  با اهمیتی را در اموال استیجاری کسب میکند

2-اجاره کننده هزینه های مربوط به مالکیت را می پردازد   3-اجاره کننده وام اجاره دهنده را در ارتباط با اموال استیجاری تضمین میکند

4-ارزش اسقاط اموال استیجاری در پایان مدت اجاره ناچیز است. 5-قراردادهای اجاره بین طرفهای مربوط منعقد می شود.

4- در مورد سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره ،یعنی تلقی اموال استیجاری به عنوان دارایی ، دیدگاههای مختلفی وجود دارد نام برید

1)رویکرد حقوقی:این رویکرد موضوع سرمایه ای محسوب کردن احتمالی اجاره های واقعی را نادیده میگیرد.برخی از صاحبنظران عقیده داشته اند که موضوع غیر قابل فسخ بودن قراردادهای اجاره باعث ایجاد حقوق و تعهداتی در مورد اموال استیجاری می شودکه باید در ترازنامه اجاره کننده انعکاس یابد اگر چه این حقوق مستقیماً از مفاد قرارداد اجاره ناشی شده باشد.

 2)حقوق با اهمیت:این رویکرد به معنای اینست که اجاره کننده مبلغ بیشتری را در مقایسه با ارزش اجاره دوره می پردازد ضمناً غیر قابل فسخ بودن قرارداد  اجاره در طول مدت آن که بعضاً دوره ای تقریباً مساوی عمر مفید دارایی را شامل می شود از بحث حقوق با اهمیت پشتیبانی می کند

    3)انتقال مزایا و مخاطرات عمده مالکیت:در قراردادهای اجاره ای که تمامی مزایا و مخاطرات عمده مالکیت را به اجاره کننده منتقل می کند باید بعنوان تحصیل دارایی و تقبل تعهد توسط اجاره کننده و به عنوان فروش همراه با تامین مالی توسط اجاره دهنده تلقی شود.

5-فروش و اجاره مجدد:

هنگامی رخ می دهد که مالک یک فقره دارایی ،آن را از لحاظ قانونی به فروش می رساند و ضمن قرارداد اجاره آن را مجدداً اجاره می کند.در اینگونه موارد ،اجاره دهنده و اجاره کننده ،هر دو ضوابط استاندارد را برای سرمایه ای یا عملیاتی محسوب کردن قرارداد اجاره بکارمیگیرند.در اینگونه قراردادها نباید سود یا زیان دفتری اجاره کننده بلادرنگ شناسایی شود .بلکه لازم است هرگونه سود یا زیانی توسط اجاره کننده به تدریج مستهلک و در صورت عملیاتی محسوب شدن قرارداد اجاره بعنوان تعدیل اجاره بها و در صورت سرمایه ای محسوب شدن قرار داد اجاره بعنوان تعدیل مبلغ استهلاک تلقی گردد.

6-اجاره های اهرمی :

در این نوع قرارداد های اجاره ،بجای دو طرف ،سه طرف درگیر قرارداد میباشند.در اینگونه موارد ،اجاره دهنده دارایی را تحصیل و سپس به اجاره کننده اجاره می دهند.اما اجاره دهنده مبلغی را از گروهی از وام دهندگان قرض می کند.(معمولا بیش از 50%قیمت دارایی)

7)نتایج اقتصادی سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره را از چند دیدگاه می توان بررسی کرد .نام برید؟

2 دیدگاه    1) مخارج قبول و بکارگیری روش سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره است. زیرا اولاً  برای طبقه بندی قراردادهای اجاره بعنوان عملیاتی یا سرمایه ای ، اطلاعات بیشتری برای تحلیل  و نتیجه گیری حسابرسان و حسابداران لازم است،درثانی ، سرمایه ای محسوب کردن قراردادها مستلزم ثبت های پیچیده و زیادتری  در هر دوره مالی است.

2) این نتیجه که بسیار مهم تر است ، که آیا سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره از دیدگاه اجاره کنندگان نقض غرض نیست بسیاری از شرکتها قبل از انتشار استانداردهای اخیر در این زمینه با انعقاد قرارداد اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه به دست می آورندتحقیقات در این زمینه جاکی از این است که دلیل اصلی  انعقاد قراردادهای اجاره اثر آن بر صورت های مالی است. در پی این تحقیقات در کشور استرالیا مشاهده گردید که با سرمایه ای محسوب کردن قراردادهای اجاره به شدت کاهش یافت و روشهای دیگر تامین مالی مثل استقراضی و افزایش حقوق صاحبان سهام بکار گرفته شد. سرمایه ای محسوب نکردن قراردادهای اجاره موجب بهتر شدن نسبت بدهی و نرخ بازده حسابداری می شود.بهر صورت استانداردهای مربوط به قراردادهای اجاره نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی در آینده می باشد.

خلاصه فصل پانزدهم:               سرمایه گذاری بین شرکتها

 

1-برای گزارش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها 3 طریقه گزارشگری وجود دارد،آنها را نام برید؟

الف)تهیه صورتهای مالی تلفیقی با فرض اینکه چند شخصیت حقوقی مجزا ، یک حسابداری واحد تلقی گردند.

ب)بکار گیری روش ارزش ویژه بدون تهیه صورتهای مالی تلفیقی

ج)بکارگیری رویکرد ارزش متعارف یا بهای تمام شده

2-منظور از سطح کنترل چیست؟

میزان نفوذ شرکت سرمایه گذار بر شرکت سرمایه پذیر از عوامل مختلفی پیروی میکند-مثل داشتن درصد تملک سهام عادی با حق رای ؛داشتن کنترل در هیئت مدیره؛کنترل عملیات یا مدیریت و....اما هیاتهای تدوین استاندارد غالباً تنها بر یک ضابطه کمی تاکید می کند و آن هم درصد تملک سهام است –این ضابطه را اصطلاحاً سطح کنترل می نامند.

3-علل پیچیده بودن حسابداری ترکیب واحدهای تجاری چیست؟

الف)اگر بخشی از قیمت پرداختی شرکت اصلی ماهیت غیر ننقدی داشته باشد ؛بهای تمام شده خرید به روشنی قابل تعیین نیست

ب)ارزش متعارف داراییها و بدهی های شرکت فرعی ممکن است در دسترس نباشد زیرا ترازنامه این شرکت بر ارزش دفتری مبتنی است و حتی برخی از داراییهای ایجاد شده در درون شرکت احتمالا گزارش نشده است

ج)در اغلب موارد ،جمع بهای تمام شده خرید مساوی جمع ارزشهای متعارف دارائیها منهای بدهی های شرکت فرعی نیست و تفاوت آن تحت عنوان سرقفلی شناسائی میگردد.

4-درمباحث مربوط به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها روش رویکرد شخصیت حسابداری جدید و روش تلفیق نسبی را توضیح دهید؟

 رویکرد شخصیت حسابداری جدید:در این رویکرد واحد ترکیبی به عنوان شخصیتی کاملاً جدید تلقی می شود.این رویکرد موجبب می شود که ارزشهای جاری برای تمامی دارائیها و بدهی ها ی همه شرکتهای ترکیب شونده  در تاریخ ترکیب مورد استفاده قرار گیرد.این رویکرد حسابداری برای ترکیب ،در عمل مورد استفاده قرار نمیگیرد.

تلفیق نسبی:در این روش تلفیق دارائیها و بدهی ها به نسبت تحصیل سهام شرکت سرمایه پذیر توسط شرکت سرمایه گذار انجام می شود ،در تلفیق نسبی ،بخشی از دارائیها و بدهی های شرکتهای ترکیب شونده تلفیق می شود در حالی که در تلفیق کامل تمام دارائیها و بدهی ها تلفیق میگردند.

5-سه رویداد که باید در حساب سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار ثبت شود را نام برید(همراه با ثبتهای مربوطه)

الف)سهم متناسب از سود(زیان)شرکت سرمایه پذیر                                               سرمایه گذاری **

                                                                                                                            سود حاصل از سرمایه گذاری**

ب) سهم متناسب از سود سهام پرداختی شرکت سرمایه پذیر                                      موجودی نقد**

                                                                                                                                     حساب سرمایه گذاری**

ج)استهلاک مبلغ اضافی پرداختی                                                    سود حاصل از سرمایه گذاری**

                                                                                                           حساب سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار**  

6-براساس تعریف واحد گزارشگر مقصود از تهیه صورتهای مالی تلفیقی چیست؟

هدف ،ضمن تاکید بر منافع سهامداران شرکت اصلی ،ارائه نتایج عملیات و وضعیت مالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن به عنوان یک واحد حسابداری یگانه متشکل از دو یا چند بخش تابعه می باشد.در تهیه صورتهای مالی تلفیقی فرض براین است که این صورتها در مقایسه با صورتهای مالی جداگانه شرکتهای گروه اطلاعات معنی دارتری را گزارش می کند.در واقع صورتهای مالی تلفیقی طریقه مناسبی برای خلاصه کردن نتایج کلی عملیات مجموعه می باشد ولی تهیه این صورتها به تنهائی مفید نیست بلکه همراه با صورتهای مالی جداگانه هر شرکت قابل استفاده و مفد خواهد بود-اطلاعات قبل از تجمیع برای پیش بینی سود و ارزشیابی واحد انتفاعی مفید تر می باشد.

 خلاصه فصل شانزدهم:                بازنشستگی و سایر مزایای بعد از آن

1-کلیات طرحهای بازنشستی را فقط نام برید؟

الف) کسور بازنشستگی و مزایای تعریف شده در طرح

ب) مزایای متعلقه

ج)طرحها با یک یا چند کارفرما

2-مزایای متعلقه در طرح های بازنشستگی چیست؟

در  دوره ای تحقق می یابد که کارکنان باید در طرح  بازنشستگی عضویت داشته باشند تا مشمول دریافت مزایای بازنشستگی شوند.پس از طی دوره تعیین شده تعهد بر اساس موارد مندرج در طرح ایجاد می گردد. برای محاسبه این مزایا حقوق در سالهای عضویت در طرح بازنشستگی ضرب  می شود.ارزش مزایای متعلقه نیز با گذشت هر سال اضافه میشود.اگر کارکنان قبل از اتمام طرح از طرح خارج شوند،مزایای بازنشستگی در صندوق مسدود و در تاریخ بازنشستگی به آنان پرداخت می شود.

3-روشهای محاسبه کسور بازنشستگی را شرج دهید؟

الف)مزایا بر متوسط حقوق و دستمزد طی سنوات خدمت مبتنی است که این مبلغ متوسط در سنوات خدمت ضرب میشود.

ب)مزایای بازنشستگی بر آخرین حقوق و دستمزد(یا متوسط حقوق و دستمزد چند سال آخر خدمت)مبتنی میباشد که این مبلغ در سنوات خدمت ضرب میگردد.

4-روش پرداخت مزایای بازنشستگی در طرحهای بازنشستگی متضمن مزایای تعریف  شده چگونه است؟

الف)تمامی مزایای بازنشستگی در تاریخ بازنشستگی دفعتاً به کارکنان پرداخت می گردد.

ب)مزایای بازنشستگی به صورت مستمری در طول عمر کارکنان یا وارث قانونی آنان پرداخت شود.

5-سپرده گذاری به روش محاسبات بیمه ای در طرح های بازنشستگی متضمن مزایای تعریف شده چیست؟

هنگامی که مزایا مبتنی بر متوسط حقوق و دستمزد کارکنان طی سناوت خدمت آنان می باشد.تعیین قطعی ارزش مزایای آتی امکان پذیر نیست.در اینجا ضمن مشورت با متخصص ریاضیات بیمه ای میزان سپرده گذاری سالانه تعریف میشود ؛اصل زیربنای سپرده گذاری بروش محاسبات بیمه ای این است که مبالغ سپرده گذاری سالانه به نحوی تعیین شود که مبلغ انباشته تکافوی پرداخت مزایای بازنشستگی را بکند.(در اینجا مدلهای مختلفی وجود دارد.اصل این است که در نهایت وجوه سپرده شده در صندوق بازنشستگی مانده مورد نیاز برای پرداخت مزایای بازنشستگی مورد انتظار را بکند.

نقطه مقابل سپرده گذاری بروش محاسبات بیمه ای،روش سپرده گذاری نهائی است ،در این روش کارفرما مزایای بازنشستگی را در تاریخ بازنشستگی تامین میکند.سپرده گذاری بروش محاسبات بیمه ای مشابه روشهای محاسبه استهلاک است.

افزایش مزایای انباشته در هر دوره        E   هزینه خدمت   یا   هزینه نرمال

مزایای انباشته شده تا تاریخ بازنشستگی  E  بدهی محاسبات بیمه ای

6-پیچیدگی های سپرده گذاری در صندوق بازنشستگی در چه مواردی است؟

الف)زمانی که طرح دریک تاریخ معین شروع اما به کارکنان در ازای خدمات قبل از طرح نیز امتیازاتی داده شود.

ب)در موارد تعدیل طرح که موجب تغییر در در مزایا و تسری آن به سالهای قبل میشود

ج)زمانی که مفروضات محاسبه بیمه ای با تجربیات بعدی متفاوت است(که موجب سود یا زیان می شود)

7-طرق برخورد با مزایای بازنشستگی انباشته بدون پشتوانه مالی را بنویسید؟

الف)علاوه بر هزینه خدمت سالانه همه ساله مبلغ اضافی به صندوق بازنشستگی واریز تا کس مانده صندوق جبران شود

ب)جهت خدمت باقیمانده مبلغ واریزی به صندوق مجدد بنحوی محاسبه میشود تا از تساوی مانده وجوه  صندوق با مزایای مورد انتظار متعلقه اطمینان حاصل شود.

8-در بکارگیری روشهای محاسبات بیمه ای مبتنی بر سپرده گذاری ،متخصصی چه مفروضاتی را باید در نظر بگیرند.؟

الف)خروج کارکنان از طرح در دوره های آتی   ب)آثار افزایش و کاهش حقوق و دستمزد آتی بر مزایای بازنشستگی مورد انتظار

ج)نرخ بازده ای که از سرمایه گذاری وجوه بازنشستگی حاصل می شود.

9-روشهای سپرده گذاری مبتنی بر محاسبات بیمه ای را نام برید؟

الف)روش مزایای انباشته:1)مبلغی اضافه محاسبه و به هزینه خدمت سالانه افزوده میشود.   2)تجدید نظر هزینه خدمت سالهای آتی بنحوی که کسری وجوه صندوق بازنشستگی در سالهای آتی ترمیم گردد.

ب)روش مزایای پیش بینی شده:1)محاسبه انفرادی(مبلغ سپرده گذاری طرح=حاصلجمع نرخ سپرده گذاری افراد)    2)محاسبه جمعی(محاسبات برای کل طرح انجام میپذیرد)

روش مزایای انباشته بدلیل لحاظ نکردن افزایش حقوق آتی کارکنان مورد انتقاد قرار گرفته است.بطور کلی بکارگیری روش مزایای انباشته موجب میشودهزینه کمتری را در سالهای اول خدمت و هزینه بیشتری را درسالهای آخر خدمت شناسایی کند-در روش مزایای پیش بینی شده هزینه های سنوان خدمت یکنواخت است.

10- مسائل حسابداری مرتبط با طرحهای بازنشستگی متضمن مزایای تعریف شده چیست؟

در طرح هایی که سپرده گذاری کارفرما تعریف شده مسایل پیچیده ای بوجود نمی آید.-در این طرحها بتناسب شرایط قرارداد در هردوره هزینه شناسایی می شود.در اینجا دو سوال مطرح است.1-در هنگامی که مزایای بازنشستگی مستقل از میزان سپرده گذاری کارفرما تعریف گردد:آیا کارفرما در مورد پشتیبانی مالی هزینه پیش بینی شده برای مزایای بازنشستگی متعهد است یا خیر-در جواب باید گفت به ازاء کسری مبالغ سپرده گذاری با مزایای بازنشستگی انباشته بدهی جدید شناسایی می گردد. 2-مربوط به هزینه سالانه طرح است که آیا این هزینه معادل وجه نقد سپرده گذاری شده در صندوق و یا مبتنی بر حسابداری تعهدی و میزان افزایش در مزایای بازنشستگی انباشته می باشد. در اینجا در صورتی که روش تعهدی به کار رود   مسئله پیش روی حسابداری این است که مزایای بازنشستگی چگونه در هر سال انباشته میگردد.

11-الزامات تجدید نظر شده مندرج در بیانیه شماره 8 را بنویسید؟

هفت مورد است 1-شرح اساسی طرح بازنشستگی          2-بیان کلی روش سپرده گذاری برای طرح    3-نرخ سود تضمین شده مورداستفاده در محاسبات بیمه ای   4-تاریخ انجام محاسبات بیمه ای

12-در مورد طرح های بازنشستگی منظور از افشاء در استاندارد 132 حسابداری مالی (SFAS#132)چیست؟

الف)تسهیل پیش بینی گردش وجوه نقد و سود خالص آتی   ب)تحلیل کیفیت سودآوری

13-منظور از سایر مزایای دوران بازنشستگی چیست؟

نوعی هزینه است که حقوق و مزایای انتقالی به دوره های آتی است که در ازاء خدمات جاری کارکنان مزایایی در آینده به آنان تعلق خواهد گرفت

14-نتایج اقتصادی شناسائی مزایای دوران بازنشستگی را بنویسید؟

الف)هزینه تهیه اطلاعات   ب) بالا رفتن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام که بر استقراض اثرگذار است ج)تاثیر بر حقوق و مزایای مدیران

خلاصه فصل هفدهم:                حسابداری نفت و گاز

1.تفاوتهای مفهومی بین روشهای بهای تمام شده کامل و کوششهای موفق در حسابداری نفت و گاز را شرح دهید؟

تفاوت ، در نحوه تعریف مرکز هزینه و نحوه برخورد با هزینه های اکتشافی است که منتج به کشف ذخایر نفت و گاز نمی شود.

در روش بهای تمام شده کامل ،برای به دارایی منظور کردن مخارج اکتشاف ،نیازی به برقراری رابطه علت و معلولی بین مخارج انجام شده و ذخایر کشف شده نیست ولی در روش کوششهای موفق ،وجود چنین رابطه ای برای شناخت مخارج به عنوان دارایی الزامی است.

 

بهای تمام شده

(در شرکتهای کوچک و کم سابقه)

کوششهای موفق

(شرکتهای بزرگ و با سابقه)

مخارج اکتشاف

منتج به کشف

سرمایه ای

سرمایه ای

عدم کشف

سرمایه ای

هزینه

بکارگیری هردو روش در نهایت به نتیجه یکسانی میرسد زیرا در هر دوحالت مخارج انجام شده و ذخایر کشف شده یکسان است.اما زمان بندی شناسائی این نتایج در هر یک از روشها متفاوت است.

2.دلیل گسترش بکار گیری روش بهای تمام شده کامل در 1960 چه بود؟

مشکلات بکارگیری بهای تمام شده تاریخی و نبود ارتباط قابل پیش بینی  بین مخارج اکتشاف و ارزش ذخایر کشف شده نفت و گاز بوده است.(گاها با صرف هزینه هنگفت کشف حاصل نشده یا در مواردی با صرف هزینه کم کشف صورت پذیرفته)

3.تاریخچه تدوین استاندارد نفت و گاز

1969     ARS#11 پیشنهاد E کوششهای موفق

1972     SEC(کمیسون اوراق بهادار آمریکا) E شرکتهایی که از کوششهای موفق استفاده نمیکنند سود خالص برآن مبنا را افشا کنند

1977     FASB(sfas#19) Eب ت شده حذف و کوششهای موفق الزامی شد

1979      sfas#25  Eبر اثر فشارهای سیاسی الزام بکارگیری کوششهای موفق را لغو کرد.

4-تحقیقات مشاهده ای در باره حسابداری نفت و گاز.

(تحقیق اول)مصاحبه با تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری و اعطای اعتبار Eهیچکدام از دو روش بر تصمیمشان تاثیر نداشت(بیشترین اتکا به جای سود بر ارزش ذخایر بود)

(تحقیق دوم)ارزیابی همبستگی روشها با دو روش تخصیص مالیاتی اختلافهای زمانبندیEهیچ همبستگی نداشت

(تحقیق سوم)ارزیابی تاثیر وادارکردن شرکتها جهت بکار گیری کوششهای موفق بر توان جذب سرمایهEتفاوت با اهمیتی بین دو روش نبود

(تحقیق چهارم)مصاحبه و دریافت نظر 27 مدیرارشد شرکتها نفتی کوچک و متوسط در خصوص تاثیر کوششهای موفق بر توان جذب سرمایه Eعدم باور هیچکدام از تاثیر منفی کوششهای موفق بر جذب سرمایه

5-حسابداری ارزش اکتشاف را به اختصار توضیح دهید؟و چرا FASBانرا نپذیرفت؟

در این روش ارزش اکتشاف بعنوان درآمد حاصل از فعالیتهای اکتشافی  وهمچنین به عنوان موجودی برای فعالیتهای تولیدی آتی ثبت میگردد.و زمانی که ذخایر بفروش میرسد موجودی نیز به حساب سود و زیان منظور میگردد.بدلیل فقدان قابلیت اعتماد درفرایند اندازه گیری(برآورد مقدار ذخایر-مخارج تولید-مالیات بر درآمد و....) Eفقط دو روش ب ت کامل+کوششهای موفق باقیماند که کوششهای موفق بجهت ارئه اطلاعات مربوط تر پذیرفته شد

6- روش حسابداری شناخت ذخایر را شرح دهید؟بسیاری از تحلیلگران این صنعت بر این باور بودند که لازم است ارزش ذخایر قابل بازیافت در صورتهای مالی افشا شود که حاکی از این است که در این صنعت اطلاعات مبتنی بر ب ت شده تاریخی برای تصمیم گیریهای اقتصادی کافی نیست و باعث مطرح شدن این روش گردید که دلایل بشرح ذیل است. (1)حسابداری مبتنی بر ب ت شده تاریخی نمیتواند اطلاعات کافی را درباره وضعیت مالی و نتایج عملیات تولید کنندگان نفت و گاز را فراهم و ارائه کند.(2)در کنار صورتهای مالی اساسی لازم است اطلاعات اضافی ارائه تا بتوان وضعیت مالی و نتایج عملیات یک شرکت را ارزیابی و با سایر شرکتها مقایسه کرد.(3)جهت امکان پذیری ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری ها این روش لازم است.

7-روش ارزیابی آزمایشی حسابداری شناخت ذخایر را شرح دهید؟این روش بصورت آزمایشی برای مدت 3سال اجرا تا در صورت موفقیت در صورتهای مالی اساسی انعکاس یابد روش بشرح زیر بود(1)برآورد زمان بندی تولید آتی ذخایر اثبات شده (2)برآورد درآمد فروش آتی (3)برآورد سود خالص (4) تعیین ارزش فعلی سود خالص سالهای آینده

8- انتقادهای وارده بر روش حسابداری شناخت ذخایر چه بود؟

برخی مربوط بودن چنین اطلاعاتی را مورد سوال قرار دادند زیرا ارزش متعارف اموال نفت و گاز را در بر نمیگرفت.

همچنین بجای کل ذخایر ،تنها ذخایر اثبات شده مد نظر قرار گرفت و مقادیر زیادی لحاظ نمیشد.

ضمناً تغییرات آتی قیمتها و مخارج توسعه و تولید مد نظر قرار نمیگرفت.

9-وضعیت جاری در حسابداری صنعت نفت و گاز را شرح دهید؟

FASBبا همکاری نمایندگان این صنعت و کمیسیون اوراق بهادار مجموعه الزامات افشا را تدوین و منتشرکرد.کمیسیون اوراق بهادار نیز اعلام نمودحسابداری شناخت ذخایر را بعنوان  روشی بالقوه که منتج به انعکاس اطلاعات در صورتهای مالی اساسی بشود نمیشناسد.در1982 استاندارد69تحت عنوان((افشاء درباره فعالیتهای تولید نفت و گاز ))منتشر و لازم الاجرا شد.که از دو لحاظ حائز اهمیت است(1)در مورد شرکتهای غیر بورسی و با فعالیت پایین نفت و گاز لازم الاجرا نبود(فزونی مخارج تهیه اطلاعات بر منافع آن)(2)این استانداردمعرف توسعه دیگری در مفهوم گزارشگری مالی است.(بجهت اضافه شدن افشاء)

10-موارد افشاء در استاندارد 69 را شرح دهید؟

1-مقادیر ذخایر اثبات شده نفت و گاز 2-مخارج تولیدی نفت وگاز که سرمایه ای محسوب شده 3-مخارج انجام شده برای تحصیل اموال نفت وگاز ،اکتشاف و فعالیتهای توسعه 4-نتایج عملیات برای فعالیتهای تولید نفت و گاز5-معیار گردش وجوه نقد آتی تنزیل شده مرتبط با ذخایر اثبات شده نفت و گاز با احتساب نرخ تنزیل10%

خلاصه فصل هجدهم:                افشای اطلاعات مالی

1-مخاطبین افشاء:به طور سنتی برای سرمایه گزاران واعتباردهندگان تهیه و ارائه می شوداما در افشا کارکنان  مشتریان عمده ،نهادهای دولتی و جامعه نیزمدنظر قرار گرفته است. بیشترین تاکید افشا جهت سرمایه گزاران واعتباردهندگاناست زیرا اطلاعات دقیق از ماهیت تصمیمات سایر استفاده کنندگان در دست نیست و کلاً فرض می شود اطلاعات سودمند برای سرمایه گزاران واعتباردهندگان برای سایر گروهها نیز مفید خواهد بود .

 

 

2- افشا برای گروههای ذینفع : در برخی کشورها سایر گروههای ذینفع  نظر کارکنان و نهادهای دولتی نیز همانند سرمایه گذاران تلقی و به یک میزان به نیازهای اطلاعاتی انها توجه می شود مثلاً در کشور فرانسه شرکتها ملزم به ارائه ترازنامه اجتماعی می باشند همچنین در امریکا سالهاست که درباره مطلوبیت حسابداری  منابع انسانی بحث و گفتگو میشود . مثلاً استدلال میشود آموزش کارکنان بجهت داشتن منافع آتی بایستی سرمایه محسوب یا مشروحاً گزارش  تا مورد استفاده  افراد  قرار گیرد. در مجموع تأکید اصلی بر ارائه صورتهای مالی برای مقاصد عام (چندمنظوره)است .

3-سطوح افشا : در گسترده ترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است .از حسابدارمحدودتر وبه معنای ارائه اطلاعات مالی یک شرکت در گزارشهای مالی است حتی دربرخی موارد محدودتر به ارائه اطلاعاتی است  که درصورتهای مالی منظور نشده و در محدودترین معنای خود شامل بحث وتحلیل مدیریت ،یاداشتهای توصیفی همراه صورتهای مالی و صورتهای مالی مکمل است . افشا میتواند به رفع اختلافات در مورد اندازه گیری برخی اقلام کمک نماید .که تأکید زیادی در استاندارد ایران و بین الملل شده است تا صورتهای مالی شفاف و قابل فهم گردد.

4-سطح افشا : سطح افشای اطلاعات به میزان اطلاعات وتخصص استفاده کنندگان و اندازه واحد انتفاعی بستگی دارد .مفاهیم افشای مناسب ، افشای منصفانه و افشای کامل توصیه شده است . که افشای مناسب حداقل اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان که گمراه کننده نباشد مورد استفاده بیشتری دارد. افشای منصفانه نیز تمامی گروهها را بیک اندازه مورد توجه قرار داده و افشای کامل  تمامی اطلاعات را در بر میگیرد . در خصوص اندازه شرکت به طور مثال در استاندارد 21 امریکا شرکتهای غیر بورس  ملزم به گزراش سود هرسهم  نیستند هرچند تحقیقات نشان می دهد که این گزارش در خصوص شرکتهای کوچک نیز با اهمیت است .

5- افشای داوطلبانه در مقایسه با افشای اجباری اطلاعات مالی :

      دلایل عدم تمایل شرکتها به افشای اطلاعات :

1-             افشای اطلاعات اضافی به نفع رقبا وبه زیان سهامداران است.(ولی نظر به اینکه رقبا می توانند از منابع دیگر اطلاعات کسب کنند درستی این مطلب مورد تردید است .)

2-             افشای کامل اتحادیه های کارگری در مذاکرات مربوط به دستمزد امتیاز بیشتری خواهند داشت (اما افشا جو مذاکرات را بهبود میبخشد)

3-             نظر به عدم درک خط مشی ها وروش های حسابداری توسط اغلب سرمایه گزاران افشای کامل می تواند گمراه کننده باشد (با وجود تحلیل گران این نظریه مورد قبول نیست)

4-             منابع دیگر برای تامین اطلاعات وجود دارد که با هزینه کمتری به ارائه طریق صورتهای مالی قابل قبول تر است انجام شود .

5-             نبود اطلاع درباره نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان (با وجود مدلهای تصمیم گیری و سرمایه گزاری قابل قبول نیست)

 

6- شکلهای افشا : علاوه بر اطلاعات کمی در صورتهای مالی سنتی ،تأمین اطلاعات مربوط به قسمتهای واحد انتفاعی ،پیش بینی    مالی ،تاریخچه فعالیت رویه های حسابداری ، تغییرات حسابدار ی ورویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه مورد تأکید است

 

7-پیش بینی های مالی : ساختار حسابداری بهای تمام شده تاریخ مرور رویدادهای گذشته است ولی سرمایه گزاران به دور نمای آتی واحدهای تجاری علاقمند هستند یکی از دیدگاههای است که حسابداران اطلاعات تاریخی و جاری را به نحوی ارائه کنند که سرمایه گزاران بتوانند رابا پیش بینی اینده  انجام دهند.

8-دلایل اکراه از ارائه پیش بینی های مالی توسط مدیریت واحد انتفاعی :

              1-امکان دارد که انتشار پیش بینی ها دقت بیش از اندازه و غیر قابل توجیه انها را القا کند

              2-به سرعت و با گذشت زمان از ارزش پیش بینی کاسته شده لذا نیازمند تجدید نظر پی درپی است

              3- انتشار پیش بینی ها میتواند به زیان شرکت وبه نفع رقبای تجاری باشد

              4-مدیریت ممکن است خود را متعهد به تحقق پیش بینی ها دانسته وبرای رسیدن به آن تصمیمات کوتاه مدتی اتخاذ نماید که به نفع کلیه سهامداران نباشد

              5-عدم رسیدن در تحقق پیش بینی ها میتواند موجب نارضایتی سهامداران شود

                

9-رویه های حسابداری : روشهای پذیرفته شده متفاوت موجب بروز مشکل که قابلیت مقایسه مستقیم صورتهای مالی شده است که واحد انتفاعی بایستی در هر وضعیت روش حسابداری انتخابی را انشا کند تا استفاده کنندگان بتوانند با تعدیل  یا تهیه مجرد صورتهای مالی به قابلیت مقایسه دست یابند .

 

10-  تغییرات حسابداری :بکارگیری با پبات اصول و روشهای حسابداری جهت ارزیابی واحد انتفاعی و پیش بینی اتی ان لازمو مقید استاما در صورت قابلیت توجیه تغییر روشهای حسابداری و انجام تغییر لازم است این موضوع همراه با دلایل ان در صورتهای مالی افشا شود . این تغییرات شامل تغییر در اصول و روشهای حسابداری با تغییر در براورد حسابداری و تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر باشد

11-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه: تمام ارقام مندرج در صورتهای مالی به دلیل ابهامات اتی موقتی بوده وبا گذشت زمان و دستیابی به اطلاعات اضافی بسیاری از این ابهامات رفع می شود. بنابراین بسیاری از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رخ میدهند براعتبار وتصمیمات  تاثیر گزار است .لذا بایستی اطلاعات با اهمیتی که بعد از تاریخ ترازنامه رخ میدهندبه نحو مناسب افشا گردد.

12- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

          1- رویدادهایی که مستقیماً برمبالغ گزارش شده در صورتهای مالی تاثیر میگذارد

           2-اعتبار ارزشیابیهای ترازنامه یا ارتباطات صاحبان سرمایه و طلبکاران را بنحوی با اهمیت تغییر میدهند یا برسودمندی فعالیتهای گزارش شده سال قبل به عنوان مبانی برای پیش بینی فعالیتهای دوره جاری اثر می گذارد.

 

13-نیاز(دلیل)افشای اطلاعات مربوط به قسمتهای مختلف:نظر به اینکه ارزیابی صحیح روند رشد بر اساس اطلاعات تجمیع شده امکان پذیر نیست و تفکیک اطلاعات تجمیع شده جهت پیش بینی گردش آتی وجوه نقد و مخاطره بمنظور تصمیم گیریهای سرمایه گذاری لازم است، افشای اطلاعات بخشهای مختلف ضروری و باعث بالا بردن قابلیت اعتماد اطلاعات می شود.

14-مشکلات حسابداری در گزارشهای قسمتهای مختلف:1- تصمیم گیری در باره یکایک قسمتهای گزارشگر.2- تخصیص هزینه های مشترک در گزارشگری سود برای قسمتهای جداگانه واحد انتفاعی 3-قیمتهای انتقالی بکاررفته در مبادلات بین قسمتهای مختلف واحدهای انتفاعی(مثلا محصول نهائی یک قسمت ،مواد اولیه قسمت دیگر محسوب و چنانچه قیمت انتقالی بیش از ب ت شده مربوط باشد،سود هنگام انتقال محاسبه می شود.)4-مشکل اندازه گیری دارائییها (با توجه به ارتباط بین سود خالص با خالص داراییها ،در سودآوری)

15-روشهای متداول افشاء:

1-شکل و ترتیب صورتهای مالی اساسی(صورت وضعیت مالی-صورت سود و زیان-صورت جریان وجه نقد)

 2-اصطلاحات و ارائه مطالب توصیفی(توصیف و جزئیات اقلام نیز به اندازه شکل و ترتیب آنها حائز اهمیت بوده و برای استفاده کنندگان روشنگر و از گمراهی یا سوء تفاهم آنان جلوگیری می کند اصطلاخات فنی حسابداری نیز در صورت دارابودن معانی دقیق و درک یکسان استفاده کنندگان ،مفید است و درصورتی که دارای معنای دقیقی نباشد، حسابداران بایستی این اصطلاحات را به همان شکلی که تحلیلگران مالی و سایر استفاده کنندگان استفاده می کنند بکار برد)

 3-اطلاعات داخل پرانتز (با اهمیت ترین اطلاعات بایستی در متنصورتهای مالی ارائه شوندو انعکاس آنها در یادداشتهای همراه یا فهرستهای مکمل توجیه پذیر نیست . در صورتی که  اقلام صورتهای مالی را نتوان با توصیف کامل آورد درداخل پرانتز و متعاقب عنوان ،شرح اضافی جهت توصیف آورده می شود. سایر اطلاعات غیر کمی که می توان داخل پرانتز آوردالف)ارزش اسمی ،تعداد و نوع سهام شرکت ب)نشان دادن روش یا روشهای خاص مورداستفاده ج)ویژگیهایی که اهمیت نسبی اقلام را نشان میدهند (در رهن بودن دارایی ها و ..)د)مبانی ارزشیابی بکار گرفته شده (قیمت جاری بازار) ی)اشاره به اطلاعات مربوطی که در سایر صورتها یا بخشهای گزارش ارائه شده

 4-یادداشتهای همراه صورتهای مالی: در اینخصوص دیدگاههای متفاوتی وجود دارد از سوئی به جهت افشای بهتر و کاملتر موجب بهبود  گزارشگری شده اما از سوئی دیگر استفاده از آن موجب تاخیر در بسط و تکامل صورتهای مالی شده است.زیرا اطلاعات مندرج درآن اغلب جایگزین انعکاس بهتر اطلاعات در متن صورتهای مالی گردیده است.

هدف:افشای اطلاعاتی که نمی توان به طور مناسب در متن صورتهای مالی آورد.

-نباید از آن بعنوان جایگزین طبقه بندی مناسب یا ارزشیابی و تشریح صورتهای مالی استفاده کرد

-اطلاعات مندرج درآن نباید ناقض اطلاعات مندرج در متن صورتهای مالی باشد

مزایا:1-ارائه اطلاعات غیر کمی بعنوان جزءلاینفک صورتهای مالی

2-افشای مشروط و محدودیتهای مرتبط با اقلام مندرج در صورتهای مالی

3-افشای شرح تفضیلی بیشتری که نمی توان در متن صورتهای مالی آورد

4-ارائه مطالب کمی یا توصیفی که از اهمیت ثانویه برخوردار است.

نقاط ضعف:1-خواندن و درک آن نسبتاً مشکل و ممکن است نادیده گرفته شود.

2-استفاده از آن در مقایسه با تلخیص اطلاعات کمی در صورتهای مالی برای تصمیم گیری مشکلتر است.

3-با افزایش پیچیدگی واحدهای انتفاعی این مخاطره وجود دارد که بجای توسعه اصول لازم جهت انعکاس ارتباطات در متن صورتهای مالی ، از یادداشتهای همراه بیش از اندازه استفاده شود.

متداولترین انواع یادداشتها و مطالب منعکس در آن:

3-     تاریخچه فعالیت واحد انتفاعی          2-توصیف اهم رویه های حسابداری یا تغییر در آنها

4-     شرح حقوق طلبکاران نسبت به دارائیهای خاص یا اولویت حقوق آنها         4- افشای بدهی های احتمالی

5-افشای محدودیتهای اعمال شده بر توزیع سود سهام        6-توصیف رویدادهای تاثیر گذار بر سهام و حقوق سهامداران

7--تشریح قراردادهای تعهد آور       8-رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نمیباشد

 

 5-صورتها و جداول مکمل

6-نکات مندرج در گزارش حسابرس

 7-گزارش هیات مدیره به مجمع(اقلامی که میتوان در گزارش هیات مدیره آورد:

1)برآوردها ،قضاوتها و مفروضاتی که در گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته است

2)ابهاما با اهمیتی که درباره مفروضات وجود دارد.

 

خلاصه فصل نوزدهم:                مباحث مطروحه در حسابداری بین المللی

 

1-چه عواملی نرخ تبدیل بین پولهای رایج در کشورهای مختلف را تعیین می کنند؟نرخهای تبدیل ارز معمولاً منتج از دو عامل می باشد الف)نرخهای اسمی سود تضمین شده (بهره) در کشورهای مختلف که از نرخ تورم مورد انتظار متاثر است

ب) نسبت قیمتهای نسبی سبد کالا و خدمات در دو کشور معین(از تقسیم سطح قیمتهای دو کشور برهم)

2-برای تبدیل صورتهای مالی شرکتهای فرعی فعال در کشورهای خارج:دو رویکرد مطرح است

 رویکرد اول:کانون توجه پول رایج در کشور شرکت اصلی است لذاداراییها،بدهی ها ،درآمد فروش و هزینه ها بر مبنای پول رایج در کشور شرکت اصلی گزارش می گردد.

رویکرد دوم:عملیات بر مبنای پول رایج در کشور خارجی لذا داراییها،بدهی ها ،درآمد فروش و هزینه ها بر اساس پول خارجی اندازه گیری اما از لحاظ مقاصد گزارشگری به پول کشور متبوع  شرکت اصلی تبدیل می شود.(نتیجه پیروی از رویکرد دوم:تغییرات نرخ تبدیل ارز تاثیری بر عملیات یا گردش وجوه نقد ندارد مگر اینکه دارائیهای شرکت فرعی مورد مبادله قرار گیرد)

3-منظور از روش موقتی و روش بکارگیری پول عملیاتی در مورد تبدیل صورتهای مالی عملیات در کشورهای خارجی چیست؟

 

روش موقتی:در این روش تمامی اقلام ترازنامه که بر مبنای ارزشهای جاری یا آتی گزارش شده اند با استفاده از نرخ جاری تبدیل ارز و اقلامی که بر مبنای قیمتهای گذشته گزارش شده اند با استفاده از نرخ تبدیل در زمان تحصیل آن اقلام تسعیر می شوند.اقلام سود و زیان نیز برمبنای نرخ متوسط تبدیل ارز در دوره مورد گزارش تسعیر می شوند.تفوتهای حاصل از تسعیر بر مبنای نرخهای تبدیل نیز به عنوان سود(زیان)تسعیر اقلام ارزی در صورت سود و زیان گزارش میشود.

روش پول عملیاتی:پول رایج در کشور متبوع شرکت فرعی خارجی است که دریافتها و پرداختهای آن  بر حسب آن پول انجام می شود.سود شرکت فرعی که بر حسب  پول عملیاتی محاسبه می شود نیز بر مبنای نرخ متوسط تسعیر ارزطی دوره مالی به پول رایج در کشور متبوع شرکت اصلی تبدیل می گردد.در پایان دوره مالی،تمامی اقلام ترازنامه شرکت فرعی ،بر مبنای نرخ جاری ارز در آخر دوره تسعیرو بر اساس پول عملیاتی شرکت اصلی بیان می شود.

4- بطور کلی دو مدل گزارشگری مالی داریم:

الف)مدل انگلیسی-آمریکائی:یک حرقه قدرتمند حسابداری که تاحدی نقض دولت را محدود کرده برای بورس و جذب سرمایه اهمیت زیادی قائل و بر ارائه مطلوب صورتهای مالی حسابرسی شده تاکید دارد.ومحتوای اقتصادی از اهمیت بیشتری(به نسبت شکل قانونی) برخوردار است.

ب)مدل اروپائی)نقش جامعه حرفه ای حسابداری ضعیف ،نفوذ دولت بر قواعد حسابداری بسیار و تاکید اصلی بر هدف وصول مالیات و حفظ منافع اعتباردهندگان و سایر طلبکاران است. Eسبب با اهمیت شدن تامین مالی از طریق بانکهای عمده بجای جذب سرمایه از طریق بورس بود.در این مدل شکل قانونی از اهمیت بیشتری(به نسبت محتوای اقتصادی) برخوردار بود.

5-دلایل تفاوت حسابداری در کشورهای مختلف:عوامل کلیدی تفاوت حسابداری، با نوع بازارهای مالی مبتنی بر سرمایه و بازارهای مالی مبتنی بر اعطای وام بستگی دارد.در بازار مالی نوع اول ،گزارشگری مالی به تامین اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران فعلی و بالقوه توجه دارد.در حالی که در بازارهای نوع دوم حمایت از اعتباردهندگان نیروی قویتری بشمار می آید.نکته حائز اهمیت دیگر تقسیم بندی بین بخش خصوصی و ارگانهای دولتی در فرایند سیاستگذاری حسابداری و تدوین استانداردهای مربوط و همچنین همکاری حرفه حسابداری در این فرآیند است.علاوه بر این ،گزارشگری مالی بر سیستم حقوقی هر کشور مبتنی است.

6-یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در سطح بین الملل:با توسعه حمل و نقل و ارتباطات دهکده جهانی شکل گرفت.و از انتهای جنگ جهانی دوم و تجارت بین الملل بین کشورها ،نیاز به یکنواختی بین استانداردهای حسابداری احساس شد.یکی از از دلایل آن بالا رفتن اهمیت شرکتهای چند ملیتی است که این یکنواختی کمک زیادی به هماهنگ کردن عملیات آنها میکند.بویژه در شرکتهای اقماری ، تهیه صورتهای مالی ترکیبی و تلفیقی به مراتب آسانتر خواهد شد.بسیاری از شرکتهای حسابرسی ، شعب مختلفی در نقاط مختلف دنیا داشتند و هرچه این یکنواختی بیشتر باشد انجام وظایف آنها نیز آسانتر خواهد بود.همچنین با افزایش تامین مالی فراسوی مرزهای ملی، یکنواختی استاندارد ها باعث افزایش کارایی آنها می شد.در این راستا تحقیقات و پیشرفتهایی با سرعت اندک صورت گرفت اما کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری این سرعت را افزایش داد.این روند با مشکلاتی هم روبرو شد(آلمان و فرانسه بر این باور بودند که منظور از یکنواختی ،تحمیل استانداردهای آمریکائی بر سایر کشورهاست وروشی دوگانه پیش گرفتند(گرازشگری تلفیقی-استاندارد یکنواخت بین الملل و صورتهای مالی ملی-مدل اروپائی))

7-رابطه مبانی نظری حسابداری و حسابداری بین المللی را توضیح دهید؟

بکارگیری مبانی نظری دستیابی به یکنواختی استانداردهای بین المللی را تسهیل می کند.با تدوین آن در آمریکا کشورهای دیگری نیز اقدام به تدوین آن کردند که اغلب مشابه و تنها تفوت آن ذکر گروههای استفاده کننده از گزارشهای مالیست.علاوه بر هدفهای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان ، گروههای دیگر (کارکنان ،فروشندگان و جامعه)نیز لحاظ شده است.علیرغم مفید بودنش استنتاج استانداردهای حسابداری از آن در تمامی موارد آسان نیست.شباهت مبانی نظری در جوامع مختلف میتواند نقش مثبتی در دستیابی به یکنواختی استانداردهای حسابداری داشته باشد.

خلاصه فصل بیستم:                حسابداری،علمی با چند پارادایم

1-سه رویکرد مسلط در حسابداری در بیانیه SATTAرا بیان کنید؟

الف)رویکرد کلاسیک "سود حقیقی –قیاس"Eمورداستفاده پیروان رویکرد قیاسی-دستوری و نویسندگان رویکرد مثبت استقرا

ب)رویکرد"سودمندی در تصمیم گیریها"(حسابداری رفتاری تحقیقات بازار سرمایه) Eمورد استفاده پژوهشگرانی که مدلهای تصمصم گیری را مورد تاکید قرار میدهند.

ج)رویکرد" ارزش اقتصادی اطلاعات"

2-پارادایمهای چندگانه از دیدگاه بیانیه AAA:

الف)رویکرد انسان شناختی:روشهای حرفه ای حسابداری را حیطه تحقیقات مشاهده ای حسابداری می داند.با پیروی از این پارادایم ،تئوری حسابداری با توجیه و تعمیم  روشهای موجود حسابداری تدوین میشود.

ب)پارادایم دیگر بر رفتار بازار سرمایه مبتنی و قلمرو تحقیقات مشاهده ای حسابداری است که بر اساس آن ،تئوری حسابداری تدوین و بکار گرفته میشود.

ج)در پارادایمی دیگر ،فرآیند تصمیم گیری اشخاص و تئوریهای تصمیم گیری ، حیطه تحقیقات مشاهده ای تئوری حسابداری محسوب میشوند.

Eبا دیدگاه Kuhnحسابداری علم          و با دیدگاه SATTA، حسابداری علمی با پارادایمهای گوناگون محسوب میشود.

3-مفهوم پارادایم را تعریف کرده و اجزای آنرا بنویسید.پارادایم ، تصویری بنیادی از موضوع یک رشته علمی است و به اینکه چه پرسشهایی مطرح شود و چه قواعدی برای تفسیر پاسخهای دریافت شده مورد استفاده قرار گیرد کمک کرده و گسترده ترین دیدگاه مشترک صاحبنظران یک علم است .

اجزاء:   1- الگوی مورد قبول اشخاصی که براساس پارادایم عمل میکنند   2-موضوع   3- تئوریها    4-روشها و ابزارها

4-پارادایمهای مطروحه در بیانیهAAAتحت عنوان شرح تئوری حسابداری و پذیرش آن(SATTA) را نام برید؟

1-پارادایم انسان شناختی-استقرا      2- پارادایم سود حقیقی-قیاس 3- پارادایم سودمندی در تصمیم گیریها 4- پارادایم مدل تصمیم گیری کل بازار  5- پارادایم مدل تصمیم گیری شخص استفاده کننده 6- پارادایم ارزش اقتصادی اطلاعات

6-پارادایم انسان شناختی-استقرا را توضیح دهید؟

الگوها:در این پارادایم پژوهشگران از رویکرد توصیف-استقرا برای تدوین تئوری حسابداری پیروی کرده اند.(Ijiri با تاکید بروظیفه حسابدهی اهمیت ارزشهای تاریخ را برای ایفای این وظیفه و همچنین تصمیم گیری متذکر شد.Littletonاصول حسابداری مطروحه خود را با مشاهده روشهای مورد عمل حسابداران و ارزیابی اهمیت ارزشهای تاریخی برای ایفای وظیفه حسابدهی و تصمیم گیری استنتاج کرد.)

موضوع:کسانی که این رویکرد را پذیرفتند موضوع اصلی حسابداری را روشهای موجود ومورد عمل حسابداران و طرز تلقی مدیریت از این روشها می دانند.هدف تحقیقات حسابداری از دیدکاه پیروان این پارادایم ،درک و بیان روشهای موجود و پیش بینی روشهای آتی حسابداری است.

تئوریها:چهار تئوری مطرح است: 1- ارزش اقتصادی اطلاعات  2-مدل تحلیلی –نمایندگی  3-فرضیه هموار سازی و اعمال مدیریت بر سود 4-تئوری مثبت حسابداری

روشها:استفاده کنندگان به بکارگیری3تکنیک تمایل دارند.

1-     تکنیکهای بکار گرفته شده در تحقیقات هموار سازی سود.

2-     تکنیکهای بکار گرفته شده در تحقیقات اعمال مدیریت بر سود.

3-     تکنیکهای بکار گرفته شده در تحقیقات تئوری مثبت حسابداری.

7- پارادایم سود حقیقی-قیاس را توضیح دهید؟

الگوها:محققان این پارادایم در مورد پیروی از رویکرد قیاسی-دستوری برای تدوین تئوری حسابداری و محاسبه یک رقم سود برای تمامی گروههای استفاده کننده اتفاق نظر دارند.آنها بر این باورند که ارزشهای جاری در مقایسه با ارزشهای تاریخی ،برای تصمیم گیری های اقتصادی ،اطلاعات مربوط تری محسوب میشوند.

موضوع:موضوع اصلی از دیدگاه پیروان این پارادایم:

5-     تدوین تئوری حسابداری بر اساس استدلالات منطقی و دستوری در یک چارچوب نظری

6-     پیروی از  مفهوم سود ایده آل که مبتنی بر روشهای دیگری غیر از ارزشهای تاریخی نیز باشد.

سود ایده آل از نظرMacNeal:در حسابداری تنها یک تعریف صحیح از سود وجود دارد.سود، افزایش در خالص ثروت و زیان ،کاهش در خالص ثروت است.این تعریف اقتصادی است که آشکار ، قابل درک و از لحاظ ریاضی قابل محاسبه می باشد.

تئوریها:5تئوری استنتاج شده راه حل های دیگری بجز سیستم ارزشهای تاریخی ارائه میکند.که هر یک روشهای متفاوتی را برای ارزشیابی داراییها و محاسبه سود توصیه تا نارسائیهای ب ت شده تاریخی برطرف شود.

11-                       حسابداری مبتنی بر تعدیل بر اساس تغییر سطح قیمتها

12-                       حسابداری مبتنی برارزشهای جایگزینی

13-                       حسابداری مبتنی بر ارزش فقدان

14-                       حسابداری مبتنی بر  خالص ارزش بازیافتنی

15-                       حسابداری مبتنی بر ارزش فعلی

روشها:پژوهشگران پذیرنده این پارادایم،معمولا ستدلالات تحلیلی را برای توجیه و تدوین تئوری حسابداری بکارگرفته و مزایای دیگر ارزشیابی دارائیها و محاسبه سود را در مقایسهبا حسابداری مبتنی بر ارزشهای تاریخی برشمرد.آنها کلاً از هدفهاو فرضیات بنیادی حیابداری شروع و روشهای خاص حسابداری را از آن استنتاج میکنند.

8-پارادایم سودمندی در تصمیم گیریها را توضیح دهید؟

الگوها:مناسبترین الگو،بررسی و تاکید بر ضابطه توان پیش بینی اطلاعات است.دراین بررسی ،ارتباط توان پیش بینی با تسهیل تصمیم گیری و مشکلات اجرایی آن مورد تاکید قرار میگیرد.بر اساس ضابطه توان پیش بینی  می توان روشهای مختلف اندازه گیری حسابداری را از لحاظ امکان پذیر ساختن پیش بینی رویدادهای اقتصادی ارزیابی کرد.پس سیستم باید بگونه ای طراحی شود که اطلاعات مربوط را برای مدلهای منطقی تصمیم گیری فراهم و ارائه کند.بدلیل اینکه سیستم حسابداری قادر به ارائه تمامی اطلاعات نیست ،لازم است از برخی اطلاعات صرفنظر گردد.

موضوع:از دیدگاه پیروان،موضوع اصلی فایده اطلاعات حسابداری برای مدلهای تصمیم گیری است.یعنی ابتدا اطلاعات هر مدل تصمیم گیری تعیین و سپس برای فراهم کردن آن بهترین روش حسابداری انتخاب میشود.سودمندی در تصمیم گیری ،از دیدگاه برخی صاحبنظران ،معادل مربوط بودن برای مدل تصمیم گیری محسوب شده است.

تئوریها:دو نوع تئوری مطرح است:اولین نوع،مدلهای مختلف تصمیم گیری واحدهای انتفاعی نظیر EOQ،PERT، LPو...مد نظر قرار میدهد.

دومین نوع،رویدادهای مختلف اقتصادی موثر بر واحد انتفاعی را نظیر ورشکستگی ،ادغام ،رده بندیاوراق قرضه و ...مورد توجه قرار می دهد

روشها:اشخاص پذیرنده برای تعییین توان پیش بینی اطلاعات منتخب حسابداری ،بر تکنیکهای مشاهده ای (استقرا)اتکا دارند.

9- پارادایم مدل تصمیم گیری کل بازار را توضیح دهید؟

الگوها:برخی از پژوهشگران حسابداری ،سودمندی در تصمیم گیریهای افراد استفاده کننده از اطلاعات حسابداری را بسط و به بررسی واکنش کل بازار سرمایه تعمیم داده اند.بر این اساس واکنش بازار سرمایه نسبت به ارقام حسابداری می تواند محتوای اطلاعاتی این ارقام و روشهای محاسبه آن را تعیین کند.به بیان دیگر واکنش بازار سرمایه میتواند محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری را تعیین کند.(استدلالات مخالفین)(1)این روشها میتواند موجب کاهش کارایی بازار شود.(2)دریافت کنندگان اطلاعات نیز ممکن است به ابراز نوعی واکنش در برابرارقام حسابداری عادت کرده باشند.(در اینصورت این پارادایم بی اثر است)

موضوع:از دیدگاه پذیرندگان،موضضوع اصلی مورد علاقه ،واکنش کل بازار سرمایه نسبت به متغیرهای حسابداری است.انها بر این باورندکهفایده کلی متغیرهای حسابداری را برای تصمیم گیری میتوان از رفتار بازار سرمایه استنتاج کرد.

تئوریها: بر اساس این تئوری بازار سرمایه در صورتی کارآمد است که(1)قیمتهای بازار کاملا اطلاعات منتشرشده را منعکس کند.(2)قیمتهای بازار فوراً نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان دهد.

تئوری پشتیبان1-مدل بازار کارآمد2-فرضیه بازار کارآمد 3- مدل ارزشیابی دارایی های سرمایه ای 4-تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

روشها:پیروان بر این روشها اتکا میکنند.

1-مدل بازار   2- مدلهای برآورد فاکتور بتا  3-متدولوژی مطالعه رویدادها      4-مدلهای ارزشیابی ترازنامه تعدیل شده بر اساس تغییر سطح قیمتها   5-مدلهای محتوای اطلاعاتی سود   6-مدلهای تعیین کننده ارتباط بین سود و بازده

10-پارادایم مدل تصمیم گیری شخص استفاده کننده را توضیح دهید؟

الگوها:درتحقیقBrunsاولین الگوی این پارادایم، این فرضیه مطرح شد که می توان اطلاعات مربوط حسابداری ،درک تصمیم گیرندگان از حسابداری و همچنین سایر اطلاعات در دسترس را با تاثیر اطلاعات بر تصمیمات متخذه مرتبط کرد.این فرضیه در مدلی توسعه داده شد که برخی از عوامل و چگونگی تاثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیمات اشخاص را مشخص می نماید.

موضوع:از دیدگاه پذیرندگان،موضوع اصلی،واکنش شخص استفاده کننده نسبت به متغیرهای حسابداری است.موافقین:فایده متغیرهای حسابداری برای تصمیم گیری از رفتار و واکنش های انسانی استنتاج می شود.

تئوریها:بیشتر تحقیقات انجام شده بدون بهره گیری از تدوین یک تئوری خاص بوده.(از تئوریهای علومم دیگر استفاده شده)که عبارتند از:

1-نسبیت گرایی ادراکی در حسابداری 2- نسبیت گرایی فرهنگی در حسابداری    3- آثار رفتاری اطلاعات حسابداری                                    4-نسبیت گرایی زبان شناختی در حسابداری  5-رویکردهای شرطی در طراحی سیستمهای حسابداری  6-مدلهای قضاوتی پردازش اطلاعات

روشها:اشخاص پذیرنده،تمایل دارند که تمامی مدلهای مورد علاقه پژوهشگران رفتاری را مورد استفاده قرار دهند.روشهای مرجح(مصاحبه،پرسشنامه و طرح تجربه )

11- پارادایم ارزش اقتصادی اطلاعات را توضیح دهید؟

الگوها:دو کار تحقیقاتی FelthamوGrandallانجام شده

.Felthamدر اولین مقاله اش چارچوبی با اجزا زیر ارائه کرد.

1-مجموعه ای از اقدامات ممکن در یک دوره زمانی      2- بازده رویدادهایی که در هریک از دوره ها رخ میدهد

ارتباط احتمالی بین رویدادهای گذشته و آینده    4- رویدادها  علایم دریافت شده از سیستم اطلاعات

5-مجموعه ای از قواعد تصمیم گیری بعنوان تابعی از علایم دریافتی از سیستم اطلاعات

بر این اساس ارزش تغییر از یک سیستم اطلاعاتی به سیستمی دیگر ،مساوی تفاوت بن بازده مورد انتظار دو راه حل میباشد.

Grandallسود مندی این پارادایم را برای توسعه آتی تئوری حسابداری مورد بررسی قرار داد وبکارگیری آن را در تدوین تئوری حسابداری توصیه کرد.

موضوع:از دیدگاه پیروان ،موضوع اصلی :الف)اطلاعات ،کالایی اقتصادی است  و  ب) تحصیل اطلاعات نیز با مسئله انتخاب اقتصادی مرتبط است.

تئوریها:تئوری های اصلی در این پارادایم ،تئوری تصمیم گیری آماری و تئوری منتخب اقتصادی است.نتیجه پیروی از این تئوریها بدست آوردن یک تئوری دستوری برای ارزیابی اطلاعات و تحلیل سیستماتیک راه حلهای گوناگون مبتنی بر اطلاعات است.کانون اصلی ،فرض سنتی اقتصاد در باره رفتار منطقی و با ثبات تصمیم گیرندگان میباشد.

روشها:اشخاصی که این پارادایم را قبول دارند معمولاً استدلالات تحلیلی مبتنی بر تئوری تصمیم گیری آماری و تئوری منتخب اقتصادی را بکار میگیرند.این رویکرد شامل مشخص کردن ارتباطات کلی و آثار سناریو های مختلف و بکارگیری تحلیلBayesو ضابطه فزونی منافع بر مخارج برای بحث و تحلیل در مورد رویه های حسابداری است.

 

 

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۱٠/۱٧

دانلود پاور کتاب نظریه های حسابداری دکتر ثقفی

http://s3.picofile.com/file/7990088709/Nazaryehaye_Hsabdari.zip.html

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۱٠/۱٧

نمونه سوالات تئوری 2 حسابداری دکتر مسیح ابادی

http://s2.picofile.com/file/8102029742/Sample_Questions.rar.htm

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :